ПРОТОКОЛ

 

 

2011 година                                                                       град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД         ПЛЕВЕН               ХІV-ти наказателен състав

На  двадесет и четвърти февруари  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

секретар:    Ц.Д.

прокурор:   ***

сложи за разглеждане докладвано от  съдия  Гергичанова

НОХД № 532  по описа за 2011 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Г.Г.,  редовно уведомен, явява се лично и с адв. В.М., служебен защитник от досъдебното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.В.Т., редовно уведомен, явява се лично и с адв. В.М., служебен защитник от досъдебното производство.

СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно уведомена, представлява се от прокурор ***.

В залата присъства *** – майка на подсъдимия Х.В.Т..

В залата присъства *** – майка на подсъдимия Н.Г.Г..

В залата се явява адв. В.М. *** – назначен служебен защитник на подсъдимите от досъдебното производство.

Съдът счита, че с оглед изразяване становище по даване ход на делото следва на осн. чл. 94 ал. 3 от НПК да бъде назначен адв. В.М. за служебен защитник на подсъдимите Н.Г.Г. и Х.В.Т..

ПОДСЪДИМИЯТ Г. – Съгласен съм адв. М. да ме защитава.

ПОДСЪДИМИЯТ Т. – Съгласен съм адв. М. да ме защитава.

Съдът, 

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА на основание чл. 94, ал.3 от НПК адв. В.М. за служебен защитник на подсъдимите Н.Г.Г. и Х.В.Т..

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.– Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.- Да се даде ход на делото.

АДВ. М. – Да се даде ход на делото. С Районна прокуратура Плевен сме постигнали споразумение, с което подзащитните ми се признават за виновни и Ви моля да одобрите така постигнатото споразумение.

Съдът, след като взе предвид становището на страните счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА  САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИТЕ:

Н.Г.Г., роден на *** ***, живее в с. Садовец обл. Плевен ул. ***, българин, български гражданин, неосъждан, без образование, не учи, неженен, ЕГН **********.

Х.В.Т., роден на *** ***, живее в с. Садовец обл. Плевен, ул. ***, без образование, не учи, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът разяснява на страните правата им по чл. 274 и 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да правя отвод на съдебния състав, нови доказателствени искания нямам.

АДВ. М. – Няма да правя отвод на съда, нямам нови искания. Моля да одобрите споразумението, което сме представили.

ПОДСЪДИМИЯТ Г. – Няма да правя отвод на съда, нямам нови искания.

ПОДСЪДИМИЯТ Т. – Няма да правя отвод на съда, нямам нови искания.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки  за откриване на съдебното следствие, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И :

ОТКРИВА съдебното следствие с докладване на споразумението.

АДВ. М. – Уважаема госпожо председател, с представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

  Подсъдимият Н.Г.Г., роден на *** ***, живее в с. Садовец обл. Плевен ул. ***, българин, български гражданин, неосъждан, без образование, не учи, неженен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА  ЗА  ВИНОВЕН  в това, че на 11.02.2011 г. в с. Садовец, обл. Плевен, в съучастие като извършител с Х.В.Т., двамата като непълнолетни, но могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, отнели чужди движими вещи – 1 бр. Мобилен апарат, марка Нокиа, модел “1110i” на стойност 42 лева, 1 бр. Предплатена СИМ-карта на оператор за мобилни услуги “Глобул” на стойност 6 лева, 3 бр. Ключове за катинар на обща стойност 4,50 лева, 3 броя малки ключа за катинар на обща стойност 3.00 лева и 2 броя обикновени ключа на обща стойност 2.00 лева или всичко вещи на обща стойност 62 лева от владението на *** от същото село, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила   – престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

  Подсъдимият Н.Г.Г. се съгласява за така извършеното престъпление да му бъде наложено наказание на основание  198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. I, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”  при следните пробационни мерки:

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 от НК – “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност да пъти седмично;

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

С деянието си Н.Г.Г. е причинил имуществени вреди, които са възстановени.

На основание чл. 381 от НПК Н.Г.Г. да запрати направените разноски по делото в размер на 17.50 лева по сметка на ОД на МВР Плевен.

Подсъдимият Н.Г.Г. декларира, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, че  разбира  последиците  от  споразумението, съгласен е с тях и се отказва  от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че ДОБРОВОЛНО подписва  настоящото  споразумение.           

Подсъдимият Х.В.Т., роден на *** ***, живее в с. Садовец обл. Плевен, ул. ***, без образование, не учи, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА  ЗА  ВИНОВЕН  в това, че на 11.02.2011 г. в с. Садовец, обл. Плевен, в съучастие като извършител с Н.Г.Г., двамата като непълнолетни, но могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, отнели чужди движими вещи – 1 бр. Мобилен апарат марка Нокиа, модел “1110i” на стойност 42 лева, 1 бр. предплатена СИМ-карта на оператор за мобилни услуги “Глобул” на стойност 6 лева, 3 бр. ключове за катинар на обща стойност 4,50 лева, 3 броя малки ключа за катинар на обща стойност 3.00 лева и 2 броя обикновени ключа на обща стойност 2.00 лева или всичко вещи на обща стойност 62 лева от владението на *** от същото село, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила   – престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

Подсъдимият Х.В.Т. се съгласява за така извършеното престъпление да му бъде наложено наказание на основание  198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с л. 55, ал.I, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”  при следните пробационни мерки:

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 от НК – “Задължителна регистрация по настоящ адрес”***0 за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност да пъти седмично;

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

С деянието си Х.В.Т. е причинил имущесвени реди, които са възстановени.

На основание чл. 381 от НПК Х.В.Т. да заплати направените разноски по делото в размер на 17.50 лева, по сметка на ОД на МВР Плевен.

Подсъдимият Х.В.Т. декларира, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, че  разбира  последиците  от  споразумението, съгласен е с тях и се отказва  от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че ДОБРОВОЛНО подписва  настоящото  споразумение.    

ПРОКУРОРЪТ - Поддържам споразумението в този вид. Моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ Г. – Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Г. – Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:....................                      ПРОКУРОР:

                        Н. Г.                                                      ***

 

ПОДСЪДИМ:...................

                        Хр. Т.                                                                                   

ЗАЩИТНИК:

                                                           Адв. В. М.

 

Съдът намира, че преди пристъпване към одобряване на споразумението, следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното незабавно предварително производство, поради което 

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по БП № Б-36/2011 г. по описа на Районна прокуратура – Плевен.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение по реда на чл. 384,  във вр. с чл. 382, вр.чл.381 от НПК между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора ***, адв. В.М., като защитник на подсъдимите  Н.Г.Г. и Х.В.Т. е допустимо.

Същото съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.   

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 384, вр. с чл. 382, вр. чл.381  от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора ***, адв. В.М., като защитник на подсъдимите  Н.Г.Г. и Х.В.Т. относно следното:

  Подсъдимият Н.Г.Г., роден на *** ***, живее в с. Садовец обл. Плевен ул. ***, българин, български гражданин, неосъждан, без образование, не учи, неженен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА  ЗА  ВИНОВЕН  в това, че на 11.02.2011 г. в с. Садовец, обл. Плевен, в съучастие като извършител с Х.В.Т., двамата като непълнолетни, но могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, отнели чужди движими вещи – 1 бр. Мобилен апарат, марка Нокиа, модел “1110i” на стойност 42 лева, 1 бр. Предплатена СИМ-карта на оператор за мобилни услуги “Глобул” на стойност 6 лева, 3 бр. Ключове за катинар на обща стойност 4,50 лева, 3 броя малки ключа за катинар на обща стойност 3.00 лева и 2 броя обикновени ключа на обща стойност 2.00 лева или всичко вещи на обща стойност 62 лева от владението на *** от същото село, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила   – престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

  Подсъдимият Н.Г.Г. се съгласява за така извършеното престъпление да му бъде наложено наказание на основание  198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. I, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”  при следните пробационни мерки:

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 от НК – “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност да пъти седмично;

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

С деянието си Н.Г.Г. е причинил имуществени вреди, които са възстановени.

На основание чл. 381 от НПК Н.Г.Г. да запрати направените разноски по делото в размер на 17.50 лева по сметка на ОД на МВР Плевен.

Подсъдимият Н.Г.Г. декларира, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, че  разбира  последиците  от  споразумението, съгласен е с тях и се отказва  от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че ДОБРОВОЛНО подписва  настоящото  споразумение.           

Подсъдимият Х.В.Т., роден на *** ***, живее в с. Садовец обл. Плевен, ул. ***, без образование, не учи, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА  ЗА  ВИНОВЕН  в това, че на 11.02.2011 г. в с. Садовец, обл. Плевен, в съучастие като извършител с Н.Г.Г., двамата като непълнолетни, но могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, отнели чужди движими вещи – 1 бр. Мобилен апарат марка Нокиа, модел “1110i” на стойност 42 лева, 1 бр. предплатена СИМ-карта на оператор за мобилни услуги “Глобул” на стойност 6 лева, 3 бр. ключове за катинар на обща стойност 4,50 лева, 3 броя малки ключа за катинар на обща стойност 3.00 лева и 2 броя обикновени ключа на обща стойност 2.00 лева или всичко вещи на обща стойност 62 лева от владението на *** от същото село, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила   – престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

Подсъдимият Х.В.Т. се съгласява за така извършеното престъпление да му бъде наложено наказание на основание  198 ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с л. 55, ал.I, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”  при следните пробационни мерки:

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 от НК – “Задължителна регистрация по настоящ адрес”***0 за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност да пъти седмично;

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

С деянието си Х.В.Т. е причинил имущесвени реди, които са възстановени.

На основание чл. 381 от НПК Х.В.Т. да заплати направените разноски по делото в размер на 17.50 лева, по сметка на ОД на МВР Плевен.

Подсъдимият Н.Г.Г. декларира, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, че  разбира  последиците  от  споразумението, съгласен е с тях и се отказва  от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че доброволно подписва  настоящото  споразумение.

Подсъдимият Х.В.Т. декларира, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, че  разбира  последиците  от  споразумението, съгласен е с тях и се отказва  от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че доброволно подписва  настоящото  споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 532/2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 13.15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: