р  е  ш  е  н  и  е

гр. Плевен, 08.02.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ – ми наказателен състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти януари  през две хиляди и единадесета година в състав

                                                                  

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

                                             

и при секретаря Д.Т.                  и в присъствието на Прокурора                                                         като разгледа докладваното от съдията              ЦОНЕВА         НАХдело № 3658 по описа за 2010 година, и за да се произнесе съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано Наказателно постановление № 35-0000776 от 29.10.2010 година на Началник ОО „КД – ДАИ” – Плевен, с което на основание чл.95 ал. 1  от Закона за автомобилните превози на К.Г.Д. *** наложено административно наказание глоба в размер на 600 лева за извършено административно нарушение по чл.15 пар. 3 първо тире от Регламент № 3821/85 г. във вр. чл. 78 ал. 1 т. 2 от ЗАП.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ редовно призован се явява лично. Представлява се от адвокат ***, ПлАК. Последният навежда доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление предвид липсата на събрани доказателства за извършено умишлено деяние от страна на доверителя му, както и предвид нарушение на разпоредбите на чл. 42 т. 5 ЗАНН за липсата на единствено между цифровото изписване на нарушението в акта за нарушение и последвалото го наказателно постановление.  Моли съда да постанови решение, с което да го отмени изцяло.

ОТВЕТНИКЪТ - редовно призован не се представлява в  съдебно заседание и не взема становище по основателността на жалбата и изложените в нея доводи.

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на жалбоподателят,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен по степен, място и материя орган. Видно от  приложената по делото в заверено копие Заповед № РД-08-511 от 21.12.2009 година на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е, че Началниците ОО “ КД – ДАИ” са овластени да издават наказателни постановления по закона за автомобилните превози.

На 15.10.2010 година на жалбоподателят управлява товарен автомобил Мерцедес 507 Д с ДК № ЕН 87 81 ВВ като извършвал превоз за собствена сметка от град Плевен до град Луковит. Движел се по републиканската пътна мрежа по главен път Плевен – Тетевен.

На същата дата в 09:30 часа, на разклона  град Долни Дъбник жалбоподателят бил спрян за проверка от служители на ДАИ Плевен. В хода на проверката било установено, че автомобилът е оборудван и използва тахограф Киензле 1311.37 с фабричен номер 2226103, както и че тахографският лист към момента на проверката отразява час 21:30 часа. За така констатираното обстоятелство на водачът бил съставен акт за административно нарушение за това, че като водач на товарен автомобил не е осигурил съвпадение на часовото време на тахографския лист с официалното време в страната на регистрация на автомобила. Същото деяние било квалифицирано като нарушение на чл.15 пар. 3 първо тире от Регламент № 3821/85 година на ЕО.

Актът за административно нарушение бил  съставен в присъствието на жалбоподателя и връчен му по надлежния ред. Същият го подписал без възражения. Впоследствие е издадено и атакуваното наказателно постановление, което санкционира жалбоподателят с глоба в размер на 600 лева   за извършено нарушение по  чл.15 пар. 3 първо тире от Регламент № 3821/85г. във вр. чл. 78 ал. 1 т. 2 от ЗАП.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените по делото писмени доказателства - Наказателно постановление № 35-0000776 от 29.10.2010 година на Началник ОО „КД – ДАИ” – Плевен; Акт за установяване на административно нарушение № 109101 от 15.10.2010 година на младши инспектор при ОО „КД – ДАИ” – Плевен, ведно с тахошайба; Заповед № РД-08-511 от 21.12.2009 година на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В подкрепа на горните обстоятелства са и  гласните доказателства, събрани посредством разпита на свидетелите *** и ***.

При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ счита, че жалбата е  НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Предмет на преценка в настоящото съдебно производство е както материалната законосъобразност на издаденото наказателно постановление, така и съответствието му с процесуалният закон.

Разпоредбата на чл. 78 ЗАП  установява задълженията при извършване на превози на пътници с автобуси и превози на товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.  

Разпоредбата на чл. 15 пар.3 от Регламент (ЕИО) № 3821/85  въвежда редица задължения за водачите в това число и  да осигурят съвпадане на часовото време, записано върху листа, с официалното време в страната на регистрация на превозното средство.

Събраните в хода на делото гласни и писмени доказателства установяват по категоричен начин, че жалбоподателят не изпълнил това си задължение, с което е осъществил състава на посоченото в акта и наказателното постановление административно нарушение. Проверката е извършена в 09:30 часа а показанията на тахографския лист сочат 21:30 часа. Твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, че разминаването във времето, отразено в тахографския лист може да се дължи на сваляне на акумулатора на автомобила – факт, останал неизвестен за доверителя му, съдът намери като защитна теза неподкрепяща се от доказателствата по делото.

Предвид изложеното съдът намери наказателното постановление за правилно и законосъобразно.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на жалбоподателя обаче наказващият орган  е съобразил разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, съгласно която за всяко нарушение се определя и налага наказание в рамките на същото, предвидено в конкретната санкционна разпоредба на специалния закон. Случая касае хипотезата на чл. 95 ал. 1 ЗАП, която именно санкционира неправилното използване на тахограф и предвижда наказание като вид глоба в размер от 500 лева до 1000 лева. В този смисъл съдът намери, че наказващият орган правилно е приложил материалния закон и е определил наказание като вид глоба за физическото лице.

При определяне размера на санкцията обаче съдът счита, че не е съобразена конкретната тежест на извършеното нарушение, степента на засягане със същото на защитаваните обществени отношения, липсата на други нарушения до сега от страна на нарушителя. Ето защо съдът намери наложеното наказание глоба в размер на 600 лева за явно несправедливо и несъразмерно тежко, поради което и прие че следва да бъде намалено на 500 лева. В този смисъл наказателното постановление следва да бъде изменено.

           Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И  :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 35-0000776 от 29.10.2010 година на Началник ОО „КД – ДАИ” – Плевен, с което на основание чл.95 ал. 1  от Закона за автомобилните превози на К.Г.Д. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лева за извършено административно нарушение по чл.15 пар. 3 първо тире от Регламент № 3821/85 г. във вр. чл. 78 ал. 1 т. 2 от ЗАП като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 600 лева на 500 лева.

 Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд – Плевен.

                                                         

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :