МОТИВИ

 

по НОХД № 184/2011 г. по описа на Плевенски РС:

 

 

 

Обвинението е против И. *** за това, че :

 

През периода 25.03.2010г. - до 21.05.2010г. в района на гр.Плевен и в района на пътя между с.Подем и с.Победа, обл.Плевен, управлявал МПС без съответно свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство, както следва:

 

1./ На 25.03.2010г. в района на пътя между с.Подем и с.Победа обл.Плевен, управлявал МПС – л.а. “Ауди 80” с транзитен номер ***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 973/2009г. на Началника на РУП – Пордим, влязло в сила на 09.10.2009г. за управление на МПС без съответно свидетелство;

 

2./ На 06.05.2010г. в гр.Плевен, управлявал МПС – л.а. “Опел Калибра” с рег. ***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 973/2009г. на Началника на РУП-Пордим, влязло в сила на 09.10.2009г. за управление на МПС без съответно свидетелство;

 

3./ На 21.05.2010г. в гр.Плевен, управлявал МПС – л.а. “Ауди 80” с транзитен номер ***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 973/2009г. на Началника на РУП – Пордим, влязло в сила на 09.10.2009г. за управление на МПС без съответно свидетелство – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

 

Подсъдимият И.Л.Б. нередовно призован не се явява;съгласно постъпилата справка № 4933/8.02.2011г. на ОД на МВР-Плевен и справка № 615/31.01.2011г. на РУП-гр.Гулянци подсъдимият е напуснал пределите на страната в посока Кралство Испания на 15.07.2010г. като делото спрямо него е разгледано при условията на чл.269 ал.3 т.4 б”а” от НПК с участието на служебен защитник адв.Н.И. от ПАК.

В хода на съдебните прения представителят на РП – Плевен поддържа обвинението против подсъдимия И.Л.Б.. Пледира за осъдителна присъда и при съобразяване на упоритата престъпна дейност на подсъдимия  за налагане на наказание лишаване от свобода от шест месеца което бъде изтърпяно реално при първоначален строг режим.

Защитникът адв.Н.И. от ПАК пледира за постановяване на оправдателна присъда с оглед липсата на доказателства по повдигнатото обвинение.

 

         Съдът като прецени доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност и съобрази становището на страните намира за установено следното от  фактическа страна:

 

Подсъдимият И.Л.Б. е роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

 

         Подсъдимият И.Б. е неправоспособен водач на моторно превозно средство,наказван по административен ред за  нарушения на ЗДвП.

 

         На 25.03.2010г. подсъдимият Б. управлявал в района на пътя между с.Подем и с.Победа, обл.Плевен л.а. “Ауди 80” с транзитен номер *** като бил спрян за проверка от И.И. и П.Д. – длъжностни лица при ОД на МВР-Плевен.При извършена проверка било установено,че Б. управлява като неправоспособен водач като му бил съставен АУАН № 134/25.03.2010г.

На 6.05.2010г. подсъдимият Б. *** л.а. марка “Опел Калибра” с рег. *** като бил спрян за проверка от *** и Л.В. – длъжностни лица при ОД на МВР-Плевен.При извършена проверка било установено,че Б. управлява като неправоспособен водач като му бил съставен АУАН № 878/6.05.2010г.

На 21.05.2010г. подсъдимият Б. управлявал в района на площад “Миндиликов” в гр.Плевен л.а. “Ауди 80” с транзитен номер *** като бил спрян за проверка от К.А. и *** – длъжностни лица при ОД на МВР-Плевен.При извършена проверка било установено,че Б. управлява като неправоспособен водач като му бил съставен АУАН № 401/21.05.2010г.

Подсъдимият не депозирал възражения по така съставените му актове.

При направената последваща проверка в информационните масиви на Сектор КАТ : ОДП - Плевен било установено,че подсъдимия И.Л.Б. с НП № 973/2.10.2009г. на Началника на РУП – Пордим, влязло в сила на 09.10.2009г. бил санкциониран за управление на МПС като неправоспособен водач.НП не било обжалвано в законоустановения срок по чл.59 ал.ІІ от ЗАНН и влязло в сила на 9.10.2009г. (оформената разписка към него касае друго НП).  Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетелите *** И.,П.Д., Л.В. и К.А.,които съдът намира за обективни,логични и кореспондиращи със съставените АУАН № 878/6.05.2010г., АУАН № 878/6.05.2010г. и АУАН № 401/21.05.2010г.Свидетелите и в конкретност К.А. и Л.В. са последователни при разпита си за извършените проверки на подсъдимия в хода на които констатирали горепосочената му неизправност като водач на МПС което се подкрепя и от съставените актове за установяване на административни нарушения.От приобщената по делото справка на Сектор КАТ при ОД на МВР-Плевен се установява липсата на правоспособност на подсъдимия Б. като водач на МПС и наложените му административни наказания за нарушения на ЗДвП.

Всички доказателства преценени в тяхната съвкупност водят до единствения възможен извод,че подсъдимият И.Л.Б. е осъществил с деянието си от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК като :

 

През периода 25.03.2010г. - до 21.05.2010г. в района на гр.Плевен и в района на пътя между с.Подем и с.Победа, обл.Плевен е управлявал МПС без съответно свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство, както следва:

 

1./ На 25.03.2010г. в района на пътя между с.Подем и с.Победа обл.Плевен, управлявал МПС – л.а. “Ауди 80” с транзитен номер ***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 973/2009г. на Началника на РУП – Пордим, влязло в сила на 09.10.2009г. за управление на МПС без съответно свидетелство;

 

2./ На 06.05.2010г. в гр.Плевен, управлявал МПС – л.а. “Опел Калибра” с рег. ***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 973/2009г. на Началника на РУП-Пордим, влязло в сила на 09.10.2009г. за управление на МПС без съответно свидетелство;

 

3./ На 21.05.2010г. в гр.Плевен, управлявал МПС – л.а. “Ауди 80” с транзитен номер ***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 973/2009г. на Началника на РУП – Пордим, влязло в сила на 09.10.2009г. за управление на МПС без съответно свидетелство – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия И.Л.Б. при форма на вина пряк умисъл като същия е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неизбежното настъпване на общественоопасните му последици, които именно е целял.

Причина за извършване на престъплението е незачитане от страна на подсъдимия на установения в страната правов ред и в частност на правилата за движение по пътищата,ниското му правно съзнание,липсата на морално-волеви задръжки и чувство за съпричастност към обществената реакция оформила се към такъв вид неправомерно поведение,изградените престъпни навици.

При определяне на наказанието, което следва да се наложи на И.Л.Б. съдът в съответствие с разпоредбата на чл.54 от НК съобрази смекчаващите и отегчаващите вината на подсъдимия обстоятелства. В конкретния случай като отегчаващи вината обстоятелства следва да бъдат посочени многобройните му предходни осъждания, които маркират разнообразие в престъпната му дейност в т.ч. и при отчитане приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, наложените многобройни наказания по административен ред за нарушения на правилата на ЗДвП и съобразяване на липсата на обясним повод за предприемане на пътуването, както и извършването на деянието при условията на продължавано престъпление което обуславя и по-тежка наказуемост съгласно константната съдебна практика.

Смекчаващи вината обстоятелства съдът не намери.

         Съдът намира, че самото престъпление по чл.343в ал.ІІ от НК е със завишена степен на обществена опасност, макар същото да не представлява тежко умишлено престъпление по смисъла на чл.93 т.7 от НК, предвид ръста и динамиката на тези престъпления и ясно изразената остра отрицателна обществена реакция към този вид престъпления в последно време.Налага се единствено възможния извод за подсъдимия като лице с висока степен на обществена опасност, придобило трайни престъпни навици, индиция за което е, че той макар и в сравнително млада възраст е многократно осъждан.

         Съдът намира, че положителни промени в съзнанието на подсъдимия И.Л.Б. не могат да бъдат постигнати без промяна на средата, в която живее и откъсването му от досегашния начин на живот. Единствено наказание лишаване от свобода би довело до отстраняване на негативните му възгледи и заместването им изцяло с положителни такива както и ново отношение към обществото, и обществения порядък.Възпиращото въздействие наред с поправителното такова е обвързано и с целите на генералната превенция, която съдът намира, че не може да бъде постигната по друг начин освен чрез ефективно наказание лишаване от свобода. Справедливото наказание според съда определено при отчитане на посочените многобройни отегчаващи вината обстоятелства е лишаване от свобода в размер на осем месеца, понеже единствено в този си размер същото би съответствало на обществената опасност на деянието на дееца и би съдействало за постигане целите на генералната превенция. Същото наказание съдът намира, че ще отнеме и за относително продължителен период възможността на подсъдимия да извършва други престъпления, държи сметка за необходимостта от вземане на интензивни и продължителни мерки на въздействие които да го принудят да се съобразява с установения правопорядък.

         Така определеното наказание следва да бъде изтърпяно на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗПС при първоначален строг режим.

По така изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: