р  е  ш  е  н  и  е

гр. Плевен, 08.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ – ми наказателен състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и единадесета година в състав

                                                         

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

                                             

и при секретаря Д.Т.                  и в присъствието на Прокурора                                                         като разгледа докладваното от съдията              ЦОНЕВА         НАХдело № 3554 по описа за 2010 година, и за да се произнесе съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 35-0000674 от 13.10.2010 година на началник ОО „КД – ДАИ” – Плевен, с което на основание чл.93 ал. 1 т. 1 от Закона за автомобилните превози на И.Б.Н. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 800 лева за извършено административно нарушение по чл. 18 т. 1 от Наредба № н-8 от 27 юни 2008 г.за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка на Министерство на транспорта.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ редовно призован не се явява в съдебно заседание и не се представлява.В жалбата си, депозирана по реда на чл. 59 ЗАНН по същество не оспорва фактическите констатации, отразени в акта за нарушение и последвалото го наказателно постановление, както и направените изводи въз основа на тях за извършено нарушение. Моли съда да вземе предвид липсата на други нарушения от негова страна, месечните му доходи и да постанови решение, с което да намали размера на наложената санкция.

ОТВЕТНИКЪТ - редовно призован  не се представлява и не взема становище по основателността на жалбата.

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на жалбоподателят,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

На 27.09.2010 година жалбоподателя управлявал по републиканската пътна мрежа  товарен автомобил ВОЛВО ФХ12420 с ДК № ВТ 48 53 АК с ремарке с ДК № ВТ 6387 ЕВ, собственост на “ ГОСИ” ЕООД. Движел се в землището на град Плевен. На разклона за град Славяново жалбоподателят бил спрян за проверка от служители на РОДАИ Плевен. Двамата инспектори установили, че водачът извършва превоз за собствена сметка. Изискали от водача да представи трудов договор за назначаването си на работа или извлечение от него. Към момента на проверката такива жалбоподателят не могъл и не представил такъв договор.

 На жалбоподателят бил съставен акт за извършено административно нарушение по чл. 18 т. 1 от Наредба № н-8 от 27 юни 2008 г.за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка на Министерство на транспорта.  Актът бил съставен в негово присъствие и връчен му по надлежния ред и подписан от страна на жалбоподателя без възражения.

          Въз основа на така съставеният акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, което санкционира жалбоподателя с глоба общо в размер на 800 лева на основание чл. 93 ал. 1 т. 1 от ЗАП.

В подкрепа на изложените по горе фактически констатации са представените по делото писмени доказателства, а именно: Наказателно постановление № 35-0000674 от 13.10.2010 година на началник ОО „КД – ДАИ” – Плевен; Акт за установяване на административно нарушение № 107139 от 27.05.2010 година на младши инспектор при ОО „КД – ДАИ” – Плевен; Заповед № РД-08-511 от 21.12.2009 година на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и гласните такива посредством разпита на свидетелите  *** и ***, разпитани непосредствено  в хода на съдебното дирене.

В хода на въззивното производство е представено от страна на жалбоподателя и прието към доказателствата по делото заверено ксерокопие от граждански договор № 103 от 16.08.2010 година, сключен между „ГОСИ” ЕООД – град Свищов и И.Б.Н..

Горното писмено доказателство свидетелства за сключен граждански договор между двете страни по повод извършване на транспортна услуга срещу заплащане от 16.08.2010 година.

          При така приетото за установено от фактическа страна съдът прие, че жалбата против атакуваното наказателно постановление е  частично основателна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 18 от Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка при извършване на превози на товари за собствена сметка водачът е длъжен да представи при поискване от контролните органи редица документи в това число и заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът. Фактическия състав на нарушението, посочено в акта и наказателното постановление обхваща непритежаването на посочените документи. Предвид събраните по делото доказателства съдът намери изводите на наказващият орган за осъществено от страна на жалбоподателя нарушение на сочената законова разпоредба за правилни и законосъобразни.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на жалбоподателя обаче наказващият орган  е съобразил разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, съгласно която за всяко нарушение се определя и налага наказание в рамките на същото, предвидено в конкретната санкционна разпоредба на специалния закон. Случая касае хипотезата на чл. 93 ал. 1 т. 1 ЗАП, която именно санкционира непритежаването при проверка на копие от трудов договор и предвижда наказание глоба с конкретно определен минимум а именно 500 лева. В този смисъл съдът намери, че наказващият орган правилно е приложил материалния закон и е определил наказание като вид глоба за физическото лице.

При определяне размера на санкцията обаче съдът счита, че не е съобразена конкретната тежест на извършеното нарушение, степента на засягане със същото на защитаваните обществени отношения, липсата на други нарушения до сега от страна на нарушителя. Ето защо съдът намери наложеното наказание глоба в размер на 800 лева за явно несправедливо и несъразмерно тежко, поради което и прие че следва да бъде намалено на 500 лева. В този смисъл наказателното постановление следва да бъде изменено.

           Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И  :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 35-0000674 от 13.10.2010 година на Началник ОО „КД – ДАИ” – Плевен, с което на основание чл.93 ал. 1 т. 1 от Закона за автомобилните превози на И.Б.Н. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 800 лева за извършено административно нарушение по чл. 18 т. 1 от Наредба № н-8 от 27 юни 2008 г.за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка на Министерство на транспорта като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 800лева на 500 лева.

 Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд – Плевен.

                                                        

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :