р  е  ш  е  н  и  е

гр. Плевен, 08.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ – ми наказателен състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и единадесета  година в състав:

                                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

 

и при секретаря Д.Т.                   и в присъствието на Прокурора                                                         като разгледа докладваното от съдията              ЦОНЕВА         НАХдело № 2885  по описа за 2010 година, и за да се произнесе съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 7675-0126284 от 22.06.2010 година на ИД Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл.264 ал. 1 във вр. 261 ал. 1 ЗКПО В.И.Е., в качеството му на представляващ “Формпрес – Е.,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв за извършено административно нарушение по чл.  92 ал. 2 ЗКПО.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  редовно призован не се явява в съдебно заседание и не се представлява. В жалбата си, депозирана по реда на чл. 59 ЗАНН навежда доводи за материална незаконосъобразност на наказателното постановление. Моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като приеме малозначителност на извършеното деяние.

ОТВЕТНИКЪТ - редовно призован се представлява в  съдебно заседание от юрисконсулт *** с нарочно пълномощно. Взема становище, че   депозираната жалба е неоснователна, нарушението е установено по категоричен начин и е санкционирано с минималното, предвидено в закона наказание. Моли съда да потвърди изцяло наказателното постановление .  

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и и разпоредбите на закона,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен по степен, място и материя орган. Видно от представените по делото в заверени копия Заповед № ЗЦУ – 28 от 06.01.2010 година на изпълнителния Директор на НАП директора на офис на НАП Плевен при ТД на НАП Велико Търново е овластен да издава наказателни постановления за извършени нарушение по ЗКПО.

Жалбоподателят представлява събирателно дружество “Формпрес – Е.,***, регистрирано като юридическо лице по българското законодателство.

На 06.10.2009 година, след справка в информационната система на НАП офис Плевен било установено, че като лице подлежащо на облагане с данък по реда на ЗКПО от името на дружеството не била подадена следващата се годишна данъчна декларация за финансовата 2008 година.

 На 06.10.2009 година служител в ТД на НАП Плевен изпратил на жалбоподателя покана № 9426-46 да се яви в дирекцията и да подаде следващата се декларация по ЗКПО, както и да му бъде съставен акт.

Горната покана била изпратена от декларирания от името на дружеството адрес за кореспонденция в  ***. Същата била върната обратно с отбелязване, че на адреса няма такова лице.

След справка в системата на ЕСГРАОН е установен нов адрес на жалбоподателя в ***. Изпратена е нова покана до жалбоподателя на същия адрес, която същия получил. Жалбоподателят Е. се свързал по телефона със свидетелката Т.Б. – актосъставител по преписката и я уведомил, че няма да се яви в офиса на ТД на НАП Велико Търново в град Плевен, тъй като му било далече и същата да предприема каквото следва.

Предвид горните обстоятелства на 19.12.2009 година служител в ТД на НАП Велико Търново – офис Плевен Т.Б. съставила акт за извършено административно нарушение от страна на жалбоподателя в негово отсъствие за неподаване на годишна данъчна декларация  за 2008 година по същата законова разпоредба в срок до 31.03.2009 година. Актът бил изпратен в град Пловдив за връчване.

На 26.05.2010 година служители на НАП град Пловдив посетили адрес в *** с цел връчване на акта за административно нарушение. Жалбоподателят отново не бил намерен на адреса след многократни посещения, което обстоятелство било отразено в нарочен протокол и изпратен на съответния служител в в ТД на НАП Велико Търново, офис Плевен.

Актът за извършено нарушение бил връчен едва на 29.06.2010 година. Впоследствие е издадено и атакуваното наказателно постановление, което санкционира жалбоподателя в качеството на физическо лице – представляващ събирателно дружество “Формпрес – Е.,*** размер на 200 лева.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените по делото писмени доказателства – Наказателно постановление № 7675-0126284 от 22.06.2010 година на ИД Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Велико Търново; Акт за установяване на административно нарушение № 0126284 от 19.12.2009 година на инспектор по приходите в отдел „Обслужване” при ТД на НАП – Плевен; протокол № 1600013814 от 26.05.2010 година; възражение от името на жалбоподателя с входящ № 9454 от 14.06.2010 година; заверено ксерокопие от молба-декларация от жалбоподателя до началника на ТДУ – Плевен; ксерокопие от писмо № 66-29-27 от 25.06.2010 година за връчване на акт за установяване на административно нарушение № 0126284 от 19.12.2009 година; данни от регистър по БУЛСТАТ за „Формпрес – Е., Енчева и сие”; данни от НИС „Делфи” за  „Формпрес – Е., Енчева и сие”; копие от наказателно постановление № 1120-0126285 от 12.07.2010 година на ИД Директора на офис на НАП - Плевен при ТД на НАП – Велико Търново; копие от удостоверение за платен окончателен патентен данък № 77-3 от 28.10.1999 година; Заповед № ЗЦУ – 28 от 06.01.2010 година на изпълнителния Директор на НАП; известие за доставяне от 07.09.2010 година; покана с изходящ № 9426-46 от 06.10.2009 година до „Формпрес” СД, ведно с известие за доставяне; заверено ксерокопие от покана с изходящ № 12456 от 19.12.2009 година до „Формпрес” СД, ведно с известие за доставяне; заверено ксерокопие от покана с изходящ № 9426-46-2 от 01.12.2009 година до „Формпрес” СД, ведно с известие за доставяне.

  В подкрепа на изложените обстоятелства са събраните гласни такива посредством разпита на свидетелите  Т.Б., В.Ц. и Д.М..

  При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ счита, че жалбата е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

Представляваното от жалбоподателя дружество е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 2 ал. 1 т. 1 ЗКПО във вр. чл. 3 ал. 1 т. 1 от същия закон и подлежи на облагане с корпоративен данък и следва да подава годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.

Разпоредбата на чл. 92 ал. 2 от ЗКПО установява по императивен начин  задължението  годишната данъчна декларация  да се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. Видно от събраните по делото гласни и писмени доказателства е, че жалбоподателят като представляващ данъчно задълженото лице така и не е депозирал следващата се декларация по ЗКПО.

Предвид изложеното СЪДЪТ прие за установено по несъмнен начин,   осъществяването на всички признаци от състава на нарушение по чл. 92 ал. 2 ЗКПО. Разпоредбата на чл. 92 ал. 4 ЗКПО въвежда изключение за някои от данъчно задължените лица по закона да не подават единствено годишен отчет за дейността си, които едновременно са изпълнили следните условия - не са извършвали дейност през годината и не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство. Безспорно конкретния случай не касае тази хипотеза.

 Съдът прие за установен по безспорен и категоричен начин факта на извършване на описаното в акта и наказателното постановление нарушение по чл. 92 ал. 2 ЗКПО, което е такова на формално извършване. Последното се  санкционира  по реда на чл. 264 ал. 1 от ЗКПО  с глоба , чиито минимален размер е 200 лв.  Ето защо съдът намери, че така наложеното от наказващият орган административно наказание е законосъобразно определено като вид  и е определено в минимален размер като съответства на характера и тежестта на конкретното административно нарушение.          

 При така изложените правни и фактически съображения СЪДЪТ счита, че Наказателно постановление № 7675-0126284 от 22.06.2010 година на ИД Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл.264 ал. 1 във вр. 261 ал. 1 ЗКПО В.И.Е., в качеството му на представляващ “Формпрес – Е.,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв за извършено административно нарушение по чл.  92 ал. 2 ЗКПО е  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и  ОБОСНОВАНО.Същото е издадено от компетентен по материя, място и степен орган, в съответствие както с материалният, така и с процесуалният закон, поради което и следва да бъде потвърдено изцяло.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал.І от ЗАНН, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И  :

         

 

 ПОТВЪРЖДАВА   Наказателно постановление № 7675-0126284 от 22.06.2010 година на ИД Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл.264 ал. 1 във вр. 261 ал. 1 ЗКПО В.И.Е., в качеството му на представляващ “Формпрес – Е.,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв за извършено административно нарушение по чл.  92 ал. 2 ЗКПО.

 Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Административен съд - Плевен.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: