Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

07.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАЛОЯН ГЕРГОВ

 

            При секретаря В.С. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Гергов НАХД № 3651 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от С.А.Ш. ***, ЕГН ********** против НП №35-0000753/28.10.2010г. на Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.15, §. 7, б.”а” от Реглам. 3821/85 във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр и на основание чл.53 от ЗАНН и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание: глоба в размер на 800,00 лв. Твърди, че наложеното наказание е незаконосъобразно поради което се моли неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява,постъпила е писмена защита от адв. К.Т. от БАК с пълномощно по делото.

            Ответникът по жалбата – Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна,но по различни от изложените в нея съображения.

 

            На 12.10.2010г. около 14.20 часа в гр.Плевен на Автогара – Плевен била извършена проверка на жалбоподателя като водач на автобус с рег. **** марка “Отойол ***Входа на същата било  установено,че С.Ш. извършва обществен превоз на пътници по редовна автобусна линия Бургас-Плевен с пътен лист №000175, без да представя тахографски листове от 00.00 часа на 11.10.2010г. до 07.00 часа на 12.10.2010 година или удостоверение за дейности по регламент 561/ЕО, че не е управлявал МПС. След извършената проверка от свидетелите А.Б.А. и Д.П.Ц. на жалбоподателя бил съставен  АУАН МФ Серия А – 2010 № 109065/12.10.2010г.,с който му било вменено нарушение на чл.15, §. 7, б.”а” от Реглам. 3821/85.  Въз основа на съставения АУАН Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен издал оспореното НП.

           

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите А.Б.А. и Д.П.Ц. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН МФ Серия А – 2010 № 109065/12.10.2010г.Свидетелите и в конкретност М.*** са категорични и последователни в показанията си,че по време на проверката не са били представени тахографски листове за посочения период.

В хода на  административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила които обуславят незаконосъобразността на НП.Така в АУАН МФ Серия А – 2010 № 109065/12.10.2010г. на С.Ш. е вменено нарушение на чл.15, §. 7, б.”а” от Реглам. 3821/85,което касае задължението за предоставяне от страна на водача на регистрационните листове ползвани със съответното записващо оборудване на контролите органи при проверка.В НП като нарушена разпоредба е вписана нормата на  чл.15, §. 7, б.”а” от Реглам. 3821/85 във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр с което е допуснато несъответствие между АУАН и НП.Константната съдебна практика в т.ч. и тази на АС – Плевен е категорична,че следва да има единство между двата акта,което е и наложително с оглед обстоятелството,че нормата на чл.78 ал.1 т.2 от ЗАП е бланкетна и се запълва като съдържание от чл.15, §. 7, б.”а” от Реглам. 2821/85.Последната обаче няма самостоятелно значение в предвид регламентирането на субектния състав на нормативното задължение в чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр.Ето защо съдът намери,че атакуваното НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

           

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №35-0000753/28.10.2010г. на Началник ОО “КД-ДАИ” с което на С.А.Ш. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.15, §. 7, б.”а” от Реглам. 3821/85 във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр и на основание чл.53 от ЗАНН и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози му е наложено административно наказание: глоба в размер на 800,00 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: