Р Е Ш Е Н И Е

02.02.2011г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на двадесет и пети януари

Шести наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 3475 по описа за 2010 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН.

 

         С наказателно постановление №35-0000706 от 13.10.2010г Началникът на ОО”КД-ДАИ”-Плевен е наложил на основание чл.53 от ЗАНН вр.чл.93 т.1 и т.1 от ЗАП на К.М.Г. *** административно наказание глоба в размер на 800лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят К.М.Г., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОО”КД-ДАИ”-Плевен, не се явява представител и не изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е основателна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №109042 от 01.10.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на същата дата около 11,20часа на път гр.Тетевен - гр.Плевен, район Долни Дъбник посока на движение гр.Плевен, жалбоподателят Г., като водач на товарен автомобил с рег.№ЕН 8587 ВМ марка “Мерцедес 817АТЕГО” извършвал превоз за собствена сметка по маршрута с.Садовец – гр.Славяново /сурово мляко/ без заверено копие на трудовия договор, с който е назначен на работа.   

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител Д.П.Ц. и свидетеля А.Б.А., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. От показанията на разпитания актосъставител Д.Ц. се установява, че в момента на извършената проверка жалбоподателят Г. не е представил заверено копие на трудовия договор, с който е назначен на работа. От показанията на свидетеля А. се установява, че при извършената проверка жалбоподателят Г. е представил копие на трудовия си договор, с който е назначен на работа, но не е имало заверка „вярно с оригинала” и с мокър печат на работодателя. В тази насока са и показанията на свидетеля Венцислав Тенев и обясненията на жалбоподателя Г., които са категорични, че в момента на извършване на проверката от контролните органи е представено копие на трудовия договор, с който жалбоподателят е назначен, но без заверка с мокър печат и „вярно с оригинала”.  

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно-наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят Г. е извършил нарушение по чл.18 т.1 от Наредба №Н-8/28.06.2008г на МТ. Съгласно разпоредбата на този текст от Наредбата, при извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи заверено копие на трудовия договор, с който е назначен или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договора. Както бе посочено по-горе при извършената проверка от контролните органи жалбоподателят е представил копие на трудовия си договор без заверка с мокър печат и „вярно с оригинала” от работодателя.

Незаконосъобразно и необосновано административно-наказващият орган е наложил на жалбоподателя административно наказание "Глоба" в размер на 800 лв. на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП. Съдът счита за основателни всички наведени от жалбоподателя Г. и процесуалния му представител адв.П. правни доводи, че в конкретния случай извършеното деяние представлява "маловажен" случай на административно нарушение и административно-наказващият орган е следвало да приложи чл.28 от ЗАНН, като освободи от административно-наказателна отговорност нарушителя - жалбоподател в настоящото производство. От приетите като писмени доказателства по делото трудов договор №30 от 11.04.2006г, сключен между жалбоподателя Г. *** и допълнително споразумение към трудов договор №32/01.01.2008г, сключено между същите страни, се установява,  че жалбоподателят Г. е бил назначен от работодателя на длъжност „шофьор” и е изпълнявал тази длъжност към момента на проверката от контролните органи. В ЗАНН няма легално дефиниция на понятието  маловажен случай и  по отношение на този израз разпоредбата на чл.85 от ЗАНН не препраща към приложение   на   разпоредбите   на   Наказателния   кодекс.   Понятието   на маловажен    случай    на    административно    нарушение    се    съдържа разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, като следва да се направи отграничение на маловажните случаи на административни  нарушения, от нарушенията обхванати по чл.6 от ЗАНН. Извършеното     от    жалбоподателя административно нарушение, за което е съставен Акт №109042 от 01.10.2010г.,  с  оглед липсата на вредни последици от нарушението, личността на административно-наказаното лице, обстоятелството, че при извършената проверка от контролните органи е представено незаверено копие от трудов договор, и фактът, че нарушението е извършено за първи път, както е посочено в АУАН, според съда представлява маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Съобразно Тълкувателно решение №1/12.12.2007 г. по Т.Н.Д.№ 1/2007 г. на ОСНК   на ВКС преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол. И тъй като съдът констатира, че в конкретния случай предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради    издаването му в противоречие със закона.

Съдът счита, че следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.18 т.1 от ЗАП, като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №35-0000706 от 13.10.2010г на Началника на ОО”КД-ДАИ”-Плевен, с което е наложено на основание чл.53 от ЗАНН вр.чл.93 т.1 и т.1 от ЗАП на К.М.Г. *** административно наказание глоба в размер на 800лв, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: