Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

07.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАЛОЯН ГЕРГОВ

 

            При секретаря Стела Цветкова и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Гергов НАХД № 2905 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от Г.А.А. ***, ЕГН ********** чрез адв. Г.Г. от ПлАК против НП №432/16.08.2010г. на Началник РУП -гр.Пордим, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.6, т.2 предложение 4 от ЗДВП и на осн. чл.174, ал.3 пр.1 от ЗДВП са наложени административни наказания: глоба в размер на 700,00 лв. и лишаване от  право да управлява МПС за срок от петнадесет месеца. Твърди, се че НП е издадено при непосочване на доказателствата които поддържат отразената фактическа обстановка, липсва описание на нарушението и датата и място на неговото извършване. Същевременно се поддържа тезата, че жалбоподателят не е управлявал превозното средство, а водачът на същото се явява лицето ***.

            В съдебно заседание жалбоподателят се явява с адв. Г. като поддържат жалбата и ангажира допълнителни доказателства, молят за отмяна на НП.

            Ответникът по жалбата – Началник РУП – гр.Пордим, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна.

 

На 17.07.2010 г. около 02.06 минути в с.Пордим екип на РУП – гр.Пордим, състав свидетелите М.М., Х.И. и И.А. извършили контрол на пътният трафик в района на село Одърне, обл.Плевен. Спрели за проверка л.а. Фолксваген голф с *** като била предприета проверка на водачът Ф.Т.. Впоследствие към мястото където бил изграден КПП се приближил л.а. марка БМВ с *** в който били жалбоподателят Г.А.А. по прюкор Гюро и свидетелката Ани Симова с оглед възприетите обонятелно признаци за употреба на алкохол бил поканен жалбоподателят да даде проба като същият отказал. По повод горното бил съставен АУАН 432/17.07.2010 г. с който било вменено нарушение на чл.6, т.2 от ЗДвП, като с оглед отказа на А. да не пишат акта горното обстоятелство било отразено в присъствието на свидетелят С.Д.Д..

По повод горното било издадено и оспореното НП.

Съдът намира че НП е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила, поради което не следва да бъдат обсъждани на събраните по делото доказателства. Видно от АУАН 432/17.07.2010 г. на жалбоподателя Г. А. е вменено нарушение на чл.6, т.2 от ЗДвП което кореспондира с неизпълнение разпорежданията на лицата упълномощени да регулират и контролират движението по пътищата. Същевременно видно от обстоятелствената част на акта фактическите обстоятелства на нарушението се изразяват в отказа на Г.А. да бъде изпробван за употреба на алкохол в кръвта със съответният технически уред, най-вероятно макар и да липсва отбелязване в тази посока. Съдебната практика е последователна във връзка с обстоятелството за квалификацията в отказът на водача на моторното превозно средство, да бъде изпробван за употреба на алкохол чрез съответният технически уред или посредством медицинска експертиза. В този смисъл отказът проверка за алкохол кореспондира състава на нарушение не със нормата на чл.6, т.2 от ЗДвП а с разпоредбата на чл. 174, т.3 от ЗДвП. Неизпълнението на компетентните органи да контролират движението по пътя намират опора санкционното основание на чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, на която обаче не се позовал наказващият орган. Действително с отказа да бъде извършена проба за алкохол се изпълняват полицейското разпореждане но в конкретният случай, се касае за специални хипотези, която регулира този вид неправомерно поведение и която е и по тежко санкционирана. Така констатираното противоречие е развито и в съставеното НП, като наказващият орган го е задълбочил с което  противоречието между обстоятелствената част на АУАН, респективно НП и вменената като нарушена разпоредба се е задълбочило допуснатото процесуално нарушение е съществено и неотстранимо поради което обжалваното НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно, без да бъде обсъждане с оглед процесуално основание събраните по делото гласни и писмени доказателства по отделно и в тяхната съвкупност.

 

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №432/16.08.2010г. на Началник РУП -гр.Пордим с което на Г.А.А. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.6, т.2 предложение 4 от ЗДВП и на основание чл.174, ал.3 пр.1 от ЗДВП са наложени административни наказания: глоба в размер на 700,00 лв. и лишаване от  право да управлява МПС за срок от петнадесет месеца като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: