РЕШЕНИЕ

 

№....

 

гр.Плевен, 12.01.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ -ми наказателен състав

На Шестнадесети декември две хиляди и десета година в открито заседание, в следния състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧАВДАР ПОПОВ

при секретаря Д.И., като разгледа докладваното от съдия ПОПОВ НАХД № 3303/2010 година но описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

С Наказателно постановление № 8200-0127512 от 15.09.2010г. на Директора на ТД на НАП В.Търново на М.В.С. ***, с ЕГН  **********, представляващ “Дева 51”ЕООД, на  основание чл.53, вр.чл.27 и чл.3 ал.1 от  ЗАНН е наложена  глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл.92 ал.2 от ЗКПО.

 Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбоподателят, който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд Плевен, с която моли съда да отмени наложеното административното наказание. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата.

ОД на МВР гр.Плевен, редовно призовани, не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване, на наказателното постановление на жалбоподателя и датата на депозиране на жалбата и пред наказващия орган съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана. Същата е основателна.

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Наказателното постановление е издадено за това, че като лице, подлежащо на облагане по реда на ЗКПО, не подало годишна данъчна декларация по чл.92, ал.2 от ЗКПО за  финансовата 2009г. в законоопределения срок до – 31.03.10г. в офис Плевен. Декларацията се подава на 30.08.2010г. и приета с вх.№ 1500004307 в офис Плевен. Дружеството не е упражнявало дейност през 20909г и не дължи данъци по ЗКПО.

 Така изложените в акта фактически констатации се подкрепят  от събраните по делото доказателства. Съдът възприема и кредитира показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели  В.В.Ц. и М.Х.Ш.. От тях се установява, времето и мястото на извършеното нарушение, личността на извършителя. Фактическата обстановка в АУАН не се оспорва от жалбоподателя. Ето защо, съдът приема за безспорно доказано констатираното в АУАН, а именно, че “Денис-2”СД с представляващ Печо Маринов Ангелов, като лице, подлежащо на облагане по реда на ЦКПО, не е подало годишна данъчна декларация по чл.92 ал.1 от ЗКПО за финансовата 2009г. в законоопределения срок до 31.03.2010г. в офис гр.Плевен. Декларацията е подадена на 25.08.2010г. и приета с вх.№ 1500004295 в офис гр.Плевен при ТД на НАП Велико Търново. Дружеството не е упражнявало дейност и не дължи данъци по ЗКПО за 2009г. Следва да се отбележат следните моменти:

1. Безспорно е, че жалбоподателят не е имал намерение да укрива изискуемата информация от контролните органи, той я е представил със закъснение. Същият е представил тази информация на АП, за което са представени доказателства. Този факт е много важен и говори за субективната страна на деянието.

2. Безспорно е и формализирането на служителите от ТД на НАП офис гр.Плевен, при ТД на НАП Велико Търново, което в случая  е преминало границите на нормалното и стриктно изпълнение на служебните задължения. Абсолютно логично би било същите да обяснят на жалбоподателя, че следва да се осигури своевременно подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 ал.1 от ЗКПО в законоопределения срок.  Съставянето на АУАН в случая е едно безспорно престараване и е било абсолютно излишно.

3. Безспорно е също така, че неправилно е вменено извършване на нарушение по чл. 91 ал.2 от ЗКПО. Задължението на лицата е формулирано в ал.1 на чл. 91, а не в ал.2. Ал.2 посочва само срока за подаване. Аргумент за това е и факта, че други НП за същите деяния са издавани за нарушение на правилното правно основание - /Наказателно постановление № 8191-0127506 от 15.09.2010г. на Директора на ТД на НАП офис гр.Плевен срещу “Денис-2”СД с представляващ Печо Маринов Ангелов, с ЕГН ********** *** на е наложена имуществена санкция в размер на  500.00лв за нарушение на  чл. 92 ал.1 от ЗКПО, по което е образувано и НАХД № 3201/2010 година но описа на Плевенския районен съд 8 н.с., решено на 30.12.2010г./

4. Не на последно място следва да се отбележи и факта, че в Наказателното постановление,  при определяне на наказанието от страна на наказващия орган не е съобразено обстоятелството дали деянието е осъществено при условията на чл. 28 от ЗАНН. Съдът взе предвид липсата на тежест на извършеното, липсата на обществена опасност на деянието, факта, че е извършено за първи път, както и факта, че липсват вреди за фиска. Няма спор, че дружеството не е упражнявало дейност и не дължи данъци по ЗКПО за 2009г. С оглед на горните обстоятелства и липсата на общественоопасни последици, съдът приема, че извършеното от жалбоподателя безспорно представлява маловажен случай. При това положение и съгласно чл.28 от ЗАНН наказващият орган е следвало да не наложи административното наказание, предвидено в чл. 261 ал.1 от ЗКПО, а да предупреди нарушителя. Като не е сторил това наказващият орган е нарушил материалния закон и следва НП да се отмени като незаконосъобразно. Видно от самото НП е също така, че е извършено съществено нарушение на процесуалния закон - не е обсъдена въобще възможността за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, което подлежи на задължителен съдебен контрол. По въпроса за приложението на чл. 28 от ЗАНН следва да се посочи и реш. 710 от 17.11.10г. на РАС-Плевен по КАНД 810/10г., където се казва следното:  Извън изложеното, съдът намира, че както е отбелязано в НП, извършеното нарушение от страна на санкционирания търговец е за първи път....От нарушението не са произтекли вреди, предвид че се касае за формално такова,  но предвид гореизложеното и с оглед неизследвания статус на търговеца – осъществява или не дейността си към момента на установяване на нарушението, следва да се приеме, че обществената опасност от деянието – недепозиране на справка относно дейността в срок – е с по-ниска степен от общия случай за този вид деяния и е недоказана от наказващия орган. Последното, по мнение на настоящия съд, обуславя маловажност на случая. Изложените обстоятелства е следвало да бъде отчетени както от административнонаказаващия орган,  така и от Районния съд, което не е сторено. Ето защо, настоящият съд намира, че така изложените обстоятелства водят до извода, че деянието следва да бъде определено като маловажен случай и нарушителят да бъде предупреден, че при повторно извършване ще бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност. Приложението на института на маловажност подлежи на съдебен контрол, съгласно ТР№1/2007г. по т.н. №1/2005 г., с оглед това, че прилагането му е в правомощията на административнонаказващия орган, който следва задължително да го приложи при наличие на предпоставките за това. С оглед последното, настоящият състав на АС-Плевен намира, че като не са извършили това в конкретната хипотеза, и наказващият орган, и Районен съд Плевен неправилно са приложили закона.”

5. Следва да се посочи още едно процесуално нарушение, допуснато от наказващия орган. Освен, че същият незаконосъобразно не е приложил чл. 28 от ЗАНН, той не е и посочил мотиви защо не го е направил, което също е нарушение. В този смисъл са и мотивите на РАС-Търговище от реш. №116 от 25.11.10г. по КАНД 118/10г., както и реш № 108 от 17.11.10г. по КАНД 107/10г., реш. №109 /18.11.10г. по КАНД 102/10г.

Поради изложените съображения, съдът счита, че НП е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р  Е   Ш  И  :

 

Отменя НП № 8200-0127512 от 15.09.2010г. на Директора на ТД на НАП В.Търново, с което на М.В.С. ***, с ЕГН **********, представляващ “Дева 51”ЕООД, на  основание чл.53, вр.чл.27 и чл.3 ал.1 от  ЗАНН е наложена  глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл.92 ал.2 от ЗКПО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Регионален  административен съд-Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                                       

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :