Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

                                                     № ………

 

Днес 16.02.2011 г. съдията-докладчик по НАХД № 455/2011 г. по описа на Плевенски районен съд ТЕОДОРА НАЧЕВА, като се запозна с материалите по делото, намира за установено следното:

Съдебното производството е образувано по жалба на Н.И.Н. ***, с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 4942/19.06.2006 г. на Началник Второ РПУ - към ОДМВР Плевен, с което на жалбоподателя на основание чл.183 ал.4, т.7, предл. 1 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание – глоба в размер на 40 лева за нарушение на  102, ал.1 от ЗДвП.

         Жалбоподателят моли съда да отмени наложената глоба.

         Ответникът по жалбата – ОД на МВР – гр. Плевен, в приложеното към преписката съпроводително писмо изразява становище, жалбата да остане без последствие и НП да бъде потвърдено.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира за установено  следното:

Разпоредбата на чл. 59, ал.3 от ЗАНН определя, според размера на наложената санкция - глоба наказателните постановления, който могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 59, ал.1 от ЗАНН пред съответния районен съд. Съгласно тази разпоредба не подлежат на обжалване наказателните постановления, с който е наложена глоба в размер на 10 лева включително, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи на стойност до 10 лева включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност, освен ако в специален закон е предвидено друго. В разпоредбата на чл. 189, ал.5 от ЗДвП е определен минимум на административното наказание глоба в размер на 50 лева, размера който не може да бъде обжалван по реда на ЗАНН.

В конкретния случай на жалбоподателя Н.И.Н. е наложено административно наказание – глоба в размер на 40 лева. Поради изложените съображения жалбата му се явява процесуално недопустима и не следва да бъде разглеждана, а производството по НАХД № 455/2011 г. прекратено.

         Водим от горното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Плевенски районен съд

 

РА З П О Р Е Д И:

 

          ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.И.Н. ***, с ЕГН **********  против НП №  4942/19.06.2006 г. на Началник Второ РПУ - към ОДМВР Плевен, с което на жалбоподателя Н.И.Н. на основание чл.183 ал.4, т.7, предл. 1 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание – глоба в размер на 40 лева за нарушение на  102, ал.1 от ЗДвП, като НЕДОПУСТИМА.

 

 

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 455 по описа за 2011 г. на Плевенски районен съд.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО  може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: