Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

        Днес, 9.02.2011г. в гр.Плевен,съдията-докладчик по НОХД №323/11г. по описа на Плевенски районен съд Калоян Гергов след като се запозна с материалите по ЧНД № 27/2011г. по описа на Върховен касационен съд на Република България,НОХД № 655/2010г. по описа на РС-Бяла Слатина,НОХД № 512/2010г. по описа на РС-Бяла Слатина, НОХД № 378/2009г. по описа на РС-Бяла Слатина, НОХД № 388/2008г. по описа на РС-Бяла Слатина,ВЧНД 580/2010г. по описа на ВрОС и досъдебно производство № 355/2010г. по описа на Районна прокуратура – гр.-Мездра намира за установено следното:

 

         Съдебното производство по делото е образувано по повод внесен от РП-гр.Мездра в РС-гр.Бяла Слатина  обвинителен акт против обвиняемата М.Ц.М. – П. *** за престъпление по чл.212 ал.1 от НК.

Местната подсъдност е променена с Определение № 15/1.02.2011г. на Върховен касационен съд на Република България по ЧНД № 27/2011г. по описа на с.с. по повод направени самоотводи на съдиите-докладчици в РС-гр.Бяла Слатина с оглед заявени близки колегиални и приятелски отношения на обвиняемата със съдиите от същия съд като е посочено,че основанията за отвод не подлежат на инстанционна проверка.

Делото е родово подсъдно на Плевенски районен съд с оглед разпоредбите на чл.35 и следващите от  раздел ІІ,глава ІV от НПК.

         Не са налице предпоставките и основанията по чл.24,чл.25 и чл.26 от НПК за спиране или прекратяване на наказателното производство.

         При изготвянето на обвинителния акт са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните права на обвиняемата М.Ц.М. – П. които са ограничили правото `и на защита и които не са били отчетени от предходните докладчици,както и на правата на пострадалия *** като с оглед изчерпателност на основанията и предотвратяване поредно връщане на делото на процесуално основание следва същите да се отбележат коректно и се отстранят от държавното обвинение.

         В обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът не е посочил надлежно адресата на инкриминираните действия на обвиняемата,който в резултат на ползвания преправен документ – пълномощно № 347/4.09.2001г. на Община Борован е бил въведен в заблуждение като е предприел съответните разпоредителни действия с процесното имущество.Адресирането на молба от обвиняемата с вх.№ 4027 от 11.09.2001г. до Поземлена комисия – Бяла Слатина с искане за замяна на земеделската земя, с която  е оперирала като пълномощник на ***, с компенсационни бонове е следвало да бъде доведена до знанието на съответните длъжностни лица които да формират съответните неправилни представи послужили за издаване на Решение № 1376С/11.09.2001г. с което е определено правото на обезщетение с поименни компенсационни бонове на правоимащото лице вместо възстановяване на земеделски земи с план за земеразделяне в землището на с.Борован.

ПК– Бяла Слатина поради специфичната си правосубектност не може да бъде адресат на измамливи действия и в този смисъл единствено членския `и състав може да бъде засегнат от действията на обвиняемата съгласно обстоятелствената част на внесения обвинителен акт.

         Съдебната практика е константна в изискването си,че обвинителния акт следва да отговаря на изискванията на чл.246 от НПК като отчита последователно изискването за формулиране на фактическата рамка на обвинението по начин който да индивидуализира от обективна и субективна страна вмененото престъпление и неговия автор.Надлежното посочване на фактите обуславящи съставомерността на деянието и участието на обвиняемото лице при осъществяването му, и безпротиворечиво и надлежно формулиране от фактическа страна на обвинението е гаранция за правото на защита на предаденото на съд лице като  тези нарушения са съществени защото засягат правото на защита на страни в процеса – както на подсъдимата,така и на конституирания защитник. Последните следва да могат да се запознаят с обвинението и да организират защитата си което предполага изготвяне на обвинителен акт който прецизно посочи цялостната рамка в която следва да протече бъдещия процес на доказване.От друга страна следва да се съобрази от държавното обвинение,че материалите от разследването не са предявени на пострадалия свидетел *** които да прецени необходимостта от ангажиране на други доказателствени искания, а същия при разпита си в предвид времето на провеждането му обективно не е могъл да изрази становище с оглед актуалната редакция на чл.227 от НПК.Процесуалните позиции на предходните съдии-докладчици нямат обвързващ характер в тази насока и не следва да бъдат коментирани.

В подкрепа на така изложените съображения са и  Тълкувателно решение № 2/2002г. на ОСНК на ВКС,Решение № 121/16.11.2007г. по н.д. № 240/2009г. на ВКС на Репубика България,Решение № 250/26.05.2009 г. по н.д. № 513/2001г., I н.о. на ВКС,Решение № 459/11.01.2010г. по н.д. № 502/2009г. на ВКС и други.

Нарушенията са отстраними от прокурора, поради което следва съдебното производство по НОХД №323/11г. по описа на РС-Плевен да бъде прекратено,а  делото върнато на РП-гр.Мездра.

        

         Водим от горното и на основание чл.249 ал.1 вр. чл.248 ал.2 т.3 от НПК,съдията-докладчик

 

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по  НОХД №323/11г.  по описа на Плевенски районен съд,ІХ-ти наказателен състав.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – гр.Мездра за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.                                                                                                             

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на протест пред Плевенски окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението ведно с препис от настоящето разпореждане.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: