Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

02.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***

 

            При секретаря С.Ц. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия *** НАХД № 3550 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от А.Н.Й. ***, ЕГН ********** против НП №2152/09.09.2010г. на Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДВП и на осн. чл.53 от ЗАНН и по чл.182, ал.1, т.4 от ЗДВП са наложени административни наказания: глоба в размер на 150,00 лв. и лишаване от  право да управлява МПС за срок от един месец. Твърди, че НП е издадено при лаконично описване на нарушението като са изразени съмнения в правилността на измерване на вменената скорост на движение като се отправя искане за отмяна на НП или намаляване на наложените наказания.

            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. *** от ПлАК който моли за отмяна на НП.

            Ответникът по жалбата – Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  неоснователна.

 

            На 29.08.2010 г. около 15.19 часа /допуснатата грешка “25,19” е напълно техническа в описателната част на НП/ в гр.Плевен жалбоподателя А.Н.Й.  като водач на МПС – лек с рег. № СА 8554 на бул. Русе срещу автомивкаШишобакшишо  управлявал л.а. “Алфа Ромео” с рег. *** със скорост от 82 км./час. Скоростта била измерена от свидетелите Д.Х.Б. и Б.П.Д. фиксирана и показана на водача с Радар ТR4D-276-01. като било отчетено превишение с 32км./час. След като установили самоличността на жалбоподателя Д.Б. съставил АУАН № 2152/29.08.2010г., с който на А.Н.Й. било вменено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДВП и на осн. чл.53 от ЗАНН и по чл.182, ал.1, т.4 от ЗДВП му били наложени административни наказания: глоба в размер на 150,00 лв. и лишаване от  право да управлява МПС за срок от един месец. Въз основа на съставения АУАН Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен издал оспореното НП.

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Д.Х.Б. и Б.П.Д. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН № 2152/29.08.2010г. Свидетелите са категорични и последователни в показанията си,че по време на контролното измерване на скоростта патрулния автомобил се е намирал на видим участък от пътя като е бил спрян преди ограничението от 70 км/ч. от където е извършено измерването на скоростта.

            Всъщност тази фактическа обстановка се установява и от АУАН № 2152/29.08.2010г.,чиято презумптивна доказателствена сила не е била преодоляна и от разпечатката на показанията на радарното устройство където е отбелязана скорост от 82 км./час.Отклонението е от 32 км/ч.,допуснатия толеранс е от 10 км/ч.,няма данни и за движение на други превозни средства,а самото метрологично средство е преминало надлежен контрол.Не са допуснати и твърдяните процесуални нарушения като  деянието е надлежно описано в АУАН и НП,допустимо е подписа на едни свидетел към АУАН като жалбоподателя не е ангажирал никакви доказателства в подкрепа на развитите доводи за процесуални нарушения допуснати в хода на АНП или при извършеното измерване на скоростта.

Съдът приема, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод, че жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДВП,наложените наказания са в абсолютен размер което лишава от съдържание излагането на съображения относно тяхната индивидуализация поради което съдът потвърди атакуваното НП като законосъобразно.

 

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА НП №2152/09.09.2010г. на Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен с което на А.Н.Й. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДВП и на осн. чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.1, т.4 от ЗДВП са наложени административни наказания: глоба в размер на 150,00 лв. и лишаване от  право да управлява МПС за срок от един месец като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: