Р Е Ш Е Н И Е

№............

гр. Плевен 23.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенски районен съд ІІІ наказателен състав в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари  две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДАРИЯ МИТЕВА

при секретаря Б.М.   като разгледа докладваното от съдията МИТЕВА АХ дело № 3346 г. по описа за 2010 година на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

В Плевенски Районен Съд е постъпила жалба от  Н.И.Т. ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № 350000632/29.09.2010 г.  на Началник ОО “КД ДАИ” - Плевен,  с което  на Т.  на основание чл. 53 от ЗАНН, и чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 15, §7, б. “а” от Регламент 3821/85 г. във вр. с чл. 78, ал. 1, т. 2 от ЗАвП.

         За ответната  страна   ИА “Автомобилна администрация” ОО “КД-ДАИ” - Плевен  редовно призовани не  се  представляват  и не вземат  становище  по жалбата.

Явяват се  актосъставителят  на констатираното нарушение – Л.Ц.Б. и свидетелят на АУАН М.М.Х..

         Недоволен от НП е останал жалбоподателят  Н.И.Т., който не се явява лично, но в жалбата моли  да бъде преразгледано наложеното му административно наказание.

         Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН,  поради което съдът счита, че същата  следва да бъде разгледана.

Съдът като взе предвид  събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

Видно от АУАН № 107111/14.09.2010 г. на 14.09.2010 г. около 16.10 часа на път Плевен – София, разклон Плама като водач на товарен автомобил Рено Мидлум с рег. № *****, извършва обществен превоз на товари /рекламни материали/ от гр. София до гр. Плевен като не представя тахографски листове с данни за пътуванията за предходните 28 дни /като за дата 09.09.2010 г./ представя удостоверение за дейности, от което е видно, че водачът не е управлявал от 13.08.2010 г. до 13.09.2010 г., но видно от АУАН № 203799 на ОО “КД ДАИ” гр. Габрово, водачът управлява на 09.09.2010 г.

Така изложената фактическа обстановка се подкрепя напълно от  актосъставителя Л.Ц.Б., който в хода на съдебното следствие преповтаря написаното в АУАН и НП, като твърди, че жалбоподателят не представя изисканите тахографски листове за 28 дни назад, а представя удостоверение за дейности, с което удостоверява, че  през тези 28 дни същият е почивал и не е управлявал автомобила. Актосъставителят навежда доводи,  че жалбоподателят е извършил визираното в АУАН и НП нарушение, тъй като видно от АУАН № 103 799 на ДАИ Габрово същият е управлявал товарен автомобил, на който е бил поставен тахографски лист на датата на проверката, която попада в тези 28 дни назад и при проверката  Б. е иззел АУАН на ДАИ Габрово.

В тази насока са и показанията на свидетеля М.М.Х..

Съдът напълно кредитира показанията на актосъставителя и свидетеля, които са логични и непротиворечиви и съвпадат с отразеното в АУАН и НП.

         Жалбоподателят в писменото си становище не отрича фактическата страна на констатираното нарушение, като твърди, че при проверката действително е представил удостоверението, дадено му от ръководителя на фирма “Еми Транс” 08 ЕООД Враца, което се оказва фалшиво, тъй като дни преди това по вина на работодателката му, му е съставен акт в размер на 200 лева в Габрово, който тя лично е заплатила. Навежда доводи, че не е извършил виновно и умишлено нарушението и моли да му бъде намален размера на глобата.

         Съдът счита, че при съставяне на АУАН и НП са спазени всички изисквания на ЗАНН.

         При определяне размера на наказанието  за нарушение на чл. 15, §7, б. “а” от Регламент 3821/85 г. административно наказващият орган е определил такова - глоба от 500 до 1500 лв.

Съдът намира, че размерът на глобата за нарушение извършено за първи път е завишен и може да бъде намален от глоба в размер на 1000 лв. в глоба в размер към минимума предвиден в ЗБДС за това нарушение, а именно глоба в размер на 500 лв. 

         Водим от горното,  съдът

Р  Е  Ш  И:

ИЗМЕНЯВА на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Наказателно постановление № 350000632/29.09.2010 г.  на Началник ОО “КД ДАИ” - Плевен,  с което  на Н.И.Т. ЕГН ********** *** на основание чл. 53 от ЗАНН, и чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 15, §7, б. “а” от Регламент 3821/85 г. във вр. с чл. 78, ал. 1, т. 2 от ЗАвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата в размер на 500 лв.

         Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните за неговото изготвяне пред Регионален Административен Съд-град Плевен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: