Р Е Ш Е Н ИЕ

 

№ .........

 

                           01.02.2011 година   гр. Плевен

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенски районен съд, ­­ХІІ - ти наказателен състав в публичното заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета  година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

при секретаря В.С.  като разгледа докладваното от съдията ЯКИМОВА АХ дело № 3708 по описа за 2010 година на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. I от ЗАНН

 

С наказателно постановление №7618-0127179 от 27.07.2010г и.д.Директор на дирекция „Контрол” при ТД на НАП-Велико Търново е наложил на основание чл.264 ал.1,вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО и чл.53,вр. Чл.27 и чл.3 ал.1 от ЗАНН на В.П.Т.,представляващ „УНИМЕТАЛ”ООД е наложено за нарушение на чл. 92 ал.2 от ЗКПО имуществена санкция в размер на  200.00  лева.В НП е отбелязано,че нарушението е първо.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят В.П.Т., която го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

За ответника  ТД на НАП - Плевен    редовно призован, се явява юрк.***,   който   изразява   становище,  че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и правилно.

Явяват се  актосъставителят  на констатираното нарушение Д.П. и свидетелите С.С. и В.Й..

В хода на съдебното следствие жалбоподателят редовно призован се явява лично, поддържа жалбата,като счита НП за незаконосъобразно и моли съда да го отмени.Представя четири нулеви декларации в доказателство на твърдението си,че дружеството не осъществява дейност.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН,  поради което съдът счита, че същата е  допустима и  следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съдът като взе предвид  събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 0127179 от 06.07.2010г, от който е видно, че при извършена проверка на „УНИМЕТАЛ”ООД,представлявано от В.П.Т. се установило, че в качеството на лице,подлежащо на облагане по реда на ЗКПО,не е подало декларация по чл.92 от ЗКПО за отчетната 2009г. в срок до 31.03.2010г.Декларацията е подадена на 29.04.2010г.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител и свидетелите, чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна   кореспондентност   и   съответствие   с   приложените   по   делото писмени доказателства.  От показанията им се установява по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят в качеството си на представляващ „УНИМЕТАЛ”ООД - лице, подлежащо на облагане по реда на ЗКПО, не е подало декларация по чл.92 от ЗКПО за отчетната 2009г. в срок до 31.03.2010г. Тези обстоятелства не се оспорват от жалбоподателя. Не се оспорва от страните ,че нарушението е първо,дружеството не осъществява търговска дейност и,че декларацията е подадена на 29.04.2010г.

При така приетото за установено от фактическа страна незаконосъобразно и необосновано административно наказващият орган е наложил имуществена санкция на В.П.Т., представляващ „УНИМЕТАЛ”ООД.

В конкретния случай извършеното деяние представлява "маловажен" случай на административно нарушение и административно-наказващият орган е следвало да приложи чл.28 от ЗАНН, като освободи от административно-наказателна отговорност нарушителя - жалбоподател в настоящото производство. В ЗАНН няма легално дефиниция на понятието  маловажен случай и  по отношение на този израз разпоредбата на чл.85 от ЗАНН не препраща към приложение   на   разпоредбите   на   Наказателния   кодекс.   Понятието   на маловажен    случай    на    административно    нарушение    се    съдържа разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, като следва да се направи отграничение на маловажните  случай  на  административни  нарушения,  от нарушенията обхванати     по     чл.6     от    ЗАНН. Осъщественото от жалбоподателя административно нарушение е формално. При преценка на обществената опасност на деянието и дееца съдът взе предвид, че преди това жалбоподателят не е наказван с влязло в сила наказателно постановление за нарушение на норми на ЗКПО, съдът счита, че конкретно по отношение на неговата личност, за административното нарушение, за което с наказателно постановление №7618-0127179 от 27.07.2010г и.д.Директор на дирекция „Контрол” при ТД на НАП-Велико Търново е санкциониран, са налице предпоставките за приложение на чл.28 б.”а” от ЗАНН и наказващият орган като не го е приложил, постановил наказателното си постановление в противоречие със закона. Съобразно Тълкувателно решение №1/12.12.2007г по Т.Н.Д.№ 1/2007 г. на ОСНК на ВКС преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол, с оглед това, че прилагането му е в правомощията на административнонаказващия орган, който следва задължително да го приложи при наличие на предпоставките за това. Съдът намира, че както е отбелязано в НП, извършеното нарушение от страна на санкционирания търговец е за първи път,от нарушението не са произтекли вреди, предвид че се касае за формално такова,  обстоятелството,че търговеца не дейността си към момента на установяване на нарушението, следва да се приеме, че обществената опасност от деянието – неподаване на ГДД по чл.92 ал.2 от ЗКПО в срок – е с по-ниска степен на обществена опасност от общия случай за този вид деяния. Това, по мнение на съда, обуславя маловажност на случая. Изложените обстоятелства е следвало да бъде отчетени от АНО. Така изложените обстоятелства водят до извода, че деянието следва да бъде определено като маловажен случай и нарушителят да бъде предупреден, че при повторно извършване ще бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност.С оглед изложеното, съда намира, че като не са извършили това в конкретната хипотеза наказващият орган неправилно е приложил закона.

По изложените съображения,съдът счита, че следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание, като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №7618-0127179 от 27.07.2010г и.д.Директор на дирекция „Контрол” при ТД на НАП-Велико Търново е наложил на основание чл.264 ал.1,вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО и чл.53,вр. Чл.27 и чл.3 ал.1 от ЗАНН на В.П.Т.,представляващ „УНИМЕТАЛ”ООД е наложено за нарушение на чл. 92 ал.2 от ЗКПО имуществена санкция в размер на  200.00  лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: