МОТИВИ :

 

Обвинението против подсъдимия А.Б. ***, ЕГН ********** е за престъпление по чл.235, ал.6, във вр. с ал.1 от НК, за това, че:

На 18.11.2010г. в землището на с. Николаево, обл. Плевен, без редовно писмено позволително сече, събира, взема и извозва от горския фонд 1 куб.м. дървета и части от тях, включително отсечени и паднали, на стойност 60,00 лв., като случаят е маловажен.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа повдигнатото обвинение. Намира, че на база събраните в хода на съдебното следствие доказателства обвинението е доказано по несъмнен и безспорен начин, като маловажен случай по чл.235, ал.6 от НК. Пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание глоба около минималния размер.

Подсъдимият А.Б.Б. разбира в какво се състои повдигнатото срещу него обвинение, признава се за виновен, дава обяснения по случая.

Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият А.Б.Б. е роден на ***г***, живее в ***, с начално образование, безработен, женен и не е осъждан.

Подсъдимият А.Б. решил да си набави дървен материал за огрев без да притежава редовно позволително за това. В изпълнение на престъпното си намерение, на 18.11.2010г. същият се придвижил с конска каруца до местността „Дългиня” в землището па с. Николаево, обл. Плевен. С помощта на брадва отсякъл дърва от габър и ги натоварил в каруцата. Натоварил също така намерени в горския масив паднали и отсечени такива.

По сигнал за извършване на незаконна сеч на дървен материал за огрев в местността „Дългиня” в землището на с. Николаево, обл. Плевен, на посочената по-горе дата горския надзирател към ДГС гр. Плевен – С.Ц., съвместно с полицейския служител при Второ РУП-Плевен – О.А., отишли в местността „Дългиня”, като застанали на изхода на гората, преди селото. Забелязали каруцата на подс. Б. натоварена с дървен материал и го спрели за проверка. Същият не представил разрешително за сеч, събиране и извозване па дървен материал от горския фонд. Служителят на ДГС-Плевен измерил дървесината с рулетка и установил, че е 1 куб.м. габър. В управляваната от подс. Б. каруца била намерена брадва, която била иззета с АУАН № 778/18.11.2010г. и оставена на съхранение в ДГС-Плевен. Дървесината не била конфискувана, поради невъзможност за транспортиране. На обвиняемия бил съставен АУАН № 778/18.11.2010г., който последният подписал без възражения.

Горната фактическа обстановка се изяснява по несъмнен начин от обясненията на подсъдимия, дадени в съдебно заседание, от показанията на свидетеля О.Х.А., дадени в съдебно заседание; от показанията на свидетеля С.Н.Ц., дадени на досъдебното производство и прочетени в съдебно заседание по реда на чл.281, ал.3, във вр. с ал.1, т.5 от НПК; от заключението на вещото лице по назначената на досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза, както и от представените с досъдебно производство №3081/2010г. по описа на РП-Плевен писмени доказателства.

 Съдът кредитира обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелите О.Х.А. и С.Н.Ц., тъй като намира, че  са  обективни, последователни и безпротиворечиви.

Обвинението се доказва и от писмените доказателствени средства, а именно заключението на вещото лице по назначената на досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза, съгласно което стойността на дървения материал е в размер на 60,00 лв.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема за установено следното от правна страна:

С деянието си подсъдимият А.Б. ***, ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.235, ал.6, във вр. с ал.1 от НК, като на 18.11.2010г. в землището на с. Николаево, обл. Плевен, без редовно писмено позволително сече, събира, взема и извозва от горския фонд 1 куб.м. дървета и части от тях, включително отсечени и паднали, на стойност 60,00 лв., като случаят е маловажен.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия А.Б.Б.. Извършено е виновно, при форма на вината - пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици. Деянието съставлява престъпление според Наказателния закон на Република България и е обхванато като съставомерно от нормата на чл.235, ал.6, във вр. с ал.1 от НК. Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия Б., съдът прецени ниската степен на обществена опасност на деянието и на дееца.

Обстоятелството, че Б. не е осъждан, съдът приема като смекчаващо   отговорността за подсъдимия.

За смекчаващи   отговорността обстоятелства за подсъдимия А.Б.Б., съдът приема и следните обстоятелства: признанието на вината и  доброто процесуално поведение.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че  за извършеното престъпление  по отношение на  подсъдимия Б.  най подходящото по вид наказание,  измежду предвидените в особената част на НК  три наказания  се явява глоба в полза на държавата в предвидения минимален  размер, а именно  - 100,00 лева.

Съдът намира, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпитателно и предупредително-възпиращо на подсъдимия.

На основание чл.235, ал.7 от НК предмета на престъплението – 1 куб.м. дървета и части от тях,   следва да се отнеме в полза на държавата.

При този изход на  процеса и на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски  в размер на 40,00 лв. за възнаграждение на вещото лице.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: