РЕШЕНИЕ

 

№....

 

гр.Плевен, 04.02.2011 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ -ми наказателен състав

на Тринадесети януари две хиляди и единадесета година в открито заседание, в следния състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧАВДАР ПОПОВ

при секретаря Д.И., като разгледа докладваното от съдия ПОПОВ НАХД № 2565/2010 година но описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

С Наказателно постановление № 6929-0116399 от 29.06.2010г. на Директора на НАП-В.Търново-офис Плевен на Х.А.В., ЕГН ********** на основание чл.53 вр.чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.2 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 300.00 лева, за нарушение на чл.7, ал.1 вр.чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр.чл.118 ал.4 от ЗДДС.

Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбоподателят Х.В., който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд Плевен, с която моли съда да отмени наложеното административното наказание. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с адв.Т. и  поддържа жалбата.

Ответната страна, редовно призована, се представлява от юрк.Върбанова.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване, на наказателното постановление на жалбоподателя и датата на депозиране на жалбата и пред наказващия орган съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана. Същата е основателна.

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Наказателното постановление е издадено за това, че при извършена проверка на 19.04.2010г. на лек автомобил “Лада” с рег.№ ЕН 06-34 АТ-цвят зелен, собственост и шофиран от Х.А.В. е установено, че В. извършва със собствения си автомобил превоз от бл.12 на ж.к. ”Мара Денчева” до кръстовище за “Плевен 99 “АД в бивш Завод за ядрени прибори на 1 брой пътник – Д.Б.К. с ЕГН **********. В писмено обяснение пътника К. декларира, че за извършения превоз е заплатила сумата от 1 лв. За извършената услуга и получена сума от Х.В. не е издадена касова бележка от фискално устройство, поради липса на такова или билет, издаден по надлежния ред.

          Така изложените в акта фактически констатации не се подкрепят изцяло от събраните по делото доказателства. Съдът възприема и кредитира показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител   Д.Н.Д. и свидетели Л.С.Ж., Р.Д.П., Д.К. и Н.М.. От тях се установява, времето и мястото на извършената проверка. Показанията на св. Л.С.Ж. и Р.Д.П. не спомагат по никакъв начин за разкриване на обективната истина по делото, те са били свидетели единствено при съставяне на АУАН. Безспорно не се събраха достатъчно доказателства, че жалбоподателят е извършвал със собствения си автомобил превоз от бл.12 на ж.к. ”Мара Денчева” до кръстовище за “Плевен 99 “АД в бивш Завод за ядрени прибори на 1 брой пътник – Д.Б.К. с ЕГН **********, като за извършения превоз е заплатила сумата от 1 лв. За извършената услуга и получена сума от Х.В. не е издадена касова бележка от фискално устройство, поради липса на такова или билет, издаден по надлежния ред.

Св. К. е категорична, че е спряла жалбоподателя и го е помолила да я откара до местоработата й, тъй като закъснявала, като не са имали никакви уговорки да му заплати превоза. Твърди, че е имала намерение да му “мушне” едно левче в ръцете, тъй като е знаела, че той няма да вземе доброволно пари. Твърди също така, че с жалбоподателя се познават от много години и се е случвало много пъти да превозва и нея и съпруга й случайно, без да имат уговорка за заплащане на превоза. Твърди също така, че не е била запозната със съдържанието на протокола за проверката, който е подписала. Съдът кредитира изцяло показанията на св. К., защото същите са житейски логични, непротиворечиви и кореспондират и с обясненията на жалбоподателя. Различието между показанията на св. К. и св. Д. и М., съда отдава на внезапния характер на проверката, който е притеснил сериозно св. К., която е бързала за работа. От решаващо значение за изводите на съда е съдържанието на копие от обяснение на К. от 19.04.10г., което е написано собственоръчно от нея и които обяснения са послужили на наказващия орган да направят грешен извод за извършено нарушение от Х.В.. В посоченото обяснение никъде не се споменава, че К. е заплатила услугата на В.. Напротив. Посочва, че при някои от случаите на превоз “от време на време” му дава цигари ли по 1-2 лева. Никъде не се споменава за договаряне между страните предварително за заплащане на услугата по определен начин, а само за отплащане от нейна страна по начин, определен от нея самата. Нормални приятелски отношения. Нищо повече. Безспорно е и, че в това обяснение не е коментиран процесния случай, а само по принцип. Последвало е и допълнително обяснение от К. до наказващия орган с дата 22.04.10г. в същия смисъл. Странно как тогава наказващия орган е счел, че има извършено нарушение на чл.7, ал.1 вр.чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ. Безспорно по делото не се доказа жалбоподателят да има изискуемото качество по чл.7, ал.1 вр.чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ.

С оглед на посочените обстоятелства съдът счита, че не са налице достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи извод относно факта на нарушението в момента на извършване на проверката, поради което следва да се отмени изцяло НП. Извършеното от жалбоподателя безспорно не представлява нарушение в съответствие с изискванията на чл. 6 от ЗАНН.

Следва да се отбележи и обстоятелството, че в АУАН е посочено, че същият е съставен на дата 20.10.10г., а е връчен на дата20.04.10г., което е самостоятелно основание за отмяна на НП.

При издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да обуславят отмяната му на това основание.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отменя наказателно постановление № 6929-0116399 от 29.06.2010г. на Директора на НАП-В.Търново-офис Плевен, с което на Х.А.В., ЕГН ********** на основание чл.53 вр.чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.2 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 300.00 лева, за нарушение на чл.7, ал.1 вр.чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр.чл.118 ал.4 от ЗДДС.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Регионален  административен съд-Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                              

        

        ПРЕДСЕДАТЕЛ :