Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2011г

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на осемнадесети февруари

Шести наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 3640 по описа за 2010 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН.

 

         С наказателно постановление №1429 от 11.08.2010г. Началникът на сектор ПП-КАТ-Плевен е наложил на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ на Г.Г.Д. *** административно наказание глоба в размер на 400лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя Г.Г.Д., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОД на МВР Плевен не се явява представител и не изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е основателна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт № 1429 от 16.07.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на същата дата около 23,00часа в гр.Плевен, ул.Дойран зад Банка “ДСК” и посока на движение кръгова връзка, жалбоподотелят Д. е управлявал л.а.”Форд Фиеста” с рег.№ЕН 8522 ВА собственост на *** ЕГН ********** ***, след като при проверката не представя валидна застраховката за 2010г. Представя застраховка на ЗК”Армеец” полица №10/1008А/ 578620 на разсрочено плащане, на която липсва квитанция за платена втора вноска на 05.07.2010г.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител К.К.А. и свидетеля И.А.М., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. И актосъставителят и свидетелят са категорични, че при извършената проверка жалбоподателят Г. Донов е представил комбинирана застрахователна полица на Застрахователно и презастрахователно АД”Армеец” №10/1008А/578620 на разсрочено плащане, на която липсва квитанция за платена втора вноска на 05.07.2010г. Това  обстоятелство не се оспорва и от жалбоподателя и се установява по категоричен начин от приобщената като писмено доказателство по делото комбинирана застрахователна полица №10/1008А/578620 на АД”Армеец” .    

При така приетото за установено от фактическа страна незаконосъобразно и необосновано административно-наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят Д. е извършил нарушение по чл.315 ал.1 предл.2 от КЗ, като в обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление е посочено, че жалбоподателят Д. при проверката не представя застраховка „Гражданска  отговорност” за 2010г. От заключението на вещото лице В.П. по назначената автотехническа експертиза се установява, че към момента на извършената проверка от органите за контрол и регулиране на движението – 16.07.2010г автомобил „Форд Фиеста” с рег.№ЕН 8522 ВА, собственост на *** от гр.Плевен е имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност” с ЗАД”Армеец”АД. От заключението на вещото лице се установява, че падежът на втората разсрочена вноска е на 05.07.2010г и съобразно разпоредбата на чл.202 ал.2 вр.чл.260 ал.2 от КЗ при неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия,  застрахователният договор се прекратява в 24часа на 15-я ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска. Следователно към момента на съставяне на АУАН на жалбоподателя – 16.07.2010г управляваният от жалбоподателя лек автомобил е имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”. 

Съдът счита, че следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №1429 от 11.08.2010г. на Началника на сектор ПП-КАТ-Плевен, с което е наложено на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ на Г.Г.Д. *** административно наказание глоба в размер на 400лв, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: