М О Т И В И :

 

Обвинението е против Н.Л.Ч. *** с повдигнато обвинение за това, че през периода м.01.2009г. – м.04.2010г. в гр. Плевен, като осъден с влезли в сила решения №2487/09.12.2003г. по гр.д. №1800/2003г. по описа на ПлРС и Решение № 1294/08.07.2009г. по гр.д. №2491/2009г. по описа на ПлРС, по силата на което се задължава да плаща на своя низходящ малолетното си дете – *** Ч., с ЕГН ********** ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече месечни вноски, както следва: 3 месечни вноски по 35 лева на стойност 105 лева и 13 месечни вноски по 60лева на стойност 780 лева, всичко на обща стойност 885 лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК

         Представителят на Районна прокуратура – гр. Плевен поддържа изцяло така повдигнатото обвинение.

Подсъдимият Н.Л.Ч., редовно призован,  се явява лично в съдебно заседание. По същество признава вината си, моли съда да не му налага наказание.

Съдът като прецени обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаните свидетели,  както и представените по досъдебно производство № Д 623/2010 г. по описа на Районна прокуратура -Плевен писмени доказателства, намира за установено следното:

С решение № 2487/09.12.2003г. на РС - Плевен гражданския брак между подсъдимия Ч. и С.Ч. бил прекратен. Съдът осъдил подсъдимия Ч. да изплаща месечна издръжка в размер на 35 лева на непълнолетното им дете - *** Ч.. С решение № 1800/08.07.2009 г. е изменен размера на издръжката от 35 лева на 60 лева.

Подсъдимият Ч. не плащал определената издръжка, в гр. Плевен в периода от м.01.2009 г. - м.04.2010 г., а именно две месечни вноски по 35 лева и тринадесет месечни вноски по 60 лева в общ размер 885 лева.

По повод това е била депозирана жалба в РП — Плевен и образувано досъдебно производство.

Така установената фактическа обстановка се изяснява от писмения доказателствен материал по делото, приложени по проведеното досъдебно производство, приобщени по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така приетото за установено от фактическа страна, съдът намери, че извършеното от страна на подсъдимият Ч. деяние осъществява от обективна и субективна страна признаците от състава на престъпление по чл.183, ал.1 от НК -  като през периода м.01.2009г. – м.04.2010г. в гр. Плевен, като осъден с влезли в сила решения №2487/09.12.2003г. по гр.д. №1800/2003г. по описа на ПлРС и Решение № 1294/08.07.2009г. по гр.д. №2491/2009г. по описа на ПлРС, по силата на което се задължава да плаща на своя низходящ малолетното си дете – *** Ч., с ЕГН ********** ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече месечни вноски, както следва: 3 месечни вноски по 35 лева на стойност 105 лева и 13 месечни вноски по 60лева на стойност 780 лева, всичко на обща стойност 885 лева.

Поради изложените правни и фактически съображения, съдът призна подсъдимият Н.Л.Ч. за виновен в извършване на престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

Предвид факта на изплащане на дължимата издръжка за процесния период от страна на подсъдимия Ч. до постановяване на присъдата в настоящата инстанция, както и липсата на настъпили каквито и да е вредни последици за пострадалия съдът на основание чл.183, ал.3 от НК не го наказа.

С оглед изложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: