М О Т И В И:

 

Срещу подсъдимия Я.Х.П. *** е повдигнато обвинение за това, че на  29.08.2010г. в гр.***** ****, при управление на МПС - л.а. ***** навлязъл в насрещната лента от пътно платно за движение и с това нарушил правилата за движение по ЗДвП, а именно:

чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП, както следва:

- чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП - Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности пи пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

- чл. 8, ал. 1 от ЗДвП - Водачите на ППС използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или светлинен сигнал е указано нещо друго.

- чл. 20, ал. 1 от ЗДвП - Водачите са длъжни да контролират пътните ППС, които управляват.

- чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - Водачите на ППС са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с  атмосферните условия,  с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидено препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Като по непредпазливост е допуснал причиняването на значителни имуществени вреди в размер на 7556,68 лв. по ***** собственост на ***** от гр. ***** като деянието е извършено в пияно състояние, поради което и на основание чл. 343, ал. ІІІ, пр. 1, вр. ал. І,  б. "а", вр. чл. 342, ал. І от НК и чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП

По същото време и място е управлявал МПС л.а. ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,51 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер 931, с фабр. № 2243428, поради което и на основание чл. 343б, ал. І от НК

С оглед диференцираните процедури в НПК и по-специално в глава двадесет и седма “Съкратено съдебно следствие”, което дава по-благоприятна възможност за подсъдимите, съдът служебно е разпоредил предварително изслушване на страните без призоваване на свидетелите и вещите лица на основание чл.370, ал.2 от НПК.

Така е дадена възможност на страните да се възползват от разпоредбите на чл.371, т.1 от НПК или чл.371, т.2 от НПК.

В първото по делото заседание подсъдимият желае делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371, ал.1, т.2 от НПК, като съдът съгласно чл.370, ал.3 от НПК не може да отхвърли искане за предварително изслушване, когато са налице условията, предвидени в НПК.

Подсъдимият в съдебно заседание заявява, че ще се възползва от диференцираните процедури по НПК и на основание чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират повече доказателства за тези факти.

Съдът като съобрази, че самопризнанието на подсъдимия по чл.371, т.2 от НПК се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства с определение от 23.02.2011 г. обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието на подсъдимия, без да събира повече доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Предвид на това в хода на съдебното следствие на основание чл.373, ал.2 от НПК не е извършван разпит на подсъдимия за деянието описано в обвинителния акт.

 Участващият в производството представител на РП – ***** поддържа изцяло предявеното против   подсъдимия Я.Х.П. обвинение, като счита, че същото е доказано както от обективна, така и от субективна страна със събраните в хода на предварителното и съдебното  производство безпротиворечиви и категорични доказателства за авторството на деянието. Прокурорът   пледира на подсъдимия да му бъде наложено наказание „Пробация”, при пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител в минимален размер.

По отношение на чл. 343г от НК, предоставя по преценка на съда.

Подсъдимият Я.Х.П. участва в наказателното производството лично и с адв. В.В. ***. Самопризнания  прави хода  в хода на съкратено съдебно следствие, като признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. С последната си дума  изразява съжаление  за извършеното и с оглед на тежкото си материално и семейно положение, моли да му бъде наложено по-малко наказание

          Защитника на подсъдимия П., адв. В.В. *** в пледоарията си изтъква, че по безспорен начин е установено авторството на деянието. Пледира  на подсъдимия да му бъде наложено наказание под предвидения в закона минимален размер. 

  След преценка на събраните по делото релевантни гласни и писмени  доказателства по отделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становището на страните при съобразяване с разпоредбите на чл. 301 във вр. с чл. 373, ал. 3 от НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

На 29.08.2010 г. в град Плевен в ж.к. “Дружба, шофьор на таксиметров автомобил **** с рег. № **** **** се прибирал от работа, пътувайки в дясното платно под бл. 133А в ж.к. “Дружба”, в посока спирката за тролей № 5 и “Бикарника”. Малко преди края на големия завой срещу него се появил лек автомобил *****, който навлязъл в неговото платно за движение, от което последвал удар между двата автомобила. От удара лек автомобил **** излязъл от пътното платно и спрял в тревните насаждения край пътя, а лек автомобил **** останал на пътното платно перпендикулярно на движението. От последния удар въздушната предпазна възглавница на шофьора на лек автомобил **** се отворила. На място пристигнали служителите на МВР – ***** които направили проба за алкохол на двамата водачи с техническо средство Алкомер 931, с фабр. № 2243428, като пробата на водача на лек автомобил **** показала отрицателност за съдържание на алкохол, а пробата на водача на лек автомобил **** показал концентрация на алкохол в кръвта 2,51 на хиляда.

В хода на досъденото производство е била назначена автотехническа и оценителна експертиза, от която е видно, че водачът на лек автомобил **** е имал техническа възможност да избегне настъпване на произшествието, а стойността на нанесените щети по лек автомобил **** е 7556,68 лв.

                Съдът напълно кредитира тази фактическа обстановка, която се подкрепя от свидетелските показания на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели и която и в съдебно заседание беше потвърдена от подсъдимия пред защитника му, като подсъдимият признава  фактите и обстоятелствата изнесени по-горе.

Съдът напълно кредитира и заключението на вещото лице, което е обективно и безпристрастно.

От изложеното е видно, че подсъдимият Я.Х.П. е извършил престъпление по чл. 343, ал. ІІІ, пр. 1, вр. ал. І,  б. "а", вр. чл. 342, ал. І от НК и чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП и престъпление по чл. 343б, ал. І от НК.

Горната фактическа обстановка се подкрепя изцяло от събраните по делото доказателства – от самопризнанието на подсъдимия от една страна, а  от друга страна с писмените доказателства приобщени към делото.

В подкрепа  на фактическата обстановка са и  приетите и огласени по реда на чл. 283 във вр. с чл. 373, ал. 3 от НПК писмени доказателства по досъдебно производство № 2042/2010 г. по описа на Районна прокуратура - *****  приобщени по реда на чл. 283 от НПК.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият Я.Х.П. безспорно е осъществил състава на престъплението чл. 343, ал. ІІІ, пр. 1, вр. ал. І,  б. "а", вр. чл. 342, ал. І от НК и чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП, като на  29.08.2010г. в гр.***** ****, при управление на МПС - л.а. ***** навлязъл в насрещната лента от пътно платно за движение и с това нарушил правилата за движение по ЗДвП, а именно:

чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП, както следва:

- чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП - Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности пи пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

- чл. 8, ал. 1 от ЗДвП - Водачите на ППС използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или светлинен сигнал е указано нещо друго.

- чл. 20, ал. 1 от ЗДвП - Водачите са длъжни да контролират пътните ППС, които управляват.

- чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - Водачите на ППС са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с  атмосферните условия,  с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидено препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Като по непредпазливост е допуснал причиняването на значителни имуществени вреди в размер на 7556,68 лв. по ***** собственост на ***** от гр. ***** като деянието е извършено в пияно състояние.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият Я.Х.П. безспорно е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. І от НК, като по същото време и място е управлявал МПС л.а. ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,51 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер 931, с фабр. № 2243428.

От обективна страна са налице всички признаци на посочения престъпен състав.

         От субективна страна съдът приема наличие на форма на вина непредпазливост-престъпна небрежност. Подсъдимият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди, с оглед задължението му да спазва разпоредбите на ЗДвП и ППЗДП и е могъл да ги предвиди, като правоспособен водач на МПС.

При определяне наказанието на подсъдимия Я.Х.П. съдът съобрази  степента на обществената опасност на деянието и на дееца.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, мотивите и подбудите за извършване на деянието, степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и всички други обстоятелства имащи значение за определяне на наказанието, както и с оглед на  използваната от подсъдимия възможност за предварително изслушване, както и направеното от него самопризнание, по реда на чл. 371 т.2 от НПК.

 При определяне размера на наказанието съдът внимателно съобрази отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства. Като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът не намери такова.

Налице са смекчаващи вината обстоятелства, а именно: направеното самопризнание, съдействието му за разкриване на обективната истина по делото, изразеното съжаление и разкаяние.

  Съдът счете, че за постигането на целите на наказанието по чл.36 от НК – личната и генералната превенции и съобразно изискванията на чл.373, ал.2 от НПК, на подсъдимия Я.Х.П. за престъплението по чл. 343, ал. ІІІ, пр. 1, вр. ал. І,  б. "а", вр. чл. 342, ал. І от НК и чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП при условията на чл.55, ал. І, т. 2, б. “б” от НК следва да се наложи наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес  - **** 11 за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

-чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

За извършено от подсъдимия Я.Х.П. престъпление по чл. 343б, ал. І от НК, съдът счита, че при условията на чл.55, ал. І, т. 2, б. “б” от НК следва да се наложи наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес  - **** 11за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

-чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е определи на подсъдимия Я.Х.П. едно общо най – тежко наказание, а именно: наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес  - **** 11за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

-чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.343 г във вр. 37, ал. І, т. 7 от НК настоящият състав наложи на подсъдимия Я.Х.П. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 59, ал. ІV от НК съдът е приспаднал времето, през което подсъдимият П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 29.08.2010 г.

Съдът прецени, че така определеното по вид и размер наказание е  адекватно и съответства на извършеното престъпление от страна на подсъдимия П. и чрез него  ще бъдат реализирани в пълна степен целите, както на генералната, така и преди всичко на специалната превенция по смисъла на чл.36 от НК.

Съдът на основание чл. 198, ал. ІІІ от НПК осъди подсъдимия Я.Х.П. да заплати направените деловодни разноски в полза на РС – Плевен в размер на 300 лева.

При така направените фактически и правни констатации, с оглед вътрешното убеждение на съда и с оглед разпоредбите на закона съдът постанови своята осъдителна присъда.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: