МОТИВИ :

 

Обвинението против подсъдимите Ж.Х.Й. ***, ЕГН ********** и П. ***, ЕГН ********** е за това, че:

          На 24.10.2010г. в гр. Плевен, в съучастие като извършители и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнели чужди движими вещи – самоделно направен електрожен 220 волта, 50 херца с фиксирана мощност на стойност 115,00 лв.; електрожен “Кракра” 220 волта, 50 херца до 120 ампера на стойност 110,00 лв. и електрически кабел СВТ 1х70ку.6/1kV сл.2, 40 метра – на стойност 355,15 лв., или всичко на обща стойност 580,15 лв., от владението на П.Г. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

– престъпление по чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК за подсъдимия Ж.Х.Й.;

– престъпление по чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК за подсъдимия П.Ж.Й.;

 

В съдебно заседание подсъдимият Ж.Х.Й. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дава съгласието си да не се събират доказателства за тези факти.

В съдебно заседание подсъдимият П.Ж.Й. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дава съгласието си да не се събират доказателства за тези факти.

Прокурорът поддържа обвинението срещу подсъдимите Ж.Х.Й. и П.Ж.Й.. Пледира за осъдителна присъда, с която подсъдимите да бъдат признати за виновни.  По отношение на наказанията счита, че  на подсъдимите следва да бъдат наложени наказания лишаване от свобода  при превес на смекчаващите вината  и отговорността обстоятелства, под предвидения  в закона минимум – условно за изпитателен  срок от 3 години.

Защитникът на подсъдимия Ж.Й. – адв. Н. пледира, с оглед обстоятелството, че съдебното следствие протича по реда на глава 27 от НПК и подзащитният му признава всички факти и обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, да се приложи чл.58а от НК и така определеното по общия ред наказание да бъде намалено с 1/3, както повелява закона, което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено с подходящ изпитателен срок.

Защитникът на подсъдимия П.Й. – адв. Т. пледира, предвид обстоятелството, че съдебното следствие протече по реда на съкратеното съдебно следствие, на подзащитният й да бъде наложено едно минимално наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства, което да бъде отложено с подходящ изпитателен срок. 

Съдът, като съобрази и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият Ж.Х.Й. е роден на ***г***, живее в ***, със средно образование, не работи, женен е и не е осъждан.

Подсъдимият П.Ж.Й. е роден на ***г***, живее в ***, с основно образование, не работи – ученик, не е женен и неосъждан.

Подсъдимите Ж.Й. и П.Й. са баща и син. Двамата решили да си набавят парични средства чрез извършване на престъпление.

За постигане на целта си на 24.10.2010г. отишли в необитаема къща, намираща се на ***. Разбили мазата и изнесли самоделно направен електрожен, 220 волта, 50 херца с фиксирана мощност, електрожен „Кракра” 220 волта, 50 херца до 120 ампера и електрически кабел СВТ, 1х70ку.6/1кV кл.2 – 40м., собственост на П.Г. ***, след което ги занесли в дома на А.Г., с която подсъдимия Ж.Й. живеел на семейни начала.

На 26.10.2010г. двамата подсъдими натоварили самоделно направения електрожен на такси и отишли в изкупвателен пункт за черни и цветни метали, намиращ се на ***, където били заварени от служителите на Първо РУП-Плевен Н.Ц. и К.К., пред които двамата подсъдими изказали защитна теза, която по-късно се опровергала от подсъдимия П.Й., който дал писмени обяснения пред двамата служители на полицията.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от направените самопризнания на подсъдимите и доказателствата събрани на досъдебното производство, които го подкрепят, а именно: показанията на свидетелите П.Г.Г., Ц.Н.Ц., Н.Ю.Ц., К.Г.К. и А.С.Г., дадени в досъдебното производство; от заключението на експерта по назначената съдебно-оценителна експертиза в досъдебното производство, както и от представените с досъдебното производство №2773/2010г. по описа на РП-Плевен писмени доказателства.

Показанията на свидетелите П.Г.Г., Ц.Н.Ц., Н.Ю.Ц., К.Г.К. и А.С.Г., дадени на досъдебното производство са събрани по предвиденият от НПК процесуален ред, непротиворечиви са помежду си, поради което, следва да се кредитират.

Обвинението се доказва и от писмените доказателства средства, а именно заключението на вещото лице А.С. по назначената на досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза, от което е видно, че стойността на самоделно направен електрожен 220 волта, 50 херца с фиксирана мощност – на стойност 115 лв., електрожен „Кракра” 220 волта, 50 херца до 120 ампера – на стойност 110 лв. и електрически кабел СВТ 1х70ку.6/1кV кл.2 – 40м. - на стойност 355,15 лв., или всичко на обща стойност 580,15 лв.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема за установено следното от правна страна:

С деянието си подсъдимият Ж.Х.Й. ***, ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна състава по чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на 13.06.2010г. в гр. Плевен, като на 24.10.2010г. в гр. Плевен, в съучастие като извършител с П.Ж.Й. и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – самоделно направен електрожен 220 волта, 50 херца с фиксирана мощност на стойност 115,00 лв.; електрожен “Кракра” 220 волта, 50 херца до 120 ампера на стойност 110,00 лв. и електрически кабел СВТ 1х70ку.6/1kV сл.2, 40 метра – на стойност 355,15 лв., или всичко на обща стойност 580,15 лв., от владението на П.Г. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Ж.Х.Й.. Извършено е виновно, при форма на вината - пряк умисъл - съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици, като наред с това е действал с намерение противозаконно да присвои вещите предмет на престъплението. Деянието съставлява престъпление според Наказателния закон на Република България и е обхванато като съставомерно от нормата на чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

          При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.58а, ал.1 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия Ж.Х.Й. е предвидено наказание лишаване от свобода от една до десет години.

Съдът прецени обществената опасност на деянието с оглед времето, мястото и начина на извършването му.

Обстоятелството, че Ж.Й. е неосъждан, съдът приема като смекчаващо вината и отговорността за подсъдимия.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия Ж.Х.Й., съдът приема и следните обстоятелства: доброто   процесуално поведение, оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина, както и невисоката стойност на предмета на престъплението. Съдът не отчита отегчаващи вината и отговорността обстоятелства на дееца.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината и отговорността обстоятелства, когато и най лекото предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. В този смисъл съдът, счита че наказанието  на подсъдимия Ж.Х.Й. следва да се определи при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК,  под предвидения в закона минимален размер, а именно 9 месеца лишаване от свобода, като след задължителното приложение на чл.58а, ал.1 от НК намали с 1/3 така определеното наказание на Ж.Й. на 6 месеца лишаване от свобода

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките за приложение института на условното осъждане – чл.66, ал.1 от НК – и в този смисъл на подсъдимия Ж.Х.Й. следва да бъде дадена възможност в един изпитателен срок от 3 години да покаже, че наложеното наказание му е подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно.

 

С деянието си подсъдимият П. ***, ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна състава по чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на 13.06.2010г. в гр. Плевен, като на 24.10.2010г. в гр. Плевен, в съучастие като извършител с Ж.Х.Й. и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – самоделно направен електрожен 220 волта, 50 херца с фиксирана мощност на стойност 115,00 лв.; електрожен “Кракра” 220 волта, 50 херца до 120 ампера на стойност 110,00 лв. и електрически кабел СВТ 1х70ку.6/1kV сл.2, 40 метра – на стойност 355,15 лв., или всичко на обща стойност 580,15 лв., от владението на П.Г. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия П.Ж.Й.. Извършено е виновно, при форма на вината - пряк умисъл - съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици, като наред с това е действал с намерение противозаконно да присвои вещите предмет на престъплението. Деянието съставлява престъпление според Наказателния закон на Република България и е обхванато като съставомерно от нормата на чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

          При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.58а, ал.1 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия П.Ж.Й. е предвидено наказание лишаване от свобода от една до десет години.

Съдът прецени обществената опасност на деянието с оглед времето, мястото и начина на извършването му.

Обстоятелството, че П.Ж.Й. е неосъждан, съдът приема като смекчаващо вината и отговорността за подсъдимия.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия П.Ж.Й., съдът приема и следните обстоятелства: доброто   процесуално поведение, оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина, както и невисоката стойност на предмета на престъплението. Съдът не отчита отегчаващи вината и отговорността обстоятелства на дееца.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината и отговорността обстоятелства, когато и най лекото предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. В този смисъл съдът, счита че наказанието  на подсъдимия П.Ж.Й. следва да се определи при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК,  под предвидения в закона минимален размер, а именно 9 месеца лишаване от свобода, като след задължителното приложение на чл.58а, ал.1 от НК намали с 1/3 така определеното наказание на П.Ж.Й. на 6 месеца лишаване от свобода

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките за приложение института на условното осъждане – чл.66, ал.1 от НК – и в този смисъл на подсъдимия П.Ж.Й. следва да бъде дадена възможност в един изпитателен срок от 3 години да покаже, че наложеното наказание му е подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно.

При този изход на процеса и на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ж.Х.Й. следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС-Плевен направените по делото разноски в размер на 27,50 лв.

При този изход на процеса и на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Ж.Й. следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС-Плевен направените по делото разноски в размер на 27,50 лв.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: