Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

            гр. Плевен, 28.02.1011 год.

 

                Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав в публично заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

при секретаря Ц.Д., като разгледа докладваното от съдия Гергичанова НАХД  № 3398/2010 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

 

                            ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

С Наказателно постановление № 547/11.08.2010 година на Началника на сектор ПП към ОДМВР-Плевен на К.Г.М. с ЕГН ********** ***, Великотърновска област са наложени следните административни наказания: 1) на основание чл. 177, ал. ІІ, т. 1 от ЗДвП – глоба в размер на 100,00 лв. и 2.) на основание чл. 175, ал. І, т. 1, предл. ІІІ-то от ЗДвП – глоба в размер на 50,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца за това, че на 16.07.2010 година около 06:45 часа на ПП-3 до кантон „Милин кладенец” посока гр. София, като водач на мпс – зърнокомбайн, който при допустима ширина 2,55 м. съгласно чл. 5, т. 1, б. „а” от Наредба №11 на МРРБ същият е с ширина 3,50 м., измерена с техническо средство – ролетка и табелата с регистрационните номера не е поставена на определеното за това място, с което виновно нарушил разпоредбите на чл. 139, ал. І, т. 2, предл. І-во от ЗДвП и чл. 140, ал. І, предл. ІІІ-то от ЗДвП.   

                   Недоволен от така наложените административни наказания е останал жалбоподателят, който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд  Плевен, с която моли съда да отмени по реда на чл. 63 от ЗАНН наказателното постановление  като незаконосъобразно.

                   В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от пълномощника на жалбоподателя – адв. Г.Г. от ПлАК. Последният взема становище, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно. Навежда доводи, че в хода на административнонаказателното производство пред наказващия орган са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които значително затрудняват защитата на санкционираното лице и предпоставят отмяната на атакуваното наказателно постановление. Твърди също така, че описаната в НП фактическа обстановка не съответства на действителната такава, тъй като управляваното от жалбоподателя МПС-зърнокомбайн е било регистрирано по съответния ред. 

                   За ответната страна процесуален представител не се явява и  не ангажира становище по основателността на жалбата.

                   Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:    

                    На 16.07.2010 година около 06:45 часа на ПП-3 до кантон „Милин кладенец” посока гр. София К.Г.М., като водач на мпс – зърнокомбайн, който при допустима ширина 2,55 м. съгласно чл. 5, т. 1, б. „а” от Наредба №11/03.07.2001 на МРРБ същият е с ширина 3,50 м. - измерена с техническо средство – ролетка и табелата с регистрационния номер не е поставена на определеното за това място.

 Така възприетата от съда фактическа обстановка е отразена в АУАН 547/16.07.2010 год. и е възпроизведена в атакуваното по съдебен ред наказателно постановление. Същата изцяло се подкрепя от от събраните в хода на производството гласни доказателства чрез разпит на свидетелите А.М. *** и М.Н.П., чиито показания съдът кредитира с доверие, като логични, непротиворечиви и взаимно допълващи се. Свидетелите единодушно посочват, че на посочените в АУАН дата и място – ПП-3 жалбоподателят е управлявал мпс-зърнокомбан с ширина 3,50 метра при допустима 2,55 м. съгласно Наредба № 11/ 03.07.2001 год. на МРРБ, както и че една от табелите с регистрационните номера не е била поставена на определеното за това място. 

При установените факти съдът намира, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 139, ал. І, т. 2, предл. І от ЗДвП и състава на административното нарушение по чл. 140, ал. І, предл. І-во от ЗДвП. От обективна страна същият, като водач на моторно превозно средство по смисъла на & 6, т. 11 от ДР на ЗДвП не е изпълнил задълженията си по път отворен за обществено ползване да управлява моторно превозно средство, което е с размери, маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройствотое регистрирано и е с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. От субективна страна деянията са извършени небрежно, тъй като жалбоподателят е бил длъжен да знае задълженията си по чл. 139, ал. І, т. 2, предл. І от ЗДвП и по чл. 140, ал. І от ЗДвП и да съобрази поведението си със същото. Налице са предпоставките за носене на административнонаказателна отговорност.

За извършеното нарушение по чл. 139, ал. І, т. 2, предл. І от ЗДвП санкионната разпоредба на чл. 177, ал. ІІ, т. 1 от ЗДвП предвижда администлативно наказание глоба от 100,00 лв. до 200,00 лв. При определяне вида и размера на наложеното наказание административно-наказващият орган е съобразил посочената правна норма и е наложил административно наказание глоба в минимално предвидения размер от 100,00 лв., след като е съобразил невисоката степен на обществена опасност на деянието и обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път.

                              За реализираното нарушение по чл. 140, ал. І от ЗДвП санкционната разпоредба на чл. 175, ал. І, т. 1, предл. І-во от ЗДвП предвижда глоба от 20,00 до 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец до шест месеца, поради което съдът приема, че административнонаказващият орган е наложил на жалбоподателя наказание, съответстващо както по вид на предвиденото в посочената по горе правна норма, а именно глоба и лишаване от право да управлява МПС. При определяне размера на наложената глиба и постановеното лишаване от право да управлява МПС, административнонаказващият орган не е отчел сравнително ниската степен на обществена опсаност на деянието, обстоятелството, че е извършеноза първи път и личността на нарушителя, поради което е наложил глоба в размер на 50,00 лв. и е постановил лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца. Предвид изложеното, съдът намира, че атакуваното по съдебен ред наказателно постановление следва да бъде изменено в частта, в която на К.Г.М. на основание чл. 175, ал. І, т. 1, предл. ІІІ-то от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, като размерът на наложената глоба бъде намален на 20,00 лв., а срока на постановеното лишаване от право да управлява МПС на един месец. Съдът намира, че  тези по вид, размер и срок наказания са адекватни на извършеното нарушение и ще способстват за постигане на установените в чл. 12 от ЗАНН цели на наказанието.

                В хода на административното производство при наказващия орган не са допуснати нарушения на ЗАНН по отношение на процедурата по образуване на административно наказателната преписка. Атакуваното наказателно постановление и АУАН, въз основа на който е издадено са съставени от компетентни за това органи, което обстоятелство се установява по безспорен начин от представените по делото Заповед № Із-1687/02.07.2010 год. на МВР.

                   Предвид гореизложеното и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът        

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 547/11.08.2010 година на Началника на сектор ПП към ОДМВР-Плевен В ЧАСТТА, в която на К.Г.М. с ЕГН ********** ***, Великотърновска област на основание чл. 177, ал. ІІ, т. 1 от ЗДвП е наложе административно наказание - глоба в размер на 100,00 лв. за извършено на 16.07.2010 год. административно нарушение по чл. 139, ал. І, т. 2, предл. І-во от ЗДвП.

ИЗМЕНЯВА на основание чл.63 от ЗАНН Наказателно постановление № 547/11.08.2010 година на Началника на сектор ПП към ОДМВР-Плевен В ЧАСТТА, в която на К.Г.М. с ЕГН ********** ***, Великотърновска на основание за извършено на 16.07.2010 год. нарушение по чл. 140, ал. І, предл. ІІІ-то от ЗДвП  на основание чл. 175, ал. І, т. 1, предл. ІІІ-то от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, като НАМАЛЯВА размера на наложевата глоба на 20,00 лв. и срока на постановеното лишаване от право да управлява МПС на един месец.    чл. 140, ал. І, предл. ІІІ-то от ЗДвП.  

                   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Плевен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :