Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

             гр. Плевен, 07.02.2011 г.

 

                Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав в публично заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

при секретаря Ц.Д., като разгледа докладваното от съдия Гергичанова НАХД  № 2954/2010 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

 

         ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

         Обжалвано е Наказателно постановление № 023/16.05.2010 година на  Изпълнителния директор на ИАЛВ, с което на „А. ***, представлявано от А.С.В. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 3 000,00 лв. за извършено административно нарушение по чл. 22, ал. І от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) във вр. д чл. 16, & 1 от Регламент (ЕО) № 436/2009 год. на Комисията от 26.05. 2009 го за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/ 2008 год. на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор.   

Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбоподателят, който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд  Плевен, с която моли съда да отмени по реда на чл. 63 от ЗАНН наказателното постановление като незаконосъобразно.  

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован не се представлява.  

Ответната страна, редовно призована в съдебно заседание се представлява от И.Д.П. ***, който ангажира становище, че жалбата е неоснователна. Моли съда да постанови решение, с което да потвърди като правилно и законосъобразно атакуваното наказателно постановление.

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:    

АУАН № 036/03.05.2010 год. е съставен против „А. ***, представлявано от А.С.В. – *** с ЕГН ********** за това, че на 03.02.2010 год. в Териториално звено на Изпълнителна агенция по лозата и виното – Плевен А.С.В. – *** с ЕГН ********** в качеството си на Управител на против „А. *** подала Декларация за производство на грозде реколта 2009 год. с вх. № ТЗ-148/03.02.2010 година извън установеният срок до 15.01.2010 година. Посочено е че с това свое действие А.С.В. – *** с ЕГН ********** в качеството си на Управител на против „А. *** извършила административно нарушение, изразяващо се в подаване на декларация за производство на грозде за реколта 2009 год. след установеният срок (15.01.2010 год.), с което е нарушила разпоредбите на чл. 22, ал. І от Закона за виното и спиртните напитки и чл. 16 & 1 от Регламент (ЕО) № 436/2009 год. на Комисията от 26.05. 2009 го за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/ 2008 год. на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор.  

Описаната н АУАН фактическа обстановка е възпроизведена в атакуваното по съдебен ред Наказателно постановление № 023/16.05.2010 година на  Изпълнителния директор на ИАЛВ и се подкрепя от ангажираните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпит на свидетелите И.Д.п., Е.И.П. и П.В.П., които съдът кредитира с доверие, като логични и взаимно допълващи се. В подкрепа на горната фактическа обстановка е и приобщената към доказателствения материал по делото Декларация с вх. № ТЗ-148/03.02.2010 година.

Административно-наказващият орган е приел, че описаното в АУАН и в НП нарушение осъществява елемнтите на административното нарушение, визирано в на чл. 22, ал. І от Закона за виното и спиртните напитки и чл. 16 & 1 от Регламент (ЕО) № 436/2009 год. на Комисията от 26.05. 2009 го за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/ 2008 год. на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор и е наложил на „А. ***, представлявано от А.С.В. – *** с ЕГН ********** имуществена санкция в минимално предвидения в приложимата санкционна разпоредба - чл. 76 от ЗВСН размер, а именно  3 000,00 лв.

Свидетелите И.П. и Е.П. категорично посочват, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя. От показанията на свидетелите И.П. и П.П. безспорно се установява, че жалбоподателят не е поканен за съставяне на АУАН, а само за неговото връчване.

С оглед гореизложеното съдът намира, че  е допуснато нарушение на процесуалните правила в хода на административно-наказателното производство пред наказващия орган, тъй като  АУАН е съставен в  отсъствие на жалбоподателя, което е възможно в хипотезата на чл. 40, ал.2 от ЗАНН. В случая обаче, при съставянето на акта е допуснато нарушение, тъй като посочената разпоредба предвижда възможност за съставяне на  акта в отсъствие на нарушителя, ако последният е бил поканен за съставянето на акта.  Съгласно разпоредбата на чл.40 от ЗАНН актът за установяване на административно нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не  се яви за съставяне на акта, актът се съставя в негово отсъствие. Нормата на чл. 40 от ЗАНН е императивна и урежда реда и начина  за съставяне на АУАН. В случая обаче, при съставянето на акта е допуснато нарушение, тъй като посочената разпоредба на чл. 40, ал.2 от ЗАНН предвижда възможност за съставяне на акта в отсъствието на нарушителя, ако последният е бил поканен за съставянето на акта или не може да бъде намерен. Текстът на разпоредбата означава, че актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извода за извършеното административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставянето на акта. Само при наличието на надлежно връчена такава покана, ако нарушителят не се яви, съставянето на акта в негово отсъствие ще попадне в хипотезата на чл. 40, ал. ІІ от ЗАНН.

Въпреки, че свидетелката П. предполага, че представляващата дружеството е поканена за съставяне на АУАН по делото  липсват данни за надлежно връчена такава покана, след която нарушителят да не се е явил, поради което  и акта да е съставен в хипотезата на чл. 40, ал.2 от ЗАНН. Ето защо съставянето на акта в отсъствие на нарушителя се явява процесуално нарушение, изначално опорочаващо цялата административно-наказателна процедура. Допуснатото нарушение е довело до накърняване на правото на защита на наказаното лице и е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Предвид горното съдът,

 

Р   Е   Ш    И :

 

ОТМЕНЯ  на основание чл. 63, ал. І от ЗАНН Наказателно постановление № 023/16.05.2010 година на  Изпълнителния директор на ИАЛВ, с което на „А. ***, представлявано от А.С.В. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 3 000,00 лв. за извършено административно нарушение по чл. 22, ал. І от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) във вр. д чл. 16, & 1 от Регламент (ЕО) № 436/2009 год. на Комисията от 26.05. 2009 го за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/ 2008 год. на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ: