Р Е Ш Е Н И Е

   ............

 

04.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета  година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

При участието на секретар Т.Г., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3420 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона,за да се произнесе взе в предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от “ХЕНДИ-ТЕЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 1305479455, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. “Христо Смирненски” № 48, вх. “В”, ап. 45, представлявано от ******* - едноличен собственик и управител против НП № 2010-20630/28.09.2010г. на Директор на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД”Контрол на пазара”към КЗП, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП и на основание чл.228 от  ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. /триста лева/ и за нарушение на чл. 230 от ЗЗП и на основание чл. 230 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 700 лв./седемстотин лева/. Твърди се, че НП е незаконосъобразно по изложени в нея съображения.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от юрк. *******, която  изразява становище и същевременно прилага писмени бележки и моли за отмяна на атакуваното НП по изложени съображения.

Ответникът по жалбата - Директор на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД”Контрол на пазара”към КЗП, моли за потвърждаване на НП като се мотивира в писмена защита.

Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи,становището на страните, събраните по делото доказателства и Закона, установи следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА  ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЕ ЯВЯВА НЕОСНОВАТЕЛНА.

           

            Във връзка с подадена жалба вх.№Р-03-158/09.02.2010г. до РД-Русе  към КЗП от **** от гр. *** относно дефектирал мобилен телефон “Нокиа Е90” закупен от търговеца, на 23.02.2010г. била извършена проверка на място в магазин за мобилни телефони “Хенди” в гр.Плевен, находящ се на ул.”В.Левски”93, стопанисван от “ХЕНДИ ТЕЛ”ЕООД, гр.София от свидетелите С.Н. и Т.К., които  установили, че  на 13.02.2008г. от същия обект бил закупен от потребителя *** от гр. ** мобилен телефон “Нокиа Е90” който бил приет на 10.01.2010г. от търговеца с рекламация на високоговорителя и в пантите. С подадената на 10.01.2010г. рекламация приета със сервизна поръчка № 134853/12.01.2010 г. на  Приемна Омнител ООД потребителят заявил желанието си за отремонтиране на телефона в специализиран сервиз или замяна на апарата с нов от същата марка и модел. В резултат на потребителя било отговорено в законоустановения едномесечен срок че телефонът Нокиа Е90 не може да бъде поправен или заменен с друг от същата марка и модел, но може да бъде заменен с друг модел от същата марка- Нокиа Е75 който според жалбоподателя бил адекватен като обезщетение предвид дългия период от време на ползване и съответно амортизиране на стоката – от датата на закупуването му на 13.02.2008г. до датата на рекламацията -  10.01.2010г. Жалбоподателят отказал такава замяна, като заявил че желае замяна със същата марка и модел или възстановяване на сумата. Констатациите си дл.лица отразили в констативен протокол № К 70031/23.02.2010г. с указание търговецът да замени стоката с нова или да възстанови заплатената сума като посочили краен срок 01.03.2010г.. При извършената проверка по документи на 01.04.2010г. за което дл.лица съставили протокол №К 46562 не бил представен акт за удовлетворяване на рекламация. В резултат дл.лица приели че продавачът “ХЕНДИ ТЕЛ”ЕООД, гр. София не е привел стоката мобилен телефонен апарат “Нокия Е90” в съответствие с договора за продажба чрез извършване на ремонт или замяната `и с нова в рамките на един месец до 10.02.2010г. считано от датата на предявяване на рекламацията от страна на потребителя О.** – 10.01.2010г.Отделно от това дл. лица приели още че ж-лят не е изпълнил и даденото от тях задължително предписание за замяна на стоката от същата марка и модел или да се възстанови заплатената сума като се обективира последното от ж-ля с представяне в КЗП на акт за удовлетворяване на рекламацията, а това не било сторено. По повод горното  св. Н. съставила АУАН № 2010 - К - 20630/01.04.2010г. по повод на който било издадено атакуваното НП.

            Горната фактическа обстановка се установява от ценените от съда показания на свидетелите С.Н. и Т.К., АУАН № 2010 - К - 20630/01.04.2010г. , Констативен протокол № К 70031/2010г., Протокол за проверка на документи №К 46562,  жалба вх.№Р-03-158/09.02.2010г. до РД-Русе  към КЗП от ****, заверено копие на сервизна поръчка № 134853/12.01.2010 г. гаранционна карта на мобилен телефон “Нокиа Е90”, заповеди на л.22 и 23 от делото.

От показанията на свидетеля С.Н. се установява извършената проверка на 23.02.2010г. в обекта - магазин за мобилни телефони “Хенди” в гр.Плевен, находящ се на ул.”В.Левски”93, експлоатиран от “ХЕНДИ ТЕЛ”ЕООД, гр.София, че в хода на същата било установено, че на 13.02.2008г. от същия обект бил закупен от потребителя ****от гр. *** мобилен телефон “Нокиа Е90” който бил приет на 10.01.2010г. от търговеца  с рекламация на високоговорителя и  пантите, че с подадената на 10.01.2010г. рекламация приета със сервизна поръчка № 134853/12.01.2010 г. на  Приемна Омнител ООД потребителят заявил желанието си за отремонтиране на телефона в специализиран сервиз или замяна на апарата с нов от същата марка и модел, както и че в резултат на потребителя било отговорено в законоустановения едномесечен срок че телефонът Нокиа Е90 не може да бъде поправен или заменен с друг от същата марка и модел, но може да бъде заменен с друг модел от същата марка- Нокиа Е75 който според жалбоподателя бил адекватен като обезщетение предвид дългия период от време на ползване и съответно амортизиране на стоката – от датата на закупуването му на 13.02.2008г. до датата на рекламацията -  10.01.2010г. Показанията на свидетелката Н. намират опора в събраните при разпита на свидетеля Т.К. гласни доказателства, от които също се устоновява горното. Показанията на Н. и К. са логични, обективни, взаимокореспондентни както помежду си, така и с приложените по делото и ценени от съда Констативен протокол № К 70031/2010г., Протокол за проверка на документи №К 46562,  жалба вх.№Р-03-158/09.02.2010г. до РД-Русе  към КЗП от ****, заверено копие на сервизна поръчка № 134853/12.01.2010 г. гаранционна карта на мобилен телефон “Нокиа Е90”, поради което се кредитират изцяло от съда. Впрочем, страните не спорят, че към момента на закупуването му, закупеният от потребителя О.Г.мобилен телефонен апарат “Нокиа Е 90” е бил с работещ високоговорител и панти, но при подадената рекламация те не са функционирали, а сръкът по чл.115 от ЗЗП за подаване на рекламеция към момента на депозирането `и не е бил изтекъл. Не се спори и че потребителят във визирания период от закупуването на вещта до подаването на рекламацията си е служил с вещта по предназначението `и – през всичките 23 месеца. Ж-лят спори по отношение на друго обстоятелство, извеждайки твърдението че апаратът отговарял на зададените от производителя параметри към момента на закупуването му но рекламацията на потребителя не се отнасяла до повреди в резултат на фабрични дефекти на апарата и/или на изграждащите го материали и части както било вписано в гаранционната карта, а на похабяването му в течение на времето при обичайното му използване въпреки че бил ползван по предназначението си. Тези причини съдът намира за ирелевентни.

Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП: ”Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.” В тази връзка следва да се отбележи, че смисъла на съществуването на такава разпоредба е не за подаване на рекламации и съответно да им бъде отговорено от търговеца с посочване на определени причини за наличните несъответствия, а потребителят да не бъде заблуждаван в подписания между него и търговеца договор, и впоследствие при констатиране на несъответствия, последните да бъдат отстранявани посредством привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба и това да стане се рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

По гореизложените съображения съдът намира, че жалбоподателят е нарушил задълженията си по чл.113, ал.1 от ЗЗП, поради което правилно му е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. Последната е в размер около средата, което също е законосъобразно и справедливо, което прави безпредметно излагането на съображения досежно нейната индивидуализация.

Досежно нарушението по чл.230, ал.1 от ЗЗП – съгласно посочената разпоредба/съдържаща и санкционна част/ “За неизпълнение на задължително предписание на контролен орган за защита на потребителите за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона, извън случаите по чл. 215, на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.“В конкретния случай не се спори между страните че даденото задължително предписание за замяна на стоката мобилен телефон Нокиа Е90 с друг от същата марка и модел или да се възстанови заплатената сума като се обективира последното от ж-ля с представане в КЗП на акт за удовлетворяване на рекламацията не било сторено. Вместо това се излагат причини както досежно нарушението по чл.113, ал.1 от ЗЗП, а именно че апаратът отговарял на зададените от производителя параметри към момента на закупуването му но рекламацията на потребителя не се отнасяла до повреди в резултат на фабрични дефекти на апарата и/или на изграждащите го материали и части както било вписано в гаранционната карта, а на похабяването му в течение на времето при обичайното му използване, които причини съдът намира отново за ирелевантни.

По гореизложените съображения съдът намира, че жалбоподателят е нарушил задълженията си по чл.230, ал.1 от ЗЗП, поради което правилно му е наложена и имуществената санкция в размер на 700 лева. Последната е в размер малко над средата, което също според съда е законосъобразно и справедливо,което прави безпредметно излагането на съображения досежно нейната индивидуализация.

 

Съществени процесуални нарушения съдът не откри при съставянето на АУАН и НП № 2010-20630/28.09.2010г.на Директор на РД за областите Габрово,В.Търново,Русе,Ловеч и Плевен със седалище гр.Русе към ГД”Контрол на пазара” към КЗП – София.

По гореизложените съображения следва да бъде потвърдено като законосъобразно НП № 2010-20630/28.09.2010г. на Директор на РД за областите Габрово,Велико Търново,Русе,Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД”Контрол на пазара”към КЗП.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 2010-20630/28.09.2010г.на Директор на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара”към КЗП, с което на “ХЕНДИ ТЕЛ”ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 1305479455, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. “Христо Смирненски” № 48, вх. “В”, ап. 45, представлявано от *** - едноличен собственик и управител за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП и на основание чл.228 от  ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. /триста лева/ като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 2010-20630/28.09.2010г.на Директор на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара”към КЗП, с което на “ХЕНДИ ТЕЛ”ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 1305479455, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. “Христо Смирненски” № 48, вх. “В”, ап. 45, представлявано от **** - едноличен собственик и управител за нарушение на чл. 230 от ЗЗП и на основание чл. 230 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 700 лв./седемстотин лева/ като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в  14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: