М О Т И В И:

 

Обвинението е против С.П.В. *** за  престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 07.09.2010г. в гр.Плевен управлявал МПС лек автомобил марка “Опел Кадет” с рег.№ ЕН 9894 АХ, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП№17/2010г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление.

Представителят на Районна прокуратура – гр.Плевен поддържа изцяло така повдигнатото срещу подсъдимия С.П.В. обвинение. Счита същото за доказано по несъмнен начин, въз основа на всички събрани в хода на досъдебното следствие доказателства. Пледира подсъдимия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице предпоставките визирани в чл.78а от НК.

В съдебно заседание подсъдимият С.П.В. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт. Моли съда да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание към минимума предвиден в закона.

Защитата в лицето на адв. *** пледира подзащитния му да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание към минимума предвиден в закона.

Съдът, като съобрази и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият С.П.В., е роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН – **********.

Подсъдимият С.П.В. не притежава свидетелство за правоуправление на МПС.

С Наказателно постановление №17/2010г. на Началника на РУП-Никопол на подсъдимия В. било наложено наказание  глоба за управление на МПС без съответно свидетелство. Наказателното постановление влязло в сила на 08.02.2010г.

На 07.09.2010г. в гр.Плевен подсъдимият С.П.В. управлявал МПС лек автомобил, марка “Опел Кадет” с рег.№ЕН 9894 АХ. След възникнал инцидент на бензиностанция “Лукс Ойл” Плевен на подсъдимият В. била извършена полицейска проверка от свидетелите *** и *** – служители на ОД на МВР-Плевен. След извършената проверка било установено, че В. е неправоспособен водач, за което му бил съставен АУАН №2268/07.09.2010г.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от направените самопризнания на подсъдимия и доказателствата събрани на досъдебното производство, които го подкрепят, а именно: показанията на свидетелите *** и ***, дадени в хода на съдебното следствие, както и от представените по досъдебно производство №Д-2583/2010г. по описа на РП-Плевен писмени доказателства.

С деянието си подсъдимия С.П.В. *** с ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна състава по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.

С оглед направеното самопризнание от страна на подсъдимия С.П.В. и доказателствата събрани в хода на досъдебното производство, съдът намира обвинението за безспорно доказано.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия С.П.В..

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия С.П.В., съдът прие сравнително невисоката степен на обществена опасност на деянието.

След като за престъплението, извършено от С.П.В., се предвижда наказание лишаване от свобода до две години. Деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава осма, раздел ІV от НК, и не са причинени вреди от престъплението, то следва на основание чл.305, ал.5 от НПК, във връзка с чл.78а от НК подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, и да му бъде наложено административно наказание глоба.

Смекчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимия С.П.В. е чистото му съдебно минало, доброто му процесуално поведение, направените самопризнания и критично отношение към извършеното. Налице е превес на многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства, поради което на подсъдимия С.П.В. следва да бъде наложено административно наказание Глоба в полза на държавата размер на 1000 /хиляда/ лева.

Съдът намира, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпитателно и предупредително-възпиращо на подсъдимия.

С оглед изложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: