Р Е Ш Е Н И Е

                                                     № ………..

 

  гр. Плевен 24.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенски районен съд трети наказателен състав в публичното заседание на осемнадесети февруари  две хиляди и единадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДАРИЯ МИТЕВА

при секретаря Б.М.   като разгледа докладваното от съдията МИТЕВА НАХД № 2505 по описа на ПлРС за 2010 г. на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

 

В Плевенски Районен Съд е постъпила жалба от  Т.С. Г. ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № 2129/2008 г. на Началник сектор ПП КАТ към ОДП Плевен,  с което на Г. на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл. 21, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-1959 на МВР са отнети общо 7 контролни точки.

         За ответната  страна   ОД на МВР - Плевен,    редовно призовани,  не  се  представляват  и не вземат  становище  по жалбата.

Явяват се актосъставителят А.М.Й. и свидетелят В.Д.Х..

         Недоволен от НП е останал жалбоподателят  Г., който не се явява лично в съдебно заседание, но в жалбата си моли НП да бъде отменено като незаконосъобразно.

     Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, поради което съдът счита, че същата  следва да бъде разгледана.

Съдът като взе предвид  събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

Видно от акт № 2129/2009 г. на 22.08.2008 г. в 6.43 часа на първокласен път № 3 до пътен възел с. Гривица в посока Плевен жалбоподателят управлява лек автомобил с рег. № СА 2525 КР със скорост 123 км/ч при ограничение 90 км/ч. Скоростта е измерена, фиксирана и показана на водача с радар ТР4 099. Превишение 33 км извън населено място.

Така изложената фактическа обстановка в АУАН и НП се подкрепя напълно от  актосъставителя А.М.Й., който напълно преповтаря  изложеното в АУАН и НП.

В тази насока са и показанията на свидетеля В.Д.Х..  

Съдът напълно кредитира показанията на актосъставителя и свидетеля като логични, непротиворечиви и съвпадащи с отразеното в АУАН и НП. 

Жалбоподателят  в жалбата си навежда доводи, че засечената скорост не е негова, а на изпреварващ го автомобил, но неговите твърдения не се подкрепят от никакви доказателства и съдът ги възприема единствено като защитна теза.

Съдът намира, че във връзка с обнародване на Закона  за изменение и допълнение на ЗДвП /ДВ бр. 10/1.02.2011 г., влязъл в сила на 04.02.2011 г. съгласно новия закон, параграф 5, наказанието по чл. 182, ал. 1, т. 4 е изменено като глобата от 150 лева е заменена с глоба от 200 лева, а наказанието “и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство” е заличено. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Съгласно чл. 13 от ЗАНН, за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания:

а/ обществено порицание

б/ глоба

в/ временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Предвидените в този текст наказания са степенувани по тежест като в б. “а” е посочено най-лекото, а в б. “в” най-тежкото, т.е. законът определя наказанието “временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност” като най-тежкото административно наказание. С горепосоченото изменение на ЗДвП това наказание за този вид нарушение е заличено, което дава основание на съда да приеме, че независимо от завишението на размера на глобата от 150 лв. на 200 лв. като цяло, наказанието предвидено с влезлия в сила на 04.02.2011 г. Закон за изменение и допълнение на ЗДвП е по-благоприятно за нарушителя по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН и съдът следва да приложи новата разпоредба.

Предвид гореизложеното съдът приема, че предвид изменението на ЗИДЗДвП, обнародвано в ДВ бр. 10/2011 г. атакуваното по съдебен ред НП следва да бъде изменено.  

Водим от горното и на основание чл. 63, вр. чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съдът

                               Р  Е  Ш  И:

ИЗМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Наказателно постановление № 2129/2008 г. на Началник сектор ПП КАТ към ОДП Плевен,  с което на Т.С. Г. ЕГН ********** *** на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл. 21, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП, като определя друг по вид наказание, а именно ГЛОБА в размер на 200.00 лева.

         Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните за неговото изготвяне пред Регионален Административен Съд - Плевен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: