МОТИВИ:

 

Срещу подсъдимата К.Ж.Т. *** е повдигнато обвинение за това, че:

На 29.09.2008г в гр.Плевен, в качеството на длъжностно лице – ЕТ”Доктор К.Т.”, в кръга на службата си съставила официален документ – карта за предварителен медицински преглед от 29.09.2008г за лицето Н.Н.С., в който удостоверила неверни обстоятелства – че Н.Н.С. ЕГН ********** не притежава инвалидност и че от гледна точка на вътрешния статус и неврологичния статус, Н.Н.С. ЕГН ********** е клинично здрава, като съставянето на документа е било с цел да бъде използван същият като доказателство за посочените обстоятелства при кандидатстване за работа пред СД “Манева Томик и Сие” – престъпление по чл.311 ал.1 от НК.

Срещу подсъдимата Н.Н.С. *** е повдигнато обвинение за това, че:

На 01.10.2008г в гр.Плевен, при кандидатстване за работа пред СД”Манева Томик и Сие” съзнателно се ползвала от официален документ с невярно съдържание – карта за предварителен медицински преглед, издадена на 29.09.2008г от ЕТ “Доктор К.Т.”, като от С. за самото съставяне на документно не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 вр.чл.311 ал.1 от НК.   

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подсъдимите обвинение.

Подсъдимата К.Ж.Т. разбира обвинението за какво е, дава подробни обяснения по обвинението, признава вината си и предоставя на съда да прецени размера на наказанието.

Подсъдимата Н.Н.С. разбира обвинението за какво е, дава подробни обяснения по обвинението, признава вината си и предоставя на съда да прецени размера на наказанието.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

През 2008г. подсъдимата Т., в качеството на ЕТ”Доктор К.Т.” била личен лекар на подсъдимата С.. Поради това, изпълнявайки служебните си задължения, подсъдимата Т. многократно извършвала медицински прегледи на подсъдимата С.. По настоящото дело е установено, че подсъдимата Т. е издала амбулаторни листи за извършени спрямо С. медицински прегледи, както следва: на 18.01.2008г, на 28.01.2008г, на 19.02.2008г, на 17.03.2008г, на 22.04.2008г, на 21.05.2008г, на 20.06.2008г, на 18.07.2008г, на 18.08.2008г и на 16.09.2008г. В същите амбулаторни листи, подсъдимата Т. установила редица заболявания на подсъдимата С.: рецидивиращо депресивно разстройство, хипертонична болест на сърцето, астма с преобладаващ алергичен компонент, стенокардия, неалергична астма. По този начин, подсъдимата Т. била текущо осведомена за медицинското състояние на подсъдимата С. и за наличните й заболявания – повечето, от които с хроничен характер.

На 14.01.2008г подсъдимата С. преминала преглед при ТЕЛК за общи заболявания, като видно от експертно решение №0072 от зас.№009 от 14.01.2008г, била й призната инвалидност /трайно намалена работоспособност/ в размер 53% със срок две години, считано до 01.01.2010г. Подсъдимата Т., в качеството на личен лекар на С., била уведомена за експертното решение на ТЕЛК.

На 29.09.2009г, подсъдимата С. се явила при подсъдимата Т.. Обяснила й, че желае да постъпи на работа в СД”Манева Томик и СИЕ”, като общ работник – хигиенист. Поискала да й бъде издадена карта за предварителен медицински преглед, който документ да представи пред бъдещия работодател при кандидатстването за работа. Въпреки, че била напълно наясно със здравословното състояние на С., Т. решила да й направи услуга и попълнила карта за предварителен медицински преглед от 29.09.2008г за лицето Н.Н.С., в който удостоверила, че Н.Н.С., ЕГН ********** не притежава инвалидност и че от гледна точка на вътрешния статус и неврологичния статус, Н.Н.С. ЕГН ********** е клинично здрава.

Видно от изготвената по делото съдебно-медицинска експертиза, която е изследвала приобщените към делото медицинска документация на подсъдимата С.:

- на посочения документ /карта за предварителен медицински преглед/ невярно е отбелязано, че С. има нормален неврологичен статус, тъй като същата страда от депресивно разстройство;

- на посочения документ /карта за предварителен медицински преглед/ невярно е отбелязано, че С. има нормален вътрешен статус, тъй като същата страда от сърдечно-съдови увреждания и бронхиална астма;

- на посочения документ /карта за предварителен медицински преглед/ невярно е отбелязано, че С. не притежава инвалидност.

По делото е изготвена и комплексна експертиза, която е изследвала подписите, ръкописния текст и печатите по приобщените писмени доказателства. От нейното заключение се установява, че издадените амбулаторни листи и картата за предварителен медицински преглед са съответно разписани и подпечатани от подсъдимата Т.. Единствено първите четири реда в картата за предварителен медицински преглед са изписани от подсъдимата С..

На 01.10.2008г последната се явила в СД”Манева Томик и СИЕ”, където лично кандидатствала за работа, като “общ работник-хигиенист”. Въпреки, че била напълно наясно, че издадената й от подсъдимата Т. карта за предварителен медицински преглед съдържа неверни обстоятелства, С. представила същата карта и била назначена на посочената длъжност.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от събраните по делото доказателства – от обясненията на подсъдимите К.Т. и Н.С., от показанията на разпитаните свидетели Ц.И.К., Р.Б.К., Ю.К.Й. и П.Г.С., чийто показания съдът кредитира напълно с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие от една страна с приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства, находящи се в досъдебно производство №Д-1934/2010г по описа на РП-Плевен, в т.ч. протокол за доброволно предаване от 08.09.2010г, оригинал на Карта за предварителен медицински преглед на подсъдимата Н.С. с дата 29.09.2008г, копие от експертно решение №0072 от зас.№009 от 14.01.2008г на ТЕЛК за общи заболявания – ІІІсъстав при УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД-Плевен издадено на подсъдимата Н.С., протокол за доброволно предаване от 04.10.2010г, Решение №508/23.02.2000г на ПлОС за регистриране на ЕТ”Доктор К.Т.”, удостоверение от 08.07.2010г на ПлОС по ф.д.№508/2000г на ЕТ”Доктор К.Т.”, заверено копие от карта за идентификация №1337440 изд. на 11.05.2006г от Министерство на правосъдието Агенция по вписванията, амбулаторен лист №2338/16.05.2009г изд. от д-р К.Т., амбулаторен лист №1726/16.04.2009г изд. от д-р К.Т., амбулаторен лист №1119/18.03.2009г изд. от д-р К.Т., копие от Амбулаторен лист №000380/16.03.2009г изд. от д-р К.Т.,амбулаторен лист №778/04.03.2009г изд. от д-р К.Т., копие от Епикриза с №54/14.03.2009г УМБАЛ”д-р Г.Странски” ЕАД-Плевен на Н.Н.С., рецептурна бланка – НЗОК 4635622 индигарен екземпляр, рецептурна бланка – НЗОК 4635625 индигарен екземпляр, рецептурна бланка – НЗОК 4635616 индигарен екземпляр, амбулаторен лист /622/19.02.2009г изд. от д-р К.Т., рецептурна бланка – НЗОК с №4609552, №3088492, №4609551, №460965 – индигарен екземпляр, амбулаторен лист №240/19.01.2009г, амбулаторен лист №4653/20.12.2008г, амбулаторен лист4626/18.12.2008г, амбулаторен лист №4234/21.11.2008г, амбулаторен лист №000759/20.11.2008г изд. от д-р **, амбулаторен лист №4179/18.11.2008г, амбулаторен лист №3703/17.10.2008г, амбулаторен лист №3213/16.09.2008г, копие от епикриза на Н.Н.С. от дата 23.09.2008г Военномедицинска академия Болнична база за активно лечение и копие от Експертно решение №0072/14.01.2008г на ТЕЛК за общи заболявания – ІІІсъстав, свидетелство за съдимост на подсъдимите и други, а от друга със заключението на вещите лица Ц.М.Ц. и П.Н.Т. по назначените комплексна и съдебно медицинска експертизи. От обясненията подсъдимата Н.С. се установява, че от 6 и повече години е записана като пациент на подсъдимата Т. – неин личен лекар. Според обясненията на подсъдимата С. същата е предоставила на личния си лекар – подсъдимата Т. копие от експертно решение №0072 от зас.№009 от 14.01.2008г на ТЕЛК за общи заболявания – ІІІсъстав при УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД-Плевен, с което й е определена 53% нетрудоспособност. В тази насока са и обясненията на подсъдимата Т.. От обясненията и на двете подсъдими се установява, че на 29.08.2008г подсъдимата С. е предоставила на подсъдимата * в лекарския й кабинет в Трето ДКЦ-Плевен карта за предварителен медицински преглед, който подсъдимата Т. е положила подпис и поставила печат на първата страница и на втората страница, и е заградила за инвалидност „НЕ”, посочила е неврологичен статус „нормален”. Според обясненията на подсъдимата Т. същата е направила посочените отбелязвания в картата за предварителен медицински преглед на подсъдимата С. без да извърши проверка на находящата се при нея медицинска документация и в момент, когато в кабинета освен подсъдимата С. са се намирали още трима пациенти. От обясненията на подсъдимата С. и от показанията на свидетелите К., К., Й. и С. се установява, че подсъдимата е подала молба за работа на длъжност „хигиенист” в СД”Манева Томик и СИЕ”, с приложена изготвената от подсъдимата Т. карта за предварителен медицински преглед. От показанията на тези свидетели се установява, че подсъдимата С. е била назначена на длъжността „хигиенист” и е работила на тази длъжност. Според свидетелката Ю.Й., която е замела длъжността „личен състав” в дружеството, ако подсъдимата С. е представила карта за предварителен медицински преглед, в която е направено отбелязване, че същата е инвалид и е представила експертното решение на ТЕЛК за инвалидизиране, същата нямало да бъде назначена на посочената длъжност. В тази насока са и показанията на свидетелките К., К. и С., според които определените 8% щатни бройки за трудоустроени в дружеството са единствено за длъжността „шивач”. Съдът кредитира напълно показанията на свидетелите Ц.И.К., Р.Б.К., Ю.К.Й. и П.Г.С., тъй като техните показания са конкретни, ясни и последователни, изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетите от тях действия на подсъдимите * и С.. Освен това няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят подсъдимите Т. и С. в престъпление, което не са извършили.

При така приетото за установено от фактическа страна съдът счита, че с действията си подсъдимите Т. и С. са осъществили от обективна и субективна страна съставите на престъпления, както следва: подсъдимата Т. по чл.311 ал.2 вр.ал.1 от НК и подсъдимата С. по чл.316 вр.чл.311 ал.2 вр.ал.1 от НК. От обективна страна подсъдимата К.Т. ***, в качеството на длъжностно лице – ЕТ”Доктор К.Т.”, в кръга на службата си съставила официален документ – карта за предварителен медицински преглед от 29.09.2008г за лицето Н.Н.С., в който удостоверила неверни обстоятелства – че Н.Н.С. ЕГН ********** не притежава инвалидност и че от гледна точка на вътрешния статус и неврологичния статус, Н.Н.С. ЕГН ********** е клинично здрава, като съставянето на документа е било с цел да бъде използван същият като доказателство за посочените обстоятелства при кандидатстване за работа пред СД “Манева Томик и Сие”, като деянието представлява маловажен случай. От обективна страна подсъдимата С. ***, при кандидатстване за работа пред СД”Манева Томик и Сие” съзнателно се ползвала от официален документ с невярно съдържание – карта за предварителен медицински преглед, издадена на 29.09.2008г от ЕТ “Доктор К.Т.”, като от С. за самото съставяне на документно не може да се търси наказателна отговорност, като деянието представлява маловажен случай. Подсъдимата К.Т. в качеството си на длъжностно лице и в кръга на службата си по установения ред и форма е съставила официален документ – карта за предварителен медицински преглед, в който удостоверила неверни обстоятелства, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства. Това е т.нар. лъжливо документиране. Съставените по този начин документи не са неистински. Те са истински официални документи тъй като представляват конкретно писмено изявление именно на длъжностното лице, което действително ги е съставило. Лъжливото документиране се изразява в съставяне на истински официален документ, в който се отразяват факти и обстоятелства, които не съответстват на обективната истина. От представените по делото Решение №508/23.02.2000г на ПлОС за регистриране на ЕТ”Доктор К.Т.”, удостоверение от 08.07.2010г на ПлОС по ф.д.№508/2000г на ЕТ”Доктор К.Т.”, заверено копие от карта за идентификация №1337440 изд. на 11.05.2006г от Министерство на правосъдието Агенция по вписванията, по безспорен и категоричен начин се установява, че подсъдимата Т. представлява „длъжностно лице” по смисъла на чл.93 т.1 б”б” от НК. Подсъдимата Т. в качеството си на длъжностно лице в кръга на службата си по установения ред и форма съставила официален документ – карта за предварителен медицински преглед, в който удостоверила неверни обстоятелства – че подсъдимата Н.Н.С. ЕГН ********** не притежава инвалидност и че от гледна точка на вътрешния статус и неврологичния статус, Н.Н.С. ЕГН ********** е клинично здрава, като съставянето на документа е било с цел да бъде използван същият като доказателство за посочените обстоятелства при кандидатстване за работа пред СД “Манева Томик и Сие”. Престъпният състав на чл.316 от НК е субсидиарен спрямо предходните състави на документните престъпления, като изпълнителното деяние се изразява само в ползването на опорочения документ, който се представя, за да удостовери включените в него обстоятелства. Както бе посочено по-горе подсъдимата Н.С. при кандидатстване за работа пред СД “Манева Томик и Сие” съзнателно се ползвала от официален документ с невярно съдържание – карта за предварителен медицински преглед издадена на 29.09.2008г от ЕТ”Д-р К.Т.”, като от С. за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност. В конкретния случай с оглед на всички данни по делото за извършените дейния от подсъдимите и личностите на дейците, преценени в светлината разпоредбата на чл.93 т.9 от НК съдът счита, че са налице „маловажност” на случаите. Едно деяние представлява „маловажен случай” по смисъла на чл.93 т.9 от НК, когато степента на обществената му опасност е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпленията от съответния вид, поради липса или незначителност на вредните последици или поради наличие на други смекчаващи обстоятелства, като преценката се прави на база на фактическите данни, отнасящи се до начина на извършване на престъплението, вида и стойността на предмета му, на вредните му последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, релевантни за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното. Съдът квалифицира поведението на подсъдимата Т. като „маловажен случай” на лъжливо документиране по чл.311 ал.2 от НК, и поведението на подсъдимата С. като „маловажен случай” по чл.316 вр. чл.311 ал.2 от НК. В тази връзка следва да бъдат отчетени като смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на двете подсъдими – чистото им съдебно минало, доброто процесуално поведение, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършеното от тях, фактът, че съобразно заключението на вещото лице с притежаваната от подсъдимата С. инвалидност същата реално е можела да извършва определената трудова дейност на длъжността, на която била назначена, за подсъдимата С. и влошеното здравословно състояние и тежкото семейно положение и материално състояние, предвид факта, че е безработна, и за подсъдимата Т. блестящата трудова и професионална репутация до момента на извършване на деянието. Според съда тези смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на двете подсъдими обуславят по-ниската степен на обществена опасност на извършените от тях деяния от типичната за този вид престъпления. Поради изложеното съдът прие, че извършените от подсъдимите Т. и С. дейния представляват маловажни случаи по смисъла на чл.93 т.9 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно при форма на вина – пряк умисъл. Подсъдимите Т. и С. са съзнавали обществено-опасния характер на деянията, предвиждали са техните обществено-опасни последици и са целели настъпването им. Подсъдимите са съзнавали всички елементи от обективната страна на състава на престъпленията. Престъплението по чл.311 ал.1 от НК е умишлено и тъй като с него се преследва определена цел осъществяването му е възможно единствено при наличието на пряк умисъл. За субективната съставомерност на престъплението по чл.311 ал.1 от НК е необходимо в съзнанието на дееца да са налице конкретни представи, че при съставянето на документа са внесени в него неверни обстоятелства или изявления и наред с това да цели така съставения документ да бъде използван като доказателство за тези обстоятелства. В конкретния случай от всички събрани по делото доказателства по несъмнен начин е установено, че подсъдимата Т. е знаела, че при съставянето на картата за предварителен медицински преглед на подсъдимата С. е внесла в него неверни обстоятелства. Престъплението по чл.316 вр.чл.311 ал.1 от НК също е умишлено. Подсъдимата С. умишлено се е ползвала от неистинския официален документ – карта за предварителен медицински преглед при кандидатстване за работа пред СД”Манева Томик и СИЕ”.

По отношение отговорността на подсъдимите съдът счита, че същите следва да бъдат освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, тъй като са налице предпоставките на чл.78А от НК за прилагане на посочения институт – за престъпленията, извършени от подсъдимите Т. и С. се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, същите не са осъждани за престъпления от общ характер, както и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от Глава VІІІ от НК. В този смисъл съдът счита, че подсъдимите Т. и С. следва да бъдат освободени от наказателна отговорност, като им бъде наложено съответно административно наказание “ГЛОБА”.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази степента на обществена опасност на деянията, личната опасност на подсъдимите, оцени смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимите Т. и С., съдът взе предвид – доброто им процесуално поведение, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършените от тях деяния, влошеното здравословно състояние на подсъдимата С. и тежкото й материално състояние, поради което съдът им определя наказание “Глоба” в полза на Държавата в размер на 3000лв по отношение на подсъдимата К.Ж.Т. и наказание “Глоба” в полза на Държавата в размер на 1000лв по отношение на подсъдимата Н.Н.С..

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимата К.Ж.Т. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 85лв.

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимата Н.Н.С. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 85лв.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: