РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

Днес 09.02.2011 година съдията-докладчик по НОХД № 267/2011 г. на Плевенски районен съд Димитър Кирилов, като се запозна с материалите по досъдебно производство 1370/2003 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Плевен и в съответствие със задълженията си по чл.248 и сл. от НПК, намира за установено следното:

Производството е образувано по внесен обвинителен акт срещу Ц.К.М. и П.Н.В. за престъпление по чл. 346, ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК и за престъпление по чл. 198, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Производството е местно и родово подсъдно на Плевенски  районен съд.

 Не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство.

Съдията-докладчик констатира, че при провеждане на досъдебното производство е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, съгласно установената съдебна практика на Окръжен съд – гр. Плевен – решение № 48/20.01.2011 г. по ВНОХД № 1352/2010 г.

Досъдебното производство по делото е проведено и приключило в отсъствието на подсъдимите М. и В., в нарушение разпоредбата на чл. 206 от НПК, без да са налице предпоставките по чл. 269, ал.3, т.1 и т.2 от НПК, след като участието им е било задължително.

Видно е от приложенита по делото призовка /лист 155/, е че по отношение на обвиняемия Ц.М. не е извършено щателно издирване. Същия не е призован и по предвидения в НПК ред, за да му бъде предоставена възможност да упражни предоставените му от закона процесуални права. Призовката е оформена не съобразно предвидения в НПК и възоснова на това не може да бъде направен извод, че обвиняемият е търсен, за да бъде призован от постоянния си адрес или от адреса по месоживеене.

По отношение на обвиняемия П.В. разследващия орган се е задоволил да приложи справка, че се намира извън пределите на страната. Видно от същата обаче, че с оглед членстовото на Република България в ЕС тези данни са непълни след 01.01.2007 година, т.е. възможно е обвиняемия понастоящем да се намира в пределите на страната, поради което е необходимо провеждането на щателно издирване.

С оглед обвинението за тежки умишлени престъпления участие на обвиняемите във всички фази на наказателното производство е задължително, с изключение на възможностите предвидени в разпоредбата на чл. 269, ал.3 от НПК. Без да бъде установено по категоричен начин наличието на предвидените в чл. 269, ал.3 от НПК предпоставки за задочно производство, провеждането му нарушава процесуалните права на обвиняемите.

Водим от горното, съдията-докладчик:

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ПРЕКРАТЯВА на осн.чл. 249, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.248, ал.2, т.3, вр. ал.1 от НПК съдебното производство по НОХД № 267/2011г. описа на Плевенски районен съд и ВРЪЩА делото на РП-Плевен за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила.

Разпореждането може да се обжалва и протестира в седмодневен срок от получаване на съобщението пред ПОС.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИK :