ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на четвърти февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ***

2. ***

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 2899 по описа за 2010 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Я.Б. редовно призован, доведен от затвора Плевен, явява се лично и с адвокат *** с пълномощно по делото

СВИДЕТЕЛИТЕ П.П. И И.И. редовно призовани, явяват се лично

СВИЕДЕТЕЛИТЕ С.П., К.В. И С.С. редовно призовани, не се явяват

ЕКСПЕРТЪТ ДОЦ. Д-Р П.Л. редовно призован, явява се лично

ЕКСПЕРТЪТ Г.М. редовно призован, не се явява. От името на същия е депозирано уведомление за това, че не може да се яви днес поради участие в съдебно заседание по НОХД № 5391 от 2010 година по описа на Софийски градски съд.

ЯВЯВА СЕ адвокат ***, определен от Адвокатска колегия – Плевен за служебен защитник на подсъдимия

ПОДСЪДИМИЯТ: Желая да ме защитава упълномощения от мен адвокат ***.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че адвокат *** следва да бъде освободен от задължение да представлява подсъдимия в качеството му на служебен защитник, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА адвокат *** от задължение да представлява подсъдимия в качеството на служебен защитник.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ***: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

Я.В.Б. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН **********

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ

П.П.П. 24 г., без родство, осъждан

И.В.И. 36 г., без родство, осъждан

На свидетелите се напомня отговорността по чл. 290 от НК. Същите обещаха да говорят истината и се отстраниха от залата.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ЕКСПЕРТА

П.И.Л. 62 г., без родство, не осъждан

На експерта се напомня отговорността по чл. 291 от НК. Същият обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи, нямам искания.

АДВ. ***: Не правя отводи. Постигнахме споразумение, което моля, да разгледате.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за разглеждане на постигнатото между страните споразумение. В този смисъл разпит на явилите се свидетели и експерт не следва да бъде извършван. На експерта доц. д-р П.Л. следва да бъде определено и изплатено възнаграждение за явяване в размер на 15 лева от бюджета на съда, след което той и свидетелите следва да бъдат освободени от участие в съдебно заседание.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели от участие в съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за явяване на експерта доц. д-р П.Л. в размер на 15 лева от бюджета на съда.

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението

АДВ. ***: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият Я.В.Б. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 03.11.2008 година, в град Плевен, причинил на П.П.П. ***, средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затрудняване движението на горния десен крайник – престъпление по чл. 129 ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия Я.Б. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 129 ал. І във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК, а именно: ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес ***2 за срок от ЕДНА ГОДИНА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този му вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                           ПРОКУРОР:

         /Я. Б./                                                        /В. ***/

 

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. П. ***/

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното досъдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по досъдебно производство № Д - 943 от 2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото по реда на чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия Я.Б. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала. СЪДЪТ прие така определеното от страните наказание на подсъдимия за законосъобразно и отговарящо на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. Така представеното споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия Я.Б. относно следното:

Подсъдимият Я.В.Б. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 03.11.2008 година, в град Плевен, причинил на П.П.П. ***, средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затрудняване движението на горния десен крайник – престъпление по чл. 129 ал. І от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия Я.Б. се определя и налага наказание на основание чл. 129 ал. І във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК, а именно: ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес ***2 за срок от ЕДНА ГОДИНА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Б. да заплати сумата от 30 лева, представляваща направени по делото разноски за вещо лице в полза на Плевенски районен съд.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Б. да заплати сумата от 184,08 лева, представляваща направените в досъдебната фаза на процеса разноски за вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2899 от 2010 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                 2.