Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

04.02.2011г.,гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                         П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 3172 по описа на същия съд за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от А.Т.С. ***, ЕГН ********** против наказателно постановление   №1019у/30.07.2009г. на Началник ІІ РПУ-Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.81, ал.1 т.4 от ЗБДС/в редакцията му към датата на установяване на нарушението/и на основание същата разпоредба е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. Моли за отмяна на НП, като излага съображения.

            В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с адв. Л.Ч. от ПлАК като последният моли за отмяна на оспореното НП поради недоказаност на вмененото нарушение.

            Ответникът по жалбата – Началник ІІ РПУ-Плевен – редовно призован не се представлява и не изразява становище по нея.

 

            Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи, становището на жалбоподателя чрез процесуалния му представител, събраните по делото доказателства и Закона, установи следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ЧАСТИЧНО ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА, НО ПО РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗЛОЖЕНИЕ В НЕЯ СЪОБРАЖЕНИЯ.

 

            На 05.07.2009г. около 23,15 ч. жалбоподателят А.Т.С. бил пред блока, в който живеел в ж.к. *** в гр.***, а именно пред бл.**, като също там там били и свидетелите Г.И. и С. Д. с които се черпели с алкохолни напитки. По същото време дл. лица от Второ РПУ – гр.Плевен – свидетелите В.С. и Л.Г. осъществявали служебните си задължения, извършвайки дежурство с патрулен автомобил в горния район. Св.Г. и С. поискали документ за самоличност на ж-ля, който не само че не го преставил но започнал и да задава въпроси на дл. лица какви са те и в какво качество му искат да представя документи, при положение че към момента на проверката дл.лица били със служебните си униформи, а в близос бил и патрулния автомобил. С това си поведение жалбоподателят попречил на дл. лица да изпълнят задълженията си по проверка за установяване на самоличността му.  По повод горното бил съставен акт за установяване на административно нарушение №1019у/05.07.2009г. и издадено наказателно постановление №1019у/30.07.2009г. на Началник ІІ РПУ-Плевен.

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите – В.С., Л.Г., Г.И. и С. Д., приложените писмени доказателства – акт за установяване на административно нарушение №1019у/05.07.2009г., всичките ценени от съда поради тяхната обективност и безпротиворечивост.

            Разпоредбата на чл. 81 т.4 от ЗБДС/ в редакцията му към датата на установяване на нарушението очертава задължение за субектния си състав да не създава пречки на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличност. Административния законодател е ирелевирал начина за установяване на самоличността на конкретното лице. В настоящия случай видно от ценените и безпротиворечиви показания на четиримата описани по-горе свидетели ж-лят не само че не е представил документ за самоличност, но и е изисквал такъв от униформените служители Г. и С. за да изпълни разпорежданията им, което така и не сторил.

            Съдът намира, че административнонаказващия орган не е съобразил смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, а именно няма данни жалбоподателят да е бил съдебно или административно санкциониран което възприема като смекчаващо обстоятелство. Отегчаващи вината обстоятелства не са установени, поради което следва наказателното постановление да бъде изменено като се намали размера на наложеното наказание глоба от 100,00 лв. на 20,00 лв., който е минималния размер предвиден от законодателя.

 

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ИЗМЕНЯ НП №1019у/30.07.2009г. на Началник ІІ РПУ-Плевен, с което на А.Т.С. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.81, ал.1 т.4 от ЗБДС/в редакцията му към датата на установяване на нарушението/и на основание същата разпоредба е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 20 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в  14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: