МОТИВИ:Плевенска районна прокуратура е повдигнала обвинение против С.А.Д. с последно известно местоживеене *** за това, че на неустановен ден през периода 01.01.2007 година – 19.10.2007 година, в град Плевен преправил съдържанието на официални документи – скица № К 06601 от 07.08.2000 година; скица № К 06602 от 07.08.2000 година и скица № К 06603 от 07.08.2000 година, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, с цел имотна облага – престъпление по чл. 308 ал. ІІІ във вр. с ал. І от НК.

Производството спрямо подсъдимия Д. е проведено по реда на чл. 269 ал. 3 т.3 НПК в присъствието на служебен защитник в лицето на адвокат Валя ***, ПлАК.

Представителят на РП - Плевен подържа изцяло така повдигнатото спрямо подсъдимия обвинение за извършено престъпление по чл. 308 ал. ІІІ във вр. с ал. І от НК. Счита, че същото е установено по несъмнен начин въз основа на всички събрани в хода на съдебното следствие доказателства. Пледира за постановяване на осъдителна присъда като предлага на съда да определи и наложи на подсъдимият Д. наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б НК с пробация при пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок. Счита, че по този начин спрямо Д. ще бъдат постигнати ефективно целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. С оглед правната квалификация на деянието предлага на съда на основание чл. 53 ал. 2 б. Б НК да постанови  и отнемане в полза на държавата на сумата от 15 370 лева, представляваща стойността на изповяданата сделка.

          Защитникът на подсъдимият Д.– адвокат ***, Плевенска адвокатска колегия пледира за постановяване на оправдателна присъда като счита, че така  повдигнатото против подзащитният и обвинение  е недоказано и необосновано. Намира, че събраните по делото доказателства не установяват наличието осъществени елементи от обективната страна на така внесеното против подзащитния и обвинение. Счита, че въпросните скици не са от кръга на документите – посочени в разпоредбата на чл. 308 ал. 2 НК, поради което моли съда да постанови оправдателна присъда.

          СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното:

          Подсъдимия С.А.Д. е роден на *** ***, с последно известно местоживеене ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, не осъждан, ЕГН **********.

          През 2007 година подсъдимия С.Д.  работел в поземлената комисия в град Славяново. Много хора го познавали и търсели услугите му по посредничеството и оформянето на документи за продажбата на наследствените им земеделски земи.

С решение на Поземлена комисия град Плевен № 2- 111/20.10.1995 година било възстановено правото на собственост на *** – в качеството му на наследник на ***, бивш жител *** / негов баща/ върху земеделски земи, находящи се в землището на град Славяново в местностите “ ***”, “***” и “ ***”.

С решение на същата комисия № 2 – 111/20.10.1995 година горното решение било изменено и допълнено като било възстановено правото на собственост  на наследниците на *** и относно земеделски земи, находящи се в местността”  ***”.

          Свидетелките ***, *** и *** са братовчедки. Всички те, наред с още няколко лица са наследници на  ***, бивш жител ***.  Придобитите в наследство земеделски имоти наследниците не поделили помежду си посредством законовите способи а именно по пътя на доброволната делба.  Постигнали договорка помежду си относно конкретното разпределение на отделните имоти за всяка от тях в съответните местности. Всички земи били се управлявали от ЗКПУ “Славяни” град Славяново” откъдето и всеки от наследниците получавал съответна рента.

          През 2007 година свидетелката *** решила да продаде собствените си земеделски земи. Съпругът и свидетеля *** потърсил услугите на подсъдимия, за да подготви необходимите документи и да се оформи документално съответната сделка. Свидетелят *** предоставил на подсъдимия копие от решение на Поземлена комисия град Плевен № 2 - 111/20.10.1995 година, удостоверение за наследници № 185/12.09.2007 година на кметство град Славяново и три броя скици а именно: скица № К 06601 от 07.08.2000 година за имот № 156180, находящ се в местността “ ***”; скица № К 06602 от 07.08.2000 година за имот № 056020, находящ се в местността “ ***” и скица № К 06603 от 07.08.2000 година за имот № 267050 за имот, находящ се в местността “ ***”, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, издадени на наследници на ***. Договорил цена за продажбата на имотите по около 400 лева на декар.

          На 16.10.2007 година свидетелката *** посетила кметството в град Славяново. Там, на присъствието на длъжностно лице ***, изпълняващ функциите на кмет на населеното място по това време, *** подписала пълномощно по силата на което предоставила на подсъдимия Д. правото да продаде наследствените и земи в землищено на град Славяново а именно имот № 156180, находящ се в местността “ ***”; имот № 056020, находящ се в местността “ ***” и имот № 267050 за имот, находящ се в местността “ ***”. Пълномощното било вписано в съответния регистър под № 1188/16.10.2007 година в кметство Славяново. В същия ден свидетелката *** се подписала и на две декларации такава по чл. 226 ал. 4 ДОПК и декларация по чл. 25 ал. 6 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Двете декларации били изведени в регистъра под номера 1189 и 1190 от 16.10.2007 година от служител на кметството – ***.

          Подсъдимият изписал  ръкописната част както в съдържанието на пълномощното, така и в двете декларации на името на ***. В предоставените му скици за процесните три имота подсъдимият задраскал печатно изписания текст, че същите имоти са наследници на *** и със собствения си почерк изписал името на ***.

           С предоставените му документи подсъдимият се явил при Нотариус *** в град Плевен. Въз основа на тях на 19.10.2007 година в кантората на същия нотариус била изповядана сделка, по силата на която трите имота - имот № 156180, находящ се в местността “ ***”; имот № 056020, находящ се в местността “ ***” и имот № 267050 за имот, находящ се в местността “ ***” били продадени от името на ***, чрез пълномощник в лицето на подсъдимия на “ Фонд за земеделска земя Мелинвест” АДСИЦ. Впоследствие подсъдимия Д. се разплатил с *** и съпругът и за извършената продажба.

          През месец юли на 2009 година свидетелките *** и *** потърсили от кооперацията в град Славяново следващата им се рента от наследствените им земеделски земи. О администрацията на същата били уведомени, че такава не им се дължи тъй като земите били продадени. *** потърсила контакт и със С.Д., с когото на свой  ред също била разговаряла преди години за посредничество при продажба на нейния дял от земите. Той и отговорил, че за едни имало пари, а за други няма. Свидетелките *** и *** сигнализирали органите на полицията, по който повод е проведено и настоящото производство.

          Горната фактическа обстановка се установява от разпита на свидетелите ***, ***, ***, ***, ***, *** изслушани непосредствено в съдебно заседание. В същата насока са и представените по делото копия от удостоверение за наследници № 185/12.09.2007 година на кметство град Славяново, три броя скици а именно: скица № К 06601 от 07.08.2000 година за имот № 156180, находящ се в местността “ ***”; скица № К 06602 от 07.08.2000 година за имот № 056020, находящ се в местността “ ***” и скица № К 06603 от 07.08.2000 година за имот № 267050 за имот, находящ се в местността “ ***”, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, издадени на наследници на ***; копие от пълномощно, вписано в нарочния регистър  на кметство град Славяново под № 1188/16.10.2007 година; Декларацията по чл. 226 ДПК, касаеща липсата на задължения на *** към държавата, вписана под №  1189/16.10.2007 година в регистъра на кметство Славяново;  декларацията по чл. 25 ал. 6 от ЗННД,  вписана в регистъра на кметството Славяново под № 1190/16.10.2007 година; копие от Решение № 2 – 111/20.10.1995 година на Поземлена Комисия Плевен,  копие от нотариален акт № 149, том ІV, рег. № 5178, нот. Дело № 530/2007 година на нотариус *** с район на действие РС- Плевен.

За това, че наследствените на ***, *** и *** земеделски земи били продадени въз основа на пълномощно, заверено от кмета на град Славяново  и вписано в регистъра за това под № 1188/16.10.2007 година свидетелстват пряко показанията на свидетелката *** и косвено тези на свидетелите *** и ***.

В хода на производството е назначена и извършена графологична експертиза на три броя скици: скица № К 06601 от 07.08.2000 година за имот № 156180, находящ се в местността “ ***”; скица № К 06602 от 07.08.2000 година за имот № 056020, находящ се в местността “ ***” и скица № К 06603 от 07.08.2000 година за имот № 267050 за имот, находящ се в местността “ ***”, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, издадени на наследници на ***; пълномощно, вписано в нарочния регистър  на кметство град Славяново под № 1188/16.10.2007 година; Декларацията по чл. 226 ДПК, касаеща липсата на задължения на *** към държавата, вписана под №  1189/16.10.2007 година в регистъра на кметство Славяново;  декларацията по чл. 25 ал. 6 от ЗННД,  вписана в регистъра на кметството Славяново под № 1190/16.10.2007 година. Предмет на криминалистическото изследване в горните документи е изписания в тях ръкописен текст и положени подписи на “декларатор”, “Упълномощител”.

Криминалистическото изследване на горните документи, обективирано в нарочно заключение установява, че подписите за декларатор в двете декларации, както и цитираното пълномощно вероятно са изписани от свидетелката ***. Експертът посочва, че съдържанието като ръкописен текст на трите документа е изписано от подсъдимия С.Д., с неговия почерк е изписан и ръкописния текст на  направените корекции в скица № К 06601 от 07.08.2000 година за имот № 156180, находящ се в местността “ ***”; скица № К 06602 от 07.08.2000 година за имот № 056020, находящ се в местността “ ***” и скица № К 06603 от 07.08.2000 година за имот № 267050 за имот, находящ се в местността “ ***”, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, издадени на наследници на ***.

 При така приетото за установено от фактическа страна съдът намери повдигнатите против подсъдимия обвинение за извършено престъпление по чл. 308 ал. 3 във вр. ал. 1 за необосновани и недоказани по следните съображения:

Съгласно чл. 303 ал.ІІ от НПК съдът признава подсъдимият за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин. Тази разпоредба      предполага наличието на събрани както преки, така и косвени доказателства, които да обусловят квалифицирането на даденият субект на наказателна отговорност като извършител на дадено санкционирано от закона противоправно деяние, тогава когато са осъществени всички признаци от състава на престъпление по смисъла на чл. 9 ал.І от НК.

Съставът на престъплението по чл. 308 ал. 3 във вр. ал.І от НК, за което подсъдимия Д. е привлечен към наказателна отговорност предполага установяването по несъмнен начин на всички признаци, както от обективната му, така и от субективната му страна. Липсата на който и да е от тях обуславя несъставомерност на извършеното деяние, което изключва и санкционирането му посредством наказателна репресия.

Обективната страна на посоченото в обвинителния акт престъпление предполага извършването на действия по преправяне съдържанието на официален документ с цел да бъде използван като същия документ по аргумент от разпоредбата на  алинея втора на  чл. 308 НК следва да попада в кръга на някои от посочените там документи, а именно: удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни. Тези действия следва да бъдат извършени и  при наличието на специалната, съставомерна цел – получаването на имотна облага.

По повод настоящото обвинение против подсъдимия Д. безспорно установени са следните обстоятелствата: това, че на 16.10.2007  година свидетелката *** подписала лично  пълномощно, вписано в нарочния регистър  на кметство град Славяново под № 1188/16.10.2007 година; Декларацията по чл. 226 ДПК, касаеща липсата на задължения на *** към държавата, вписана под №  1189/16.10.2007 година в регистъра на кметство Славяново;  декларацията по чл. 25 ал. 6 от ЗННД,  вписана в регистъра на кметството Славяново под № 1190/16.10.2007 година.

Няма съмнение и относно обстоятелството, че именно съпругът на *** – *** предоставил на подсъдимия Д. копие от Решение № 2 – 111/20.10.1995 година на Поземлена Комисия Плевен, скица № К 06601 от 07.08.2000 година за имот № 156180, находящ се в местността “ ***”; скица № К 06602 от 07.08.2000 година за имот № 056020, находящ се в местността “ ***” и скица № К 06603 от 07.08.2000 година за имот № 267050 за имот, находящ се в местността “ ***”, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, издадени на наследници на ***. Безспорно установено е и обстоятелството, че автор на изписания ръкописен текст в пълномощното, двете декларации и извършената корекция в трите скици за процесните имоти е подсъдимия С.Д., както и че въз основа на така представените на нотариуса документи е изповядана и сделка по тяхната продажба.

Представените три броя скици, издадено от Поземлена комисия Плевен представляват официални документи по смисъла на чл. 93 т. 5 НК – издадени са по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му. С извършени корекции е преправено съдържанието им именно от подсъдимия Д.. Тези скици обаче не попадат в кръга на документите, посочени в разпоредбата на чл. 308 ал. 2 НК, към която препраща и разпоредбата на алинея трета на посочения законов текст, който очертава и рамките на повдигнатото на подсъдимия обвинение. Същите не са документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права,

Ето защо съдът намери така повдигнатото против подсъдимия С.Д. обвинение за извършено престъпление по чл. 308 ал. 3 във вр. ал. 1 НК за недоказано и необосновано поради липса на елементи от обективната страна на соченото престъпление. Ето защо и съдът призна подсъдимия С.А.Д. за невинен в това на неустановен ден през периода 01.01.2007 година – 19.10.2007 година, в град Плевен, да е преправил съдържанието на официални документи – скица № К 06601 от 07.08.2000 година; скица № К 06602 от 07.08.2000 година и скица № К 06603 от 07.08.2000 година, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, с цел имотна облага, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК го оправда по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 308 ал. ІІІ във вр. с ал. І от НК.

Съдът намери, че доказателствата по делото обосновават по категоричен начин извършването на престъпление по чл. 308 ал. 1 НК, което е такова на формално извършване.

От обективна страна - на неустановен ден през периода 01.01.2007 година – 19.10.2007 година, в град Плевен подсъдимия преправил съдържанието на официални документи – скица № К 06601 от 07.08.2000 година; скица № К 06602 от 07.08.2000 година и скица № К 06603 от 07.08.2000 година, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, с цел да бъдат използвани.

Съдът прие, че деянието е извършено при пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал. 2 НК, при наличието на всички волеви и интелектуални представи в съзнанието на подсъдимия за противоправността на извършеното. Подсъдимият искал настъпването на противоправните последици, съзнавал че посредством извършените корекции в трите броя скици ще може обективно да извърши, като пълномощник продажба на процесните три имота от името на единия от собствениците – *** като за извършената услуга и ще реализира съответно възнаграждение. Извършеното от страна на подсъдимия Д. деяние притежава съответната обществена опасност в достатъчна степен/ в този смисъл е и Решение № 396 от 14.11.2000 г. По Н.Д. № 321/2000 Г., I Н. О на ВКС/ с оглед на настъпилите за останалите наследници на *** неблагоприятни последици.

Предвид изложените правни и фактически доводи съдът призна подсъдимия С.Д. за виновен в това, че на неустановен ден през периода 01.01.2007 година – 19.10.2007 година, в град Плевен, преправил съдържанието на официални документи – скица № К 06601 от 07.08.2000 година; скица № К 06602 от 07.08.2000 година и скица № К 06603 от 07.08.2000 година, издадени от Общинска служба по земеделие – град Плевен, с цел да бъдат използвани – престъпление по чл. 308 ал. І от НК.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия съдът взе предвид следното:

За така извършеното от страна на Д. престъпление законът предвижда наказание съответно лишаване от свобода до три години. От извършеното деяние не са настъпили имуществени вреди, обвиняемият е пълнолетен, не осъждан, не е освобождаван досега от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А от НК. Ето защо СЪДЪТ намери, че са налице всички законови предпоставки за приложението на чл. 78 А от НК, поради което подсъдимия Д. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание -  глоба.

При определяне размера на административната санкция, която следва да бъде наложена на подсъдимия Д., СЪДЪТ съобрази конкретната степен на обществена опасност на извършеното, причината за извършването му, добрите му характеристични данни и доброто име, с което се ползва сред гражданите на град Славяново и прие, че случилото се е изолиран случай в живота му. Ето защо СЪДЪТ освободи подсъдимия Д. от наказателна отговорност по реда на чл. 78 а НК и му наложи административно наказание глоба към минималният размер, предвиден в разпоредбата на закона а именно- глоба в полза на държавата в размер на 1000 лева. По този начин съдът намери, че спрямо подсъдимият могат и ще бъдат постигнати ефективно целите на наказанието, предвидени в разпоредбата на чл. 36 НК.

При този изход на делото и на основание чл. 189 ал. 3 НПК съдът осъди подсъдимия Д. да заплати сумата от 40 лева, представляваща направените разноски по делото за възнаграждение на вещо лице в полза на Плевенски районен съд.

При този изход на делото и на основание чл. 189 ал. 3 НПК съдът осъди подсъдимия Д. да заплати сумата от 30 лева, представляваща направените разноски в досъдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на ОД на МВР – Плевен.

          При тези доводи СЪДЪТ  постанови присъдата си.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: