М  О  Т  И  В  И 

 

          по НОХД № 295/2011г. по описа на Плевенски РС :

 

 

Обвинението е против  М.А.М., затова че през периода месец май 2010 – месец януари 2011 г. включително, в гр. Плевен, като е осъден с Решение №2013 от 27.11.2009г. на Районен съд – гр.Плевен по Брачно гражданско дело № 5198/2009г. по описа на същия съд, влязло в законна сила на 27.11.2009г. да издържа свой низходящ – *** М. ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – девет месечни вноски на обща стойност 270,00 лв. - престъпление по  чл.183, ал.1  от НК.

Представителят на РП - Плевен  предлага да бъде съобразена разпоредбата на чл.183 ал.3 от НК предвид обстоятелството,че подсъдимия М.А.М. е изпълнил алиментното си задължение преди постановяване на  първоинстанционния съдебен  акт съобразно показанията на св.И. Г..

В съдебно   заседание  подсъдимия М.А.М. се явява лично и взема становище, че е изплатил цялата дължаща сума за издръжка.

        

         В наказателното производство няма предявен гр.иск  и конституиран гр.ищец и частен обвинител.

 

         Съдът като съобрази становището на страните  и събраните по делото    гласни и  писмени доказателства намира за установено следното:

 

         Подсъдимият М.А.М., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, не осъждан, ЕГН**********.

        

С решение №2013/27.11.2009г. РС-Плевен е прекратил на основание чл.100 от СК сключения граждански брак между подсъдимия М.А.М. и И.Х.Г., като било одобрено постигнатото между страните споразумение във връзка с плащане на дължима месечна издръжка за непълнолетното дете *** М.. Решението е окончателно и влязло в сила на същата дата.

         Детето *** М. е било с постоянен адрес адреса на свидетелката И.Г. където било и местоизпълнението на задължението за издръжка по смисъла на чл.68 б.А от ЗЗД.

         Подсъдимият М.М. съгласно Решение №2013/27.11.2009г. по бр. 5198/2009г. на РС-Плевен е следвало да заплаща месечна издръжка в размер на 30,00 лв. на всяко десето число на месеца до навършване на пълнолетие на детето Атанас М. или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.

За периода месец май 2010 – месец януари 2011 г. подсъдимия не изплатил дължимото месечно възнаграждение в общ размер от 150 лева.

         Във връзка със закъсняло плащане свидетелката И. Г. подала на 19.10.2010г. в РП-Плевен сигнал в който посочила, че подсъдимият не изпълнява задължението си за издръжка.

         По повод горното било образувано досъдебно производство № Д 3117/2010г. по описа на РП-Плевен.

     Горната  фактическа обстановка  се установява  от  приложените по делото актуален бюлетин за съдимост и материалите по дознание № Д 3117/2010г. по описа на РП-Плевен, включая решение по бр.гр.дело  № 5189/2009 г. по описа на РС-Плевен,показанията на св.И.Г. и направеното от подсъдимия признание.

         Съдът   намира,че подсъдимия М.А. ***е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението  по чл.183, ал.І от НК, като през периода месец май 2010 – месец януари 2011 г. включително, в гр. Плевен, като е осъден с Решение №2013 от 27.11.2009г. на Районен съд – гр.Плевен по Брачно гражданско дело № 5198/2009г. по описа на същия съд, влязло в законна сила на 27.11.2009г. да издържа свой низходящ – *** М. ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – девет месечни вноски на обща стойност 270,00 лв.

         При съобразяване на обстоятелството,че подсъдимият не е  осъждан и  е възстановил пълния  размер на дължимата издръжка  до постановяване на първоинстанционния  съдебен акт следва  да бъде консумирана от него еднократната привилегия по чл.183, ал.ІІІ от НК и с оглед липсата на други вредни последици за пострадалите съда го призна за виновен по така повдигнатото  му и предявено обвинение ,но   не го наказа.

         По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                              

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: