р  е  ш  е  н  и  е

 

гр. Плевен, 25.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,VІІ – ми наказателен състав в публичното заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и единадесета  година в състав:

                                                                  

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

и при секретаря  Д.Т.                  

и в присъствието на Прокурора                                                        

като  разгледа докладваното от съдията ЦОНЕВА НАХдело № 3240 по описа за  2010 година, и за да се произнесе съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 329 от 11.10.2010 година на началника на Митница Свищов, с което на основание чл.110 ал. 1 ЗДДС на  ЕТ “ *** – Б.Н.”*** наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл. 87 ал. 2 ЗАДС.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  се представлява в съдебно заседание от адвокат ***, ПлАК. Последната навежда доводи за материална незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. Счита, че неправилно наказващият орган е интерпретирал разпоредбата на закона, където е предвидено, че конкретния  вид митнически декларации се подават лично или чрез упълномощено лице. Твърди, че доверителят и е спазил 14 дневния срок за подаване на декларацията, сторил е това по пощата предвид влошеното си към онзи момент здравословно състояние, наложило престой в болнично заведение. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление.

ОТВЕТНИКЪТ - редовно призован не се представлява в  съдебно заседание В писмено становище оспорва изцяло така депозираната жалба като счита, че конкретното нарушение по ЗАДС е установено по несъмнен начин. Взема становище, че така изтъкваните от страна на жалбоподателя доводи за материална незаконосъбразност на наказателното постановление са неоснователни, поради което моли съда да постанови решение, с което да потвърди същото изцяло като законосъобразно и обосновано. 

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на страните,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен по степен, място и материя орган. Съгласно разпоредбата на чл. 128 ал. 2 ЗАДС наказателните постановления за извършени нарушения по същия закон се издават от директора на Агенция "Митници" или от упълномощено от него длъжностно лице. Видно от приложената по делото Заповед № ЗАМ – 484/13.08.2009 година на Директора на Агенция” Митници, началниците на митници са овластени да издават наказателни постановления за извършени административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

ЕТ “ *** – Б.Н.”***, представлявано от Б.Н.  стопанисва регистриран по ЗАДС специализиран, малък обект за дестилиране на алкохол и алкохолни напитки. За същия е издадено удостоверение за регистрация № BG004300А0079/2010 година на ТМУ град Свищов.

На 15.04.2010 година, по пощата, в Митническо бюро Плевен постъпила и била регистрирана под № BG004300/2-00733/15.04.2010 година акцизна декларация за начислен в данъчен период 01.03.2010 – 31.03. 2010 година акциз  върху алкохол и алкохолни напитки.

На 20.04.2010 година до жалбоподателят била изпратена покана да се яви в Митническо бюро Плевен за съставяне на акт за административно нарушение. Представител на едноличния търговец не се отзовал на поканата.

На 12.07.2010 година, в отсъствието на жалбоподателя и по реда и условията на чл. 40 ал. 2 ЗАНН бил съставен акт за установяване на административно нарушение от страна на едноличния търговец а именно: за неподаване в срока по чл. 87 ал. 2 ЗАДС на следващата се акзицна декларация за данъчен период 01.03.2010 година – 31.03.2010 година.

Актът за административно нарушение бил връчен на представляващият едноличния търговец лично на 19.07.2010 година. Същият го подписал с отбелязването, че възразява.

Впоследствие е издадено и атакуваното наказателно постановление, което санкционира ЕТ “ *** – Б.Н.”*** с имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл. 87 ал. 2 ЗАДС.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства като част от административно наказателната преписка на наказващият орган и представените такива от страна на жалбоподателя , а именно: заверено ксерокопие от разписка за получаване на акт за установяване на административно нарушение; заверено ксерокопие от пощенски плик с подател Б.Н.М.; Заповед № ЗАМ – 484 от 13.08.2009 година на Директора на Агенция „Митници”; заверено ксерокопие от Наказателно постановление № 329 от 11.10.2010 година на началника на Митница Свищов; заверено ксерокопие от известие за доставяне от 12.10.2010 година; заверено ксерокопие от възражение от жалбоподателя, депозирано до Митница Свищов с входящ № 4420-0213 от 23.07.2010 година; заверено ксерокопие от акт за установяване на административно нарушение № 265 от 12.07.2010 година на старши инспектор в Митническо бюро – Плевен; заверено ксерокопие от акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки за периода 01.03.2010 година до 31.03.2010 година; заверено ксерокопие от удостоверение за регистрация на ЕТ „*** – Б.Н.”, представлявано от Б.Н.; заверено ксерокопие от обяснение от жалбоподателя, депозирано до Митница Свищов с входящ № 1456 от 12.05.2010 година; заверено ксерокопие от покана от Митница Свищов до жалбоподателя с изходящ № 606 от 20.04.2010 година; заверено ксерокопие от покана от Митница Свищов до жалбоподателя с изходящ № 1225 от 13.07.2010 година; заверено ксерокопие от обяснение от жалбоподателя, депозирано до Митница Свищов с входящ № Б 94-0005 от 13.05.2010 година.

В подкрепа на същата фактическа обстановка са и депозираните непосредствено в съдебно заседание гласни доказателства посредством разпита на свидетелите С.С. и Валентин Милев – и двамата, служители на Митническо бюро Плевен.

В хода на въззивното производство са представени и приети към доказателствата по делото заверено ксерокопие от епикриза на името на жалбоподателя от Очен медицински център „Свети Николай Чудотворец” – Варна, заверено ксерокопие от медицинско направление на името на жалбоподателя, издадено от Очен медицински център „Свети Николай Чудотворец” – Варна; заверени ксерокопие от медицински изследвания на жалбоподателя.

Горните писмени доказателства установяват, че представляващият едноличния търговец Б.Н. има установено намаление на зрението от няколко години. Същото е наложило оперативно лечение, проведено в Очен медицински център „Свети Николай Чудотворец” – Варна, проведено пред периода от 07.04.2010 година до 15.04.2010 година.

При така приетото за установено от фактическа страна съдът намери така депозираната жалба по реда на чл. 59 ал.ІІ от ЗАНН за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Несъмнено е, че едноличния търговец стопанисва регистриран по ЗАДС "Специализиран малък обект за дестилиране” по смисъла на чл. 4 т. 8 от същия закон и  е данъчно задължено лице по чл. 3 ал. 1 т. 1  от ЗАДС.

Несъмнено установено е и обстоятелството, че в горното качество едноличния търговец е задължен  да подава акцизна декларация за всеки данъчен период и с нея да декларира определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася/ аргумент от разпоредбата на чл. 87 ал. 2 ЗАДС/. За конкретния данъчен период от 01.03.2010 година до 31.03.2010 година едноличния търговец е следвало да депозира горния митнически документ в срок до 14.04.2010 година.

Съгласно  чл. 82 ал. 3 от ППЗАДС  акцизната декларация се подава лично или чрез пълномощник, като подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и представителната си власт.

Събраните по делото гласни и писмени доказателства/ в това число и копие от пощенски плик, с която акцизната декларация от името на едноличния търговец е изпратена до МБ Плевен/ установяват, че същата е изпратена по пощата на 13.04.2010 година, за което свидетелства и пощенското клеймо. Безспорно установен е и факта, че считано от 07.04.2010 година до 15.04.2010 година жалбоподателят се е намирал на лечение в град Варна по повод извършена му операция на двете очи, което именно е препятствало личното  му явяване и депозиране на акцизната декларация в Митническо бюро Плевен.

Предвид горните обстоятелства, основаващи се на доказателствата по делото съдът намери, че формално констатираното от страна на служителите на Митническо бюро Плевен деяние осъществява признаците от състав на нарушение по чл. 87 ал. 2 ЗАДС. Налице е допуснато закъснение от страна на едноличния търговец относно депозирането на декларацията в МБ – Плевен в срок до 14.04.2010 година. Акцизната декларация била изпратена по пощата на 13.04.2010 година и получена в Митническо бюро Плевен на 15.04.2010 година, извън срока по чл. 87 ал. 2 ЗАДС.

Съгласно Тълкувателно решение № 1 /2007 година на ВКС предмет на преценка в настоящото производство е не само законосъобразността на наказателното постановление, но и неговата правилност и обоснованост, обуславящи се от правилната преценка на конкретната тежест на извършеното нарушение и степента на засягане от негова страна на установените  и защитени с конкретния закон обществени отношения. Съдът счита, че деянието, осъществено от страна на жалбоподателя макар и формално да осъществява признаците на посоченото нарушение с оглед на своята ниска степен на обществена опасност, причините довели до извършването му, липсата на настъпили каквито и да е вредни последици от деянието за фиска на държавата, това, че жалбоподателят не е системен нарушител определят същото като явно малозначително. В този смисъл съдът намира, че в случая наказващият орган е следвало да съобрази тези обстоятелства и да приложи разпоредбата на чл. 28 ЗАНН като не наказва нарушителят а го предупреди, че при повторно такова нарушение ще бъде санкциониран.

При така изложените правни и фактически съображения СЪДЪТ счита, че Наказателно постановление № 329 от 11.10.2010 година на началника на Митница Свищов, с което на основание чл.110 ал. 1 ЗДДС на  ЕТ “ *** – Б.Н.”*** наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл. 87 ал. 2 ЗАДС е незаконосъобразно и необосновано. Същото е издадено от компетентен по материя , място и степен орган, но в разрез с процесуалния закон, поради което и следва да бъде отменено изцяло.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал.І от ЗАНН, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И  :

         

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 329 от 11.10.2010 година на началника на Митница Свищов, с което на основание чл.110 ал. 1 ЗДДС на  ЕТ “ *** – Б.Н.”*** наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл. 87 ал. 2 ЗАДС.

 Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Административен съд – Плевен.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: