ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ……

гр. Плевен, 17.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  VІІ–ми наказателен състав, в открито заседание на седемнадесети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:       1. М. М.  

                    2. И.И.

при секретаря Д.Т. 

и в присъствието на  прокурора В.Д.                             

като разгледа докладваното от съдията ЦОНЕВА

НОХД № 1212 по описа за 2007 година

и за да се произнесе съобрази следното:

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 270 ал. І от НПК

 

Първоинстанционният съд е  сезиран с  молба от подсъдимия И.Е.В. да бъде изменена взетата спрямо същия мярка за неотклонение “Домашен арест” по досъдебно производство № 2186/2006 година по описа на ПлРП (НОХД 1212/2007 г. по описа на ПлРС). Моли съда да вземе спрямо него друга, по-лека мярка за неотклонение. Представлява се от защитник в лицето на адвокат Л.Г..

Производството е и въз основа молба от В.С.Й. – подсъдим по НОХД № 1212 от 2007 година по описа на Плевенски районен съд да бъде изменена и взетата спрямо него най-тежка мярка за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека. Същият се представлява от служебен защитник в лицето на адвокат ***.

В съдебно заседание представителят на РП – Плевен взема становище, че двете молби са основателни. Намира, че продължителността на домашния арест, постановен спрямо подсъдимия В. и с оглед на семейното му и социално положение налагат изменение на мярката в по-лека. По отношение молбата на подсъдимия Й. намира, че е основателна и с оглед процесуалното поведение, демонстрирано от страна на същия до момента счита, че задържането под стража се явява несъразмерно тежко и необосновано.

Защитника на подсъдимия В. моли съда да постанови определение , с която да уважи изцяло така депозираната молба по реда на чл. 270 НПК. Твърди, че не съществува каквато и да е опасност подзащитният му да се укрие. Счита, че така взетата спрямо същият мярка за неотклонение е несъразмерно тежка. Моли съда да постанови определение, с което да определи на подзащитния му по–лека мярка за неотклонение.

Адвокат *** моли съда да съобрази процесуалното поведение до момента на подзащитния й – същият винаги се е явявал в съдебно заседание при наличие на редовно призоваване и по никакъв начин не е препятствал развитието на процеса. Моли съда да определи по-лека мярка за неотклонение като държи сметка и за това, че В.Й. е безработен.

СЪДЪТ, като съобрази  събраните в досъдебната фаза на наказателното производство   доказателства, изложените в  предложението доводи, съображенията на страните и разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Съдебното производство е образувано по внесен на 29.03.2007 година обвинителен акт от РП - Плевен против лицата

1)     Н. *** за извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4,5,7 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл. 28 ал. 1 НК във вр. чл. 18 ал. 1 НК;

2)     С.Б.Д. *** за извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4,5,7 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл. 28 ал. 1 НК във вр. чл. 18 ал. 1 НК;

3)     Т.Т.Г. *** извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4,5 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл. 18 ал. 1 НК;

4)     Е.И. *** извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4,5,7 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл. 28 ал. 1 НК във вр. чл. 18 ал. 1 НК;

5)    В.С.Й. *** извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4,5,7 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл. 28 ал. 1 НК във вр. чл. 18 ал. 1 НК във вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК;

6)     К.П.В. *** за извършено престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 НК във вр. чл. 195 ал.2във вр. ал. 1 т.4,5 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл.29 ал. 1 б. А и Б НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК;

7)     М.Г.И. *** извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 във вр. ал. 1 т.4,5,7 НК във вр. чл. 28 ал. 1 Нк във вр. чл. 26 ал. 1 НК;

8)     Е.Г.И. *** извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 във вр. ал. 1 т.4,5,7 НК във вр. чл. 28 ал. 1 Нк във вр. чл. 26 ал. 1 НК;

9)     Д.П.А. *** извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 във вр. ал. 1 т.4,5 НК във вр. във вр. чл. 26 ал. 1 НК;

10)Ю.С.Г. *** за извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 във вр. ал. 1 т.4,5НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК;

11)Д.Й.М. *** извършено престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 НК във вр. чл. 195 ал.2във вр. ал. 1 т.4,5 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл.29 ал. 1 б. А и Б НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК и по чл. 339 ал.1 НК;

12)Н.Й.М. *** извършено престъпление по чл. чл. 195 ал. 2 във вр. ал. 1 т.4,5НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК и по чл. 339 ал. 1 НК.

13)           И.Е.В. *** извършено престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 НК във вр. чл. 195 ал.2във вр. ал. 1 т.4,5 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл.29 ал. 1 б. А и Б НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК

14)А.Ю.Ю. *** извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т.4,5,7 във вр. чл. 28 ал. 1 НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК.

15)Г.М. *** извършено престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 НК във вр. чл. 195 ал.2 във вр. ал. 1 т.4,5 във вр. чл. 194 ал. 1 НК във вр. чл.29 ал. 1 б. А и Б НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК

16)И.И.А. *** извършено престъпление по чл. чл. 195 ал.2 във вр. ал. 1 т.4,5,7 във вр. чл. 28 ал. 1 НК във вр. чл. 26 ал. 1 НК

Наказателното производство в неговата съдебна фаза е стартирано на 03.05.2007 година.

До настоящия момент са проведени 17 на брой съдебни заседания, като процесуални действия по съществото на действия не са извършвани, предвид липсата на предпоставки за това, свързани с отсъствието на някои от привлечените към наказателна отговорност лица.

Подсъдимият И.Е.В. е присъствал при провеждането на три съдебни заседания по делото, съответно на 03.05.2007 г.; 05.06.2007 г. и 25.03.2008 г.

Подсъдимият В.С.Й. се е явявал във всички съдебни заседания с изключение на това, проведено на 19.10.2010 година.

С определение на Плевенски районен съд, постановено в открито съдебно заседание на 19.10.2010 година, предвид редовното призоваване и не явяване на подсъдимия Й. спрямо същия е взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”, обявен е за общодържавно издирване, постановена е забрана да напуска пределите на страната.

В съдебно заседание на 05.01.2011 година подсъдимият В.Й. се е явил в същото, като до момента не е било изпълнено определението на съда за привеждане на лицето в затвора Плевен.

Подсъдимият В.Й. *** на 02.02.2011 година.

С определение на Плевенски районен съд, постановено по реда на чл. 270 от НПК от 28.10.2010 година първоначално взетата спрямо И.В. мярка за неотклонение “Задържане под стража” е изменена в “Домашен арест”. Определението на съда е приведено в изпълнение и до настоящия момент няма постъпили данни от полицията подсъдимият В. да е нарушавал така взетата му мярка за процесуална принуда.

Преценявайки горните обстоятелства по реда на чл. 270 от НПК СЪДЪТ намери, че така депозираните от страна на двамата подсъдими молби са основателни.

Несъмнено е, че спрямо същите е повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93 от НК.

От момента на вземане спрямо В. на мярка за неотклонение “Домашен арест” е изминал период от три месеца. В същия период В. не е нарушавал мярката си за неотклонение.

Доказателствата по делото установяват по несъмнен начин, че от момента на образуването на настоящото дело пред Плевенски районен съд до дата 19.10.2010 година подсъдимият В.Й. не е укривал от органите на правораздаването, явявал се е винаги за датата на съдебните заседания. Не явяването му провокирало задържането му под стража е инцидентен случай, който по никакъв начин не е насочен към шиканиране на процеса.

Преценявайки горните обстоятелства и с оглед разпоредбата на чл. 57 от НПК СЪДЪТ намери, че на този етап така взетите спрямо двамата подсъдими мерки за неотклонение са несправедливи, необосновано тежки, поради което следва да бъдат изменени в най-леката “Подписка”.

След влизане в сила на определението препис от същото следва да се изпрати на Районна прокуратура – Плевен, началника на затвора Плевен и ОД на МВР – Плевен за сведение и изпълнение.

Водим от горното и на основание чл. 270 ал.2  НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                ИЗМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Е.В. ***, Плевенска олбаст, ЕГН ********** “Домашен арест” по НОХД № 1212 от 2007 година по описа на Плевенски районен съд /досъдебно производство № Д – 2186 от 2006 година по описа на Районна прокуратура – Плевен/ в по-лека, а именно: “Подписка”.

                          ИЗМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.С.Й. ***, Плевенска олбаст, ЕГН ********** “Задържане под стража” по НОХД № 1212 от 2007 година по описа на Плевенски районен съд /досъдебно производство № Д – 2186 от 2006 година по описа на Районна прокуратура – Плевен/ в по-лека, а именно: “Подписка”.         

След влизане в сила на определението препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – Плевен, началника на затвора Плевен и ОД на МВР - Плевен за сведение и изпълнение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в седмодневен срок от днес пред Плевенски окръжен съд.

                                            

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                      

                                                                               2.