р  е  ш  е  н  и  е

 

гр. Плевен, 07.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІV-ти наказателен състав в публичното заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                 

                                                     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

 

и при секретаря Ц.Д. и в присъствието на Прокурора                                                         като разгледа докладваното от съдията ГЕРГИЧАНОВА НАХД № 2980 по описа за 2010 година, и за да се произнесе съобрази следното:

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № КГ-761/18.08.2010 година Председателя на ДАМТН,  с което на основание чл. 34, ал. ІІ от ЗЧАВ на “ВИП АУТО” ЕООД-Плевен, представлявано от А.Х. *** е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лв.(десет хиляди лева) за извършено административно нарушение по чл. 8, ал. ІІ от ЗЧАВ във вр. с чл. 6, т. 1, приложение №1 от НИКТГУРНК.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ –  редовно призован се представлява в съдебно заседание от пълномощника си - адв. Н. Н. от ПлАК. Пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата. Взема становище, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като при издаването му са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление  КГ-761/18.08.2010 година Председателя на ДАМТН като незаконосъобразно.

 ОТВЕТНИКЪТ - редовно призован не се представлява в  съдебно заседание. В придружаващото административно-наказателната преписка писмо взема становище, че атакуваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно. Моли съда да постанови решение, с което да остави подадената жалба без уважение.   

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на жалбоподателката,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

Административно-наказателното производство за установяване на административно нарушение е започнало с извършване на проверка в обект бензиностанция “Булнафт”, находяща се в гр. Плевен, ул. “***” № **, стопанисвана от “ВИП АУТО” ЕООД, представлявано от А.Х.В. с ЕГН **********. Констатациите на проверяващата – инж. А.С.М. – П. са изложени в съставения Протокол № Пл-005/17.02.2010 год. В последния е описано, че при направената проверка е констатирано, че за разпространяваното течно гориво – автомобилен бензин А 95 Н има декларация за съответствие № 21/15.01.2010 г. на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД от партида № 21 в количество 5690 000t, доставено количество – 4072l с документ за доставка – нареждане за експедиция № 131384/02.02.2010 г. Посочено е че е взета проба съгласно чл. 18 от Наредбата от бензиноколонка №1 с налично количество – 100l и обем на резервоара 16 куб. м. Отразено е че количеството проба от 5,990 l е разпределено в 6 броя сухи и чисти метални съдове за еднократна употреба, като 3 от тях са за изпитване в акредитирана лаборатория, 2 бр. за арбитражна проба за съхранение в ГД “КГТГ” и 1 бр. за проверяваната фирма. Описано е че гориво за дизелови двигатели има Декларация за съответствие № 37/28.01.2010 г.на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД от партида № 37 в количество 12 300,000 t. Доставено количество – 4049 l с документ за доставка – Нареждане за експедиция № 132707/02.02.2010 г., както и че пробата е взета съгласно чл.- 18 от Наредбата, от бензиноколонка № 1 – налично количество – 1000 l обем на резервоара 16 куб. м. Отразено , че количеството проба от 5,989 l е разпределено в 6 бр. сухи и чисти метални съдове за еднократна употреба, като 3 бр. от тях са за изпитване в акредитирана лаборатория, 2 бр. за арбитражна проба за съхранение в ГД “ККТГ” и 1 бр. за проверяваната фирма. В протокола е посочено, че пробите са взети в момент на разпространение. Същият е съставен присъствието на Управителя на фирмата – А.Х.В..

Съставен е акт за установяване на административно нарушение № А-172 от 30.04.2010 година от инж. А.С.М. - П. – гл. Инспектор РО Плевен в ГД “ККТГ” в отсъствие на нарушителя. В АУАН е отразена следната фактическа обстановка:

На 17.02.2010 година при проверка в обект – бензиностанция “Булнафт”, находящ се в гр. Плевен, ул. “***” № ** е констатирано, че “ВИП АУТО” ЕООД-Плевен разпространява течно гориво автомобилен бензин А-** с Декларация за съответствие № 1 в количество 5690000t, доставено 4072 l по нареждане експедиция № 131384/02.02.2010 год. с Протокол № Пл-005/17.02.2010 год. е взета проба за изпитване в съответствие с чл. 18 от НИКТГУРНТК от бензиноколонка № 1 с налично количество 100 l. След изпитване н контролната проба в стационарна акредитирана лаборатория “Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки” – гр. София, ул. “***” №*** е издаден Протокол от изпитване с № С-0029-1/24.02.2010 год. Въз основа на него в ГД “ККТГ” е извършена експертиза и е изготвен Констативен протокол № КП-0084/24.02.2010 год. за съответствие на течното гориво. Протоколът от изпитване и констативния протокол са връчени на основание чл. 22, ал. ІV от НИКТГУРНТК с писмо изх. № 84-00-112/25.02.2010 год. С експертизата от констативния протокол е установено, че разпространяването на течно гориво – автомобилен бенци А-95Н не съответства на изискванията в чл. 6, т.1, приложение № 1 от НИКТГУРНТК, което е нарушение на чл. 8, ал. ІІ от ЗЧАВ, както следва: “Дестилационни характеристики” “-край на кипене” (ОС). Полученият резултат от изпитването е 230,8 градуса по Целзий, при норма максимум 210 градуса по Целзий, отклонение 20,8 градуса по Целзий над максимално допустимата стойност. Съгласно БДСЕИ ISO 4259:2008 приложена за показателя “край на кипене” при получен резултат от изпитването над 214,7 градуса по целзий, продуктът не съответства на изискването за качество.

Описаната в АУАН фактическа обстановка е възпроизведен в атакуваното по съдебен ред наказателно постановление № КГ-761/18.08.2010 година Председателя на ДАМТН и изцяло се подкрепя от приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства - заявка за изпитване на течности № Р-16/17.02.2010 г., заявка за изпитване на течни горива № С-29/23.02.2010 г., писмо от ДА за Метрологичен и технически надзор с изх. № 84-00-100/22.10.2010 г., писмо от ДА за метрологичен и технически надзор № 84-00-112/18.03.2010 г., писмо на ГД КК ТГ до управителя на ВИП АУТО ЕООД от 14.04.2010 г., покана за връчване на АУАН и известие за предявяване и връчване и ангажираните в хода на съдебното производството гласни доказателства чрез разпит на свидетелите А.С.М., Я.Г.К., В. П. И. и Г.Р.Ц., които съдът кредитира с доверие като логични, непротиворечиви и взаимно допълващи се.

Административно-наказващият орган правилно е приел, че описаното в АУАН и в НП нарушение осъществява елементите на предвиденото в чл. 8, ал. ІІ от ЗЧАВ във вр. с чл. 6, т. 1 от Приложение № 1 от НИКТГУРНК нарушение и е наложил административна санкция съобразно приложимата санкционна разпоредба.

Настоящият съдебен състав намира, че в хода на административно-наказателното производство пред наказващия орган е допуснато нарушение на императивната разпоредбата на чл. 40 от ЗАНН. От показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели безспорно се установява, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя. ЗАНН предвижда такава възможност /хипотезата на чл. 40, ал. 2/, ако нарушителят е известен и след покана не се яви за съставяне на акта. Тълкуването на нормата сочи на извод, че в поканата следва да се съдържа недвусмислено изявление на органа към лицето, че същото е поканено за определена дата и час конкретно, за да му бъде съставен АУАН, а освен това че тя следва да има надлежен адресат. От приобщените към доказателствения материал по делото копие от известие за доставяне и копие от покана изх. № КГ 03-00-117 от 14.04.2010 година не може да се направи обоснован извод, че поканата е достигнала до адресата доколкото в известието за доставяне липсват трите имена и подписа на лицето, което я е получило. Съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя, при липсата на предпоставките на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН представлява съществено нарушение на процесуални правила и  изначално опорочава производството.

Разпоредбите на чл. 40, ал. ІІ от ЗАНН гарантира правото на защита на наказаното лице, включващо: да разбере обвинението, да прави възражения и представя доказателства, с оглед установяване на обективната истина по случая. Поради това нарушението на това законоустановено правило винаги се явява съществено и е достатъчно основание за отмяна на издаденото НП изцяло.

Ето защо настоящият съдебен състав намира, че атакуваното по съдебен ред Наказателно постановление КГ-761/18.08.2010 година Председателя на ДАМТН,  с което на основание чл. 34, ал. ІІ от ЗЧАВ на “ВИП АУТО” ЕООД-Плевен, представлявано от А.Х. *** е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) за извършено административно нарушение по чл. 8, ал. ІІ от ЗЧАВ във вр. с чл. 6, т. 1, приложение №1 от НИКТГУРНК следва да бъде отменено от съда като незаконосъобразно на осн. чл. 63 от ЗАНН.

 

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал.І от ЗАНН, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И  :        

 

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно Наказателно постановление  КГ-761/18.08.2010 година Председателя на ДАМТН,  с което на основание чл. 34, ал. ІІ от ЗЧАВ на “ВИП АУТО” ЕООД-Плевен, представлявано от А.Х. *** е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лв.(десет хиляди лева) за извършено административно нарушение по чл. 8, ал. ІІ от ЗЧАВ във вр. с чл. 6, т. 1, приложение №1 от НИКТГУРНК.

 Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Регионален административен съд – Плевен.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: