РЕШЕНИЕ

 

№....

 

гр.Плевен, 03.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ -ми наказателен състав

на Единадесети януари две хиляди и единадесета година в открито заседание, в следния състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧАВДАР ПОПОВ

при секретаря Д.И., като разгледа докладваното от съдия ПОПОВ НАХД № 3655/2010 година но описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

С Наказателно постановление № 35-0000691 от 13.10.2010г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Плевен на В.Х.Д., ЕГН **********,*** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.93, ал.1,т.1 от ЗАП е наложена глоба в размер на 800.00 лева, за нарушение на Наредба Н-8 от 27.06.2008. на МТ.

Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбоподателят В.Х.Д., който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд Плевен, с която моли съда да отмени наложеното административното наказание. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и  поддържа жалбата.

Ответната страна, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване, на наказателното постановление на жалбоподателя и датата на депозиране на жалбата и пред наказващия орган съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Наказателното постановление е издадено за това, че на 29.09.2010г. около 17.40 часа, разклон НХК, като водач на товарен автомобил с рег.№ РВ 7705ВМ и полуремарке с рег.№ РВ 1834ЕН, собственост на ХЕЛИОС МЕТАЛУРГ ООД, извършва превоз за собствена сметка без заповед на лицето, за чиято сметка се извършва превоза.

          Така изложените в акта фактически констатации се подкрепят изцяло от събраните по делото доказателства. Съдът възприема и кредитира показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител   М.М.Х. и свидетел Д.Н.К. като обективни и незаинтересовани. От тях се установява, времето и мястото на извършеното нарушение, личността на извършителя – жалбоподателя В.Д..

Така изложените в акта фактически констатации не се подкрепят от събраните по делото доказателства. Съдът възприема и кредитира показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител  *** и свидетел ***, от които се установява времето и мястото на извършване на деянието и личността на извършителя, тъй като безспорно се доказа, че към момента на проверката наистина не е представен изискуемият документ. Следва да се посочи и факта, че в жалбата си жалбоподателят изрично заявява, че е имал заповед, която не е носел в момента на проверката.

Следва да се отбележи, че наказващият орган неправилно е приложил материалния закон, като е ангажирал отговорността на нарушителя с посочено като основание за налагане на адм. наказание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАП, вместо чл. 93 ал. 2 от ЗАП, което само по себе си е абсолютно основание за отмяна на НП като незаконосъобразно. В случая е прието от АНО, че жалбоподателят няма заповед за товара, удостоверяваща, че превозвания товар принадлежи на фирмата, а не че не представя същия, както се изисква. Безспорно се доказа по делото, че жалбоподателят притежава изискуемият документ, но не го е предоставил при проверката. Същият документ, копие от него бе представен и приет по делото /Заповед № 85А от 28.09.2010г./.Безспорно е, че при наличие на този документ не е следвало да се съставя АУАН.

Затова съдът приема, че липсват доказателства В.Х.Д. виновно да е осъществил с деянието си признаците на състава на административно нарушение по смисъла на чл.18 т.4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ, поради което незаконосъобразно наказващият орган е приел за извършено това нарушение и е наложил наказание за него. При проверката на цялото административнонаказателно производство, която извърши съда, не се констатираха други нарушения на процесуалния и материалния закон, които да водят до отмяна на НП. Не се констатира нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Поради изложените правни и фактически съображения, съдът намира, че атакуваното НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно, поради липса на доказателства за извършено нарушение от В.Х.Д. на чл.18 т.4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ.

Поради изложените правни и фактически съображения, съдът счита, че НП е незаконосъобразно и следва да се отмени.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р  Е   Ш  И  :

 

Отменя наказателно постановление № 35-0000691 от 13.10.2010г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Плевен, с което на В.Х.Д. ***, ЕГН **********,*** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.93, ал.1,т.1 от ЗАП е наложена глоба в размер на 800.00 лева, за нарушение на Наредба Н-8 от 27.06.2008. на МТ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Регионален  административен съд-Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                           

           

      ПРЕДСЕДАТЕЛ :