М О Т И В И

 

Срещу подсъдимия И.К.П. *** е повдигнато обвинение за това, че:

В периода м.04.2010г до м.11.2010г в гр.Плевен, като осъден, с решение на ПлРС по гр.д.№255/18.11.2008г по гр.д№3394/2008г по описа на РС-Плевен да издържа свой низходящ – ** П., роден 2004г, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 24месечни вноски по 65лв, общо в размер на 1560лв – престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура – гр. Плевен поддържа изцяло така повдигнатото обвинение.

         Подсъдимият И.К.П., редовно призована, се явява в съдебно заседание, дава подробни обяснения.

Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за  установено следното: 

С решение от 09.05.2005г по гр.д.№738/2005г по описа на ПлРС БИЛ прекратен брака между съпрузите С.И.Д. и подсъдимия И.К.П..*** И.К.П. бил осъден да заплаща на малолетното си дете ** П., чрез неговата майка и законна представителка С.П. ежемесечна издръжка в размер на 40лв месечно.

С решение №255/18.11.2008г по гр.д. 3394/2008г по описа на РС-Плевен на основание чл.86 от СК подсъдимият И.К.П. бил осъден да заплаща на малолетното си дете * П. ежемесечна издръжка в размер на 65лв месечно. Решението влязло в законна сила на 03.12.2008г.

След влизане в сила на решението по горепосоченото дело, подсъдимият И.К.П. съзнателно не изплащал задължението си за издръжка на своя низходящ * * П., като за последен път платил през м.11.2010г на два пъти сумите 95лв и 65лв, общо 160лв.

Така от м.01.2009г до м.12.2010г подсъдимият И.К.П. не изпълнил задължението си за издръжка към своя низходящ за 24месечни вноски, всяка по 65лв, общо в размер на 1560лв.

С пощенски записи от 09.11.2010г, 29.11.2010г, 28.01.2011г и 14.02.2011г и с приходни-касови ордери от 26.10.2010г и 30.12.2010г подсъдимият И.К.П. е заплатил дължимата издръжка за своя низходящ ** П. *** до м.11.2010г – 24месечни вноски по 64лв, или общо сумата в размер на 1560лв.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля С.И.Д.-П., чиито показания съдът кредитира напълно с оглед тяхната последователна и логическа изложеност и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства – решение №255/18.11.2008г. по гр.д.№3394 от 2008г. на РС-Плевен, 4бр разписка, 2бр приходен касов ордер, 2бр пощенски записи за изплащане на дължимата сума, свидетелство за съдимост на подсъдимия и др. От представените пощенски записи и приходни касови ордери и от показанията на свидетелката С.Д. по безспорен и категоричен начин се установява, че подсъдимият П. е изпълнил задължението си и е заплатил дължимата издръжка за своя низходящ и не са настъпили никакви вредни последици за пострадалия.

При така приетото за установено от фактическа страна, съдът счита, че извършеното от страна на подсъдимия П. деяние осъществява от обективна и субективна страна признаците от състава на престъпление по чл.183 ал.1 от НК – като в периода м.04.2010г до м.11.2010г в гр.Плевен, като осъден, с решение на ПлРС по гр.д.№255/18.11.2008г по гр.д№3394/2008г по описа на РС-Плевен да издържа свой низходящ – ** П., роден 2004г, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 24месечни вноски по 65лв, общо в размер на 1560лв.

Предвид факта на изплащане на дължимата издръжка за процесния период от страна на подсъдимия П. до постановяване на присъдата в настоящата инстанция, както и липсата на настъпили каквито и да е вредни последици за пострадалия съдът на основание чл.183 ал.3 от НК не наказа подсъдимия.

Водим от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: