р  е  ш  е  н  и  е

гр. Плевен, 25.02.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,VІІ – ми наказателен състав, в публичното заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

и при секретаря Д.Т.                  и в присъствието на Прокурора                                                         като разгледа докладваното от съдията              ЦОНЕВА         НАХдело № 3285 по описа за 2010 година, и за да се произнесе съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 488 от 21.07.2010 година на началник сектор ПП при ОД на МВР – Плевен, с което на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП на С.К.С.  е наложено административно  наказание глоба в размер на 100 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и е постановено отнемането на 7 контролни точки за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДП.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ редовно призован  не се явява в съдебно заседание и не се представлява. В жалбата си, депозирана по реда на чл. 59 ЗАНН навежда доводи за материална  и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление, поради което моли съда да го отмени изцяло.

ОТВЕТНИКЪТ - редовно призован, не се представлява в  съдебно заседание и не взема становище по основателността на жалбата.

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата, становището на жалбоподателя, доказателствата по делото и разпоредбите на закона,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен по степен, място и материя орган. Видно от приложената по делото в заверено ксерокс копие  Заповед № І-з-1687 от 02.08.2010 година на Министъра на вътрешните работи е, че началниците на сектор ПП при съответното ОД на МВР са овластени да издават наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата.

На 26.06.2010 година на жалбоподателят бил съставен акт за административно нарушение за това, че на същата дата, в 15:51 часа, като водач на МПС BMW 325 TD с ДК № са 43 28 НТ, движейки се по ПП - 3, км 99 +000, в района на бензиностанция “ Ромпетрол”, управлявал горното МПС със скорост от 125 км/ч, извън населено място, при разрешена такава 90 км/ч. Актът бил съставен в присъствието на жалбоподателя и връчен му по надлежния ред. С.С. подписал акта без възражения.

Впоследствие е издадено и атакуваното наказателно постановление, което санкционира жалбоподателя с глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените по делото писмени доказателства - Наказателно постановление № 488 от 21.07.2010 година на началник сектор ПП при ОД на МВР – Плевен;Акт за установяване на административно нарушение № 488 от 26.06.2010 година на младши автоконтрольор при група ПП при ОД на МВР – Плевен; Заповед № І з – 1687 от 02.07.2010 година на Министъра на вътрешните работи; списък с идентификационните номера на преминали успешно последваща проверка – ПП средства за измерване СИ – радарни скоростомери; справка от запаметените, измерени и фиксирани превишения на скоростта с техническо средство „Трафик радар” тип TR – 4.

 За същите обстоятелства свидетелстват показанията на свидетелите К.П. и С.К., изслушани в съдебно заседание.

При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ счита, че жалбата е  частично ОСНОВАТЕЛНА, макар и не по изтъкваните от страна на жалбоподателя съображения.

Съвкупната преценка на всички събрани по делото гласни и писмени доказателства установяват по несъмнен начин извършеното административно нарушение и неговия автор в лицето на жалбоподателя. Несъмнено установено е, че на посочената в акта дата, в конкретния пътен участък именно жалбоподателя управлявал МПС със скорост над разрешената. Същата е установена по безспорен начин с техническо средство отговарящо на всички изисквания на Закона за измерванията, приложената разпечатка от показанията на същата представлява годно веществено доказателствено средство, послужило на наказващия орган за формиране на категоричния извод за извършено нарушение. В този смисъл съдът намери, че наказателното постановление е издадено в съответствие както с материалния, така и с процесуалния закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН административното наказание за всяко нарушение се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното такова. По аргумент от разпоредбата на чл. 3 ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

Атакуваното наказателно постановление санкционира жалбоподателя на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗдВП с глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДП.

 Държавен вестник брой 10 от 01.02.2010 година, в сила към момента на разглеждане на настоящото дело, въвежда изменение в досега съществуващата санкционна разпоредба на чл. 182 ЗДвП. За конкретното нарушение, понастоящем законът предвижда единствено наказание глоба в размер на 150 лева. Несъмнено  новата редакция на закона се явява по – благоприятна за нарушителя, поради което и следва да бъде приложена. Атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено в частта досежно наложеното на жалбоподателя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, а в останалата част да бъде потвърдено.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал.І от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р  Е  Ш  И  :

         

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 488 от 21.07.2010 година на началник сектор ПП при ОД на МВР – Плевен в частта, с която на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП на С.К.С. ***, ЕГН **********  е наложено административно  наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДП.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 488 от 21.07.2010 година на началник сектор ПП при ОД на МВР – Плевен в частта, с която на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП на С.К.С. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв и и е постановено отнемането на 7 контролни точки за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДП.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Административен съд Плевен.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: