МОТИВИ: Плевенска  районна прокуратура е повдигнала обвинение против И.П.И. *** това, че през периода от 14.12.2010 година до 16.12.2010 година, в ***, Плевенска област, при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства – гаечни ключове и винкел, отнел чужди движими вещи, както следва:

На 14.12.2010 година, в ***, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой мотопед „Балкан 50” на стойност 55 лева;

На 15.12.2010 година, в ***, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 15 килограма проводници с различно сечение и вид на обща стойност 129 лева; 3 броя електрически трансформатори за понижаване на напрежението от 19 V, 48 V и 380 V на обща стойност 150 лева; 1 брой меден казан с обем 80 литра на стойност 200 лева; 3 броя електрически удължители СВТ 2х2,5+1,5 монофазни, всеки с дължина от 15 метра на обща стойност 65 лева; 1 брой чук с дървена дръжка с маса 7 килограма на стойност 16 лева; 4 броя метални туби за гориво, всяка с обем от 20 литра на обща стойност 60 лева; 2 броя пластмасови туби, всяка с обем от 20 литра на обща стойност 16 лева; 1 брой генератор за трактор „ЮМЗ” на стойност 200 лева, 1 брой гориво-нагнетателна помпа комплект за трактор „ЮМЗ” на стойност 360 лева; 1 брой водна помпа комплект за трактор „ЮМЗ” на стойност 110 лева; 1 брой преден десен шенкел с лагери за трактор „ЮМЗ” на стойност 32 лева, всичко вещи на обща стойност 1 338 лева;

На 16.12.2010 година, в ***, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой воден радиатор за охлаждане на трактор „ЮМЗ” на стойност 380 лева; 1 брой конопено въже за пусков двигател за трактор „ЮМЗ” на стойност 6 лева; 4 броя гаечни ключове на обща стойност 8 лева, всичко вещи на обща стойност 394 лева или всичко вещи на обща стойност 1 787 лева, от владението на собственика Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. І т. 4 и 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 28 ал. І във вр. с чл. 26 ал. І от НК .

До откриване на съдебното следствие и по реда на чл. 85 от НПК в наказателното производство е предявен  и  приет за съвместно разглеждане в наказателното производство граждански иск от  Б.И.К. против подсъдимия И. за сумата от 1 787 лева, представляваща обезщетение за нанесените му в резултат на престъплението имуществени вреди.

В хода на съдебното производство подсъдимия се представлява  от служебен защитник – адвокат ***, назначена при условията на чл. 94 ал. 3 във вр. ал. 1 т. 6 НПК.

          Със съгласието на подсъдимия, в присъствието на защитника му производството е стартирано по реда на съкратеното съдебното следствие – чл. 372 ал. ІV във вр. с чл. 371 т. 2 от НПК.

          Представителят на Районна прокуратура - Плевен подържа изцяло така повдигнатото против подсъдимия обвинение за извършено престъпление против собствеността и то при условията на повторност. Пледира за постановяване на  осъдителна присъда при условията на чл. 58 а НК като намира, че целите на наказанието биха се постигнали чрез налагане на наказание лишаване от свобода за срок от 18 месеца при строг режим в затвор.

Защитникът на подсъдимия адвокат *** моли съда да определи и наложи наказание при условията чл. 58 а ал. 3 НК като приеме, че са налице многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства -  младата възраст на подзащитния и, доброто му процесуално поведение. Счита, че налагането на наказание под минимума на предвиденото в закона би оказало своето превъзпитателно въздействие.

СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимия И.П.И. e роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

 Подсъдимия И.И. признава вината си, както и всички факти и обстоятелства изписани в обстоятелствената част на  обвинителният акт. Дава категоричното си съгласие да не събират доказателства за тези факти.

Предвид горното съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Свидетелят Б.К. има постоянното си местоживеене ***. Същият притежава  и имот, находящ се в град *** , който рядко посещавал.

Подсъдимия И. ***. През месец декември на 2010 година същият не реализирал каквито и да е доходи и имал нужда от парични средства. Подсъдимият разбрал, че имота в ***, собственост на К. се посещава рядко. Решил да проникне в него и да извърши кражба.

На 14.12.2010 година вечерта подсъдимият отишъл до къщата на К.. Премахнал мрежата, която ограждала двора  и влязъл вътре. Там намери мотопед Балкан, който избутал от двора и на следващият ден го продал на неустановено лице.

На следващият ден  вечерта– 15.12.2010 година подсъдимият отново отишъл в къщата на Б.К.. Влязъл в двора през вече премахнатата от него ограда. Било тъмно и си светел с фенерче. Подсъдимият решил да влезе в една от стопанските постройки, намираща се под навес и която била заключена с катинар. С помощта на парче винкел, което намерил на място подсъдимия И. счупил катинара и влязъл във вътрешността на постройката. По същия начин, чрез взломяване отново на катинар И. влязъл и в избеното помещение на къщата. От двете помещения изнесъл15 килограма проводници с различно сечение и вид; 3 броя електрически трансформатори за понижаване на напрежението от 19 V, 48 V и 380 V; 1 брой меден казан с обем 80 литра; 3 броя електрически удължители СВТ 2х2,5+1,5 монофазни, всеки с дължина от 15 метра; 1 брой чук с дървена дръжка с маса 7 килограма; 4 броя метални туби за гориво, всяка с обем от 20 литра; 2 броя пластмасови туби, всяка с обем от 20 литра .

Под навеса, предхождащ стопанската постройка подсъдимият И. видял, че има трактор  “ ЮМЗ”. С гаечни ключове, които намери на място подсъдимият демонтирал от трактора 1 брой генератор а, 1 брой гориво-нагнетателна помпа комплект за трактор „ЮМЗ”; 1 брой водна помпа комплект за трактор „ЮМЗ” 1 брой преден десен шенкел с лагери.  Всички вещи подсъдимият И. сложил в чувал и изнесъл от къщата на ръце. Напуснал двора по обратния път. Подсъдимият обгорил медните проводници и го продал на свидетеля Б.А. за сумата от 20 лева.

На 16.12.2010 година, отново вечерта подсъдимият решил да се върне в дома на К. и да вземе още части от трактора.Влязъл в двора през зелена дървена порта. С гаечните ключове демонтирал радиатора на трактора. С въжета, които намерил под навеса завързал същия за гърба си, взел четирите гаечни ключа и конопено въже за пусковия двигател на трактора и напуснал имота на К..

Прибирайки се към дома си подсъдимият бил забелязан от полицейските служители Б.Ч. и Х.М.. Спрели подсъдимия, разпитали го откъде са вещите, които носи. Подсъдимият И. признал за извършената кражба. Радиатора, гаечните ключове и конопеното въже за пусковия двигател на трактора били предадени на полицията с протокол за доброволно предаване.

Проведено е разследване. Подсъдимият е привлечен към наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 195 ал. І т. 4 и 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 26 ал. І от НК, което с оглед на предишните му осъждания е квалифицирано като повторно по смисъла на чл. 28 ал. І НК.

Предадените с протокол за доброволно предаване движими вещи били върнати на собственика срещу разписка.

В хода на производството е назначена и извършена съдено оценителна експертиза. От заключението същата се установява, че общата стойност на отнетото имущество възлиза на 1787  лева.

В подкрепа на горната фактическа обстановка е признанието на подсъдимия, което се подкрепя от събраните в досъдебната фаза на процеса и присъединени към доказателствата по делото по реда на чл. 373 ал. ІV от НПК доказателства, обективирани в следните писмени документи, приложени по дознание № Д – 3164/2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен – протокол за оглед на местопрестъпление от 27.12.2010 година и придружаващият го фотоалбум, разпит на свидетелите Б.А., Б.Ч., Б.А., Б.К., обективирани в нарочни протоколи, протокол за доброволно предаване от 16.12.2010 година, разписка от 17.12.2010 година, разпита на подсъдимия, проведен по реда на чл. 222 НПК., заключение по изготвената съдебно оценителна експертиза; справка за съдимостта на двамата подсъдими, присъединени по реда на чл. 283 от НПК.

При така установената фактическа обстановка е видно, че от обективна и субективна страна подсъдимият И.И. осъществил състава на престъпление по чл. 195 ал. І т. 4 и 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 26 ал. І от НК вр. чл. 28 ал. 1 НК. Извода за тази правна квалификация потвърждава и приложеният по делото бюлетин за съдимост на подсъдимия, който е многократно осъждан.

При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ призна подсъдимия И.П.И. *** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 14.12.2010 година до 16.12.2010 година, в ***, Плевенска област, при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства – гаечни ключове и винкел, отнел чужди движими вещи, както следва:

На 14.12.2010 година, в ***, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой мотопед „Балкан 50” на стойност 55 лева;

На 15.12.2010 година, в ***, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 15 килограма проводници с различно сечение и вид на обща стойност 129 лева; 3 броя електрически трансформатори за понижаване на напрежението от 19 V, 48 V и 380 V на обща стойност 150 лева; 1 брой меден казан с обем 80 литра на стойност 200 лева; 3 броя електрически удължители СВТ 2х2,5+1,5 монофазни, всеки с дължина от 15 метра на обща стойност 65 лева; 1 брой чук с дървена дръжка с маса 7 килограма на стойност 16 лева; 4 броя метални туби за гориво, всяка с обем от 20 литра на обща стойност 60 лева; 2 броя пластмасови туби, всяка с обем от 20 литра на обща стойност 16 лева; 1 брой генератор за трактор „ЮМЗ” на стойност 200 лева, 1 брой гориво-нагнетателна помпа комплект за трактор „ЮМЗ” на стойност 360 лева; 1 брой водна помпа комплект за трактор „ЮМЗ” на стойност 110 лева; 1 брой преден десен шенкел с лагери за трактор „ЮМЗ” на стойност 32 лева, всичко вещи на обща стойност 1 338 лева;

На 16.12.2010 година, в ***, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой воден радиатор за охлаждане на трактор „ЮМЗ” на стойност 380 лева; 1 брой конопено въже за пусков двигател за трактор „ЮМЗ” на стойност 6 лева; 4 броя гаечни ключове на обща стойност 8 лева, всичко вещи на обща стойност 394 лева или всичко вещи на обща стойност 1 787 лева, от владението на собственика Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. І т. 4 и 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 28 ал. І във вр. с чл. 26 ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК определи на подсъдимия наказание 2 години лишаване от свобода. Спазвайки разпоредбата на чл. 58 А от НК съдът намали същото с една трета и наложи на подсъдимия наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи при СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

Горното наказание съдът определи преценявайки конкретната степен на обществена опасност на извършеното, на личната такава на подсъдимия И., което е лице с трайно установени противоправни навици и спрямо когото наложените до момента наказания не са оказали какъвто и да е превъзпитателен и предупредителен ефект. Съдът намери, че посредством именно на наложеното наказание могат да бъдат изпълнени ефективно целите на наказанието, предвидени в разпоредбата на чл. 36 НК.

При този изход на делото и на основание чл. 59 от НК съдът приспадна от горното наказание времето, през което подсъдимия И.И. е бил задържан под стража по НОХД № 419 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд, считано от 29.12.2010 година до влизане на присъдата в сила.

По така предявеният граждански иск съдът съобрази следното:

Граждански иск, предявен от  Б.И.К. против подсъдимия И. за сумата от 1 787 лева, представляваща обезщетение за нанесените му в резултат на престъплението имуществени вреди е основателен. Налице е извършено деяние от страна на подсъдимия И., същото е  извършено виновно, в резултат на което на  К. е причинена имуществена вреда. Налице е и пряка причинно следствена връзка между извършеното и настъпилата за пострадалия вреда, порида което и за подсъдимия възниква задължението да овъзмезди причинената вреда.

При определяне размера на дължимото на Б.К. обезщетение съдът взе предвид заключението на експерта по съдебно – оценителната експертиза за стойността на всяка от откраднатите вещи, както и протокол за доброволно предаване от 16.10.2010 година, удостоверяващ връщането на част от вещите, негова собственост. Преценявайки тези доказателства съдът намери, че гражданският иск е доказан до размера от 1 399 лева, поради което осъди подсъдимия да заплати на пострадалия К. същата сума, представляваща обезщетение за нанесените му в резултат на престъплението имуществени вреди, като за разликата до 1 787 лева отхвърли гражданския иск като неоснователен и недоказан.

При този изход на делото и чл. 189 ал. ІІІ от НПК СЪДЪТ осъди подсъдимия И. да заплати сумата от 15 лева, представляваща направените разноски по делото за възнаграждение на вещо лице, както и сумата от 56 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в полза на Плевенски районен съд.

При този изход на делото и чл. 189 ал. ІІІ от НПК СЪДЪТ осъди подсъдимия И. да заплати сумата от 35 лева, представляваща направените разноски в досъдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

При тези доводи СЪДЪТ постанови присъдата си.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: