РЕШЕНИЕ

 

№....

 

гр.Плевен, 02.02.2011 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ -ми наказателен състав

на Единадесети януари две хиляди и единадесета година в открито заседание, в следния състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧАВДАР ПОПОВ

при секретаря Д.И., като разгледа докладваното от съдия ПОПОВ НАХД № 3639/2010 година но описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

С Наказателно постановление № 2718 от 20.10.2010г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР гр.Плевен на Г.Л.С. от, ЕГН **********,*** *** на основание чл. 53 от ЗАНН, вр.чл.174 ал.1 пр.1 от ЗДВП е наложена глоба в размер на 300.00 лева, лишаване от правоуправление на МПС за срок от 8 месеца и отнемане на 10 контролни точки за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, пр.1 от ЗДВП.

Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбоподателят Г.Л.С., който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд Плевен, с която моли съда да отмени наложеното административното наказание. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и  поддържа жалбата.

Ответната страна, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване, на наказателното постановление на жалбоподателя и датата на депозиране на жалбата и пред наказващия орган съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Наказателното постановление е издадено за това, че на 05.10.2010г. около 01.55 часа в гр.Плевен на ул.Цар Самуил до № 67 жалбоподателят управлявал л.а. Опел Корса ЕН 9947 ВМ след употреба на алкохол изпробван с алкомер 931 с фабр.№ 2243431 с алкохол в кръвта 0.57% промила. На водача е издаден талон за кръвна проба № 335460. Резултат от химическата експертиза № 682/2010г. е съдържание на алкохол 0.8 промила.

Така изложените в акта фактически констатации се подкрепят изцяло от събраните по делото доказателства. Съдът възприема и кредитира показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител   В.С.В. и свидетел Н.Т.Н. като обективни и незаинтересовани. От тях се установява, времето и мястото на извършеното нарушение, личността на извършителя – жалбоподателя Г.С.. Така констатираното нарушение не се оспорва от жалбоподателят, напротив, същият признава описаната фактическа обстановка. В тази връзка съдът не намира доказателства, въз основа на които да възниква съмнение относно факта на нарушението в момента на съставяне на акта от В.. Затова съдът приема, че Г.Л.С. виновно е осъществил с деянието си признаците на състава на административно нарушение по смисъла на чл. чл.5, ал.3, т.1, пр.1 от ЗДП, поради което законосъобразно наказващият орган е приел за извършено това нарушение и е наложил наказание за него на основание чл.174 ал.1 пр.1 от ЗДвП.

При проверката на цялото административнонаказателно производство, която извърши съда, не се констатираха нарушения на процесуалния и материалния закон, които да водят до отмяна на НП. Не се констатира нарушаване правото на защита на жалбоподателя

Размерът на наказанието обаче не е съобразен с тежестта на нарушението, което е извършено за първи път от жалбоподателя.

            Съдът взе предвид,че същият си изкарва прехраната чрез наличието на свидетелство за правоуправление на МПС и е загубил работата си. Следва да се отбележи и факта, че същият признава вината си и съжалява за стореното, спомогнал е и за разкриване на обективната истина по делото. Според съда безспорно неоснователно и необосновано наказващия орган е наложил твърде висок размер на наказанието. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наложеното наказание глоба по чл. чл.174 ал.1 пр.1, предл.3 от ЗДвП следва да бъде определено не към средата, както е сега, а към минимума на предвиденото, а именно – 200лв., а лишаването от правоуправление на МПС също намалено от 8 на 4 месеца, като на осн. чл. 190 ал.2 от ЗДП следва да се зачете фактическото лишаване, считано от датата на отнемане на свид. за правоуправление /05.10.10г./.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р  Е   Ш  И  :

 

Изменя наказателно постановление № 2718 от 20.10.2010г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР гр.Плевен, с което на Г.Л.С. от, ЕГН **********,*** *** на основание чл. 53 от ЗАНН, вр.чл.174 ал.1 пр.1 от ЗДВП е наложена глоба в размер на 300.00 лева, лишаване от правоуправление на МПС за срок от 8 месеца и отнемане на 10 контролни точки за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, пр.1 от ЗДВП, като намалява разнера на глобата от 300 на 200лв., а а лишаването от правоуправление на МПС също намалено от 8 на 4 месеца, като на осн. чл. 190 ал.2 от ЗДП следва да се зачете фактическото лишаване, считано от датата на отнемане на свид. за правоуправление /05.10.10г./.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Регионален  административен съд-Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                             

         

    ПРЕДСЕДАТЕЛ :