Р Е Ш Е Н И Е

                                                     № ………..

 

  гр. Плевен 24.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенски районен съд трети наказателен състав в публичното заседание на осемнадесети февруари  две хиляди и единадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДАРИЯ МИТЕВА

при секретаря Б.М.   като разгледа докладваното от съдията МИТЕВА НАХД № 2965 по описа на ПлРС за 2010 г. на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

 

В Плевенски Районен Съд е постъпила жалба от  М.А.Г. ЕГН ********** *** Вазов” 162 срещу Наказателно постановление № 172/2010 г. на Началник на РУ на МВР - Пордим,  с което на Г. на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева  за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-1959 на МВР са отнети общо 7 контролни точки.

         За ответната  страна   ОД на МВР - Плевен,    редовно призовани,  не  се  представляват  и не вземат  становище  по жалбата.

Явяват се актосъставителят И.Г.И. и свидетелят Л.И.И..

         Недоволен от НП е останал жалбоподателят  Г., който  се явява лично и с процесуален представител адв. Б. * от АК – Плевен и моли НП да бъде отменено като незаконосъобразно.

     Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, поради което съдът счита, че същата  следва да бъде разгледана.

Съдът като взе предвид  събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

Видно от акт № 172/2010 г. на 31.03.2010 г. в 15.15 часа в с. Коиловци, ул. “Б. Бардушев” посока Плевен жалбоподателят управлява лек автомобил Фолксваген Голф със скорост 82 км/ч при максимално разрешена такава 50 км/ч в населено място. Скоростта е измерена, фиксирана и показана на водача с радар ТР-4D-441-02. Същият не представя контролен талон към СУМПС.

Така изложената фактическа обстановка в АУАН и НП се подкрепя напълно от  актосъставителя И.Г.И., който напълно преповтаря  изложеното в АУАН и НП.

В тази насока са и показанията на свидетеля Л.И.И.. 

В хода на съдебното следствие процесуалния представител на жалбоподателя направи искане да се изиска справка от ОД на МВР Плевен, относно извършена проверка за техническата изправност на радар ТР-4Д № 441-02, както и справка от Български институт по метрология гр. София относно обстоятелството вписан ли е в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване трафик радар ТР – 4Д № 441-02.

Видно от представените справки, че процесният радар е преминал успешна последваща проверка през месеците май 2009 – 2010 г., която е извършена в лаборатория оправомощена да извършва последваща проверка на СИ.

Съдът напълно кредитира показанията на актосъставителя и свидетеля като логични, непротиворечиви и съвпадащи с отразеното в АУАН и НП. 

Жалбоподателят  чрез процесуалния си представител адв. * навежда доводи за  изменението на ЗИДЗДвП, влязло в сила на 04.02.2011 г. параграф 5, наказанието по чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП  и пледира  съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН съдът да приложи новата разпоредба.

Съдът намира, че във връзка с обнародване на Закона  за изменение и допълнение на ЗДвП /ДВ бр. 10/1.02.2011 г., влязъл в сила на 04.02.2011 г. съгласно новия закон, параграф 5, наказанието по чл. 182, ал. 1, т. 4 е изменено като глобата от 150 лева е заменена с глоба от 200 лева, а наказанието “и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство” е заличено. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Съгласно чл. 13 от ЗАНН, за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания:

а/ обществено порицание

б/ глоба

в/ временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Предвидените в този текст наказания са степенувани по тежест като в б. “а” е посочено най-лекото, а в б. “в” най-тежкото, т.е. законът определя наказанието “временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност” като най-тежкото административно наказание. С горепосоченото изменение на ЗДвП това наказание за този вид нарушение е заличено, което дава основание на съда да приеме, че независимо от завишението на размера на глобата от 150 лв. на 200 лв. като цяло, наказанието предвидено с влезлия в сила на 04.02.2011 г. Закон за изменение и допълнение на ЗДвП е по-благоприятно за нарушителя по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН и съдът следва да приложи новата разпоредба.

Предвид гореизложеното съдът приема, че предвид изменението на ЗИДЗДвП, обнародвано в ДВ бр. 10/2011 г. атакуваното по съдебен ред НП следва да бъде изменено в частта на наложената санкция за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

Съдът счита че оплакването на жалбоподателя относно глобата в размер на 10 лева за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП и наложена на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е недопустимо.

Съгласно чл. 189, ал. 5 от ЗДвП не подлежат на обжалване Наказателни постановления, с които е наложена глоба в размер до 50 лева. Цитираната разпоредба създава като условие за допустимост на жалбата против НП наличието на материален интерес над определената стойност, предвид на което жалбата в тачи и част съдът оставя без разглеждане и съдебното производство в тази част следва да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 63, вр. чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съдът

                               Р  Е  Ш  И:

ИЗМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Наказателно постановление № 172/2010 г. на Началник на РУ на МВР - Пордим,  в частта, в която на М.А.Г. ЕГН ********** *** Вазов” 162 на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, като определя друг по вид наказание, а именно ГЛОБА в размер на 200.00 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 2965/2010 г. по описа на ПлРС в частта, касаеща Наказателно постановление № 172/2010 г. на Началник на РУ на МВР - Пордим, в която на М.А.Г. ЕГН ********** *** Вазов” 162 на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10 лева за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП.

         Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните за неговото изготвяне пред Регионален Административен Съд - Плевен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: