Разпореждане

 

Днес 02.02.2011г. съдията-докладчик по НАХД №281/2011г. на Плевенски районен съд - Димитър Кирилов, като се запозна с материалите по делото, намира за установено следното:

Съдебното производството е образувано по жалба на П.Д.Г. срещу наказателно постановление № 8944-064514/21.10.2010г. на И.Д.Директор офис на НАП Плевен при ТД на НАП Велико Търново, с което на жалбоподателя на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО е наложена административна санкция – глоба в размер на 600 лв. за нарушение на разпоредбата на чл.92, ал.2 от ЗКПО.

Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление, с което е санкциониран, като неправилно и незаконосъобразно.

Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид изложеното в жалбата, намира за установено  следното:

Съгласно чл. 59, ал.2 от ЗАНН всеки субект на административно наказателна отговорност може да предизвика проверка относно законосъобразността на наказателното постановление, с което е санкциониран в седмодневен срок от връчването му по надлежния ред. Така установения в закона срок е преклузивен  по своя характер и изтичането му погасява правото да се иска защита на засегнати права и интереси пред съда.

Видно е, че препис от наказателно постановление № 8944-064514/21.10.2010г. на И.Д.Директор офис на НАП Плевен при ТД на НАП Велико Търново е връчен на жалбоподателя на 30.11.2010г., което Г. е удостоверил с подписа си. Жалбата срещу издаденото НП е депозирана пред наказващия орган на 22.01.2011 г.

         От изложеното е видно, че жалбата е подадена извън преклузивния срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което се явява недопустима и не следва да бъде разглеждана, а производството по НАХД № 281/2011 г. прекратено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Плевенски районен съд

 

Разпореди:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 281 по описа за 2011г. на Плевенски районен съд.

Разпореждането  може да се обжалва пред Административен съд-Плевен в 14 дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му до страните.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: