ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2011                                             Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                       ХІ-ти наказателен състав

 

На двадесет и осми февруари       през        две хиляди и единадесета  година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

 

Секретар: Т.Г.

Прокурор***

Сложи за разглеждане докладваното от съдия НАЧЕВА

НОХД № 522 по описа за 2011 година.

На именното повикване в 9,48  часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМАТА Х. ПЛАМЕНВА Г., редовно призован, явява се лично и с адв. В.П. от ПАК с пълномощно по делото.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЛЕВЕН, редовно уведомена,  представлява се от прокурор     ***.

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

          ПРОКУРОР -  Да се даде ход на делото.

          АДВ. П. - Да се даде ход на делото.

          ПОДСЪДИМАТА Г. - Да се даде ход на делото.

          Съдът след като изслуша становището на страните намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

 Х.П.Г., родена на *** ***, живуща ***, българка, българско гражданство, неомъжена, средно образование, работи, неосъждана, ЕГН **********.

          Съдът разяснява на страните правата по чл.274 и 275 от НПК, а на подсъдимият и останалите му процесуални права.

          ПРОКУРОР  - отводи на съдебния състав не правя, нови искания нямам, постигнали сме споразумение за прекратяване наказателното производство по реда на чл.382 от НПК със съгласието на защитника и подсъдимия, което моля да одобрите.

          АДВ. П. - госпожо председател, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, отводи и възражения нямаме.

          ПОДС. Г. - не правя отводи и възражения, моля да одобрите споразумението.

          С оглед становището на страните съдът счита, че са налице условията за откриване на съдебното следствие, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

          ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА споразумение за прекратяване на наказателното производство.

Днес 28.02.2011 г. между РП Плевен представлявана от прокурор **** и адв. В.П. от ПАК - защитник на подсъдимата Х.П.Г. се сключи настоящето споразумение относно следното:

Подсъдимата  Х.П.Г., ЕГН ********** се признава за виновна в това, че на 05.11.2010  г. в с. Петърница, обл. Плевен при условията на продължавано престъпление държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква съгласно Закон за акцизите и данъчните складове в немаловажен случаи, както следва:

-         На 05.11.2010 г. в с. Петърница, обл. Плевен, в магазин за хранителни стоки находящ се в с.с. на ул. „Ал.Стамболийски” № 1 собственост на „Хриден-59” ЕООД – с. Петърница, обл. Плевен държала акцизни стоки без бандерол – кутии цигари както следва:

-   13 бр. кутии цигари „Gold Mount80 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 97,50 лв. с дължим акциз на стойност 48,62 лв.;

-         9 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 67,50 лв. с дължим акциз на стойност 33,66 лв.;

-         2 бр. кутии цигари  Viktori White 80 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 9,00 лв. с дължим акциз на стойност 6,11 лв.;

2. На 05.11.2010 г. в с. Петърница, обл. Плевен, в дома си  находящ се на ул. „Волга” № 5 държала акцизни стоки без бандерол както следва:

- 77 бр. кутии цигари „Gold Mount80 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 577,50 лв. с дължим акциз на стойност 287,98 лв. и

- 16 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 120,00 лв. с дължим акциз на стойност 59,84 лв., или общо държала 117 кутии цигари без бандерол, всяка от които съдържала  по двадесет къса цигари на обща стойност 871,50 лв., като общата стойност на невнесения акциз е в размер на 436,21 лв.

Престъпление по чл. 234 ал. І, във вр. с чл. 26 ал. І от НК.  

Страните се споразумяват на подсъдимата Х.П.Г., ЕГН ********** да бъде наложено наказание на основание чл. 234 ал. І, във вр. с  чл. 26 ал. І, във вр. с чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК , а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОБА, като на основание чл. 66 ал. І от НК  отлага изпълнението на наказанието за срок от три години.

Направените деловодни разноски по делото в размер на 50,00 лв. се поемат от подсъдимата.

На основание чл. 55 ал. ІІІ от НК не се налагат  по-леките наказания – глоба и лишаване от права по чл. 37 ал. І т. 7 от НК.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 234 ал. ІІІ, във вр. с чл. 53 ал. 2 б.”а” от НК предмета на престъплението се отнема в полза на държавата – 117 бр. кутии цигари, в т.ч. 13 бр. кутии цигари „Gold Mount” 80 s;  16 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s; 2 бр. кутии цигари  ViktoriWhite 80 s; 77 бр. кутии цигари „Gold Mount” 80 s и 9 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s.

ПОДСЪДИМАТА Г. - разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях, заявявам, че доброволно съм го подписал и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане по общият ред.

          АДВ. В.П. -  Моля Ви да одобрите споразумението.

          ПРОКУРОР - Господин съдия, с оглед становището на страните предлагам и моля, да одобрите като окончателно споразумение за прекратяване на  наказателното производство по 382 от НПК, между РП-Плевен,  подсъдимият и защитника му.

 

                               С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

ПРОКУРОР:                                     ЗАЩИТНИК:

           /В.И. /                                              / адв. В. П./

                            

                                                                       ПОДСЪДИМ:

                                                                                 /Х.Г./

 

                                                                     

   Съдът  намира, че така постигнатото между страните споразумение за прекратяване наказателното производство по настоящото НОХД № 522 по описа на ПлРС за 2011 г., не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по реда на чл.382  от НПК, поради което следва да бъде одобрено.

 

             Водим от горното, съдът

 

                                      ОПРЕДЕЛИ:

                   

            ОДОБРЯВА на основание чл. 382 от НПК постигнатото и оформено с настоящия съдебен протокол като окончателно споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 522 по описа на Плевенски районен съд за 2011 г. спрямо подсъдимата Х.П.Г. със снета по делото самоличност относно следното:

Подсъдимата  Х.П.Г., ЕГН ********** се признава за виновна в това, че на 05.11.2010  г. в с. Петърница, обл. Плевен при условията на продължавано престъпление държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква съгласно Закон за акцизите и данъчните складове в немаловажен случаи, както следва:

-         На 05.11.2010 г. в с. Петърница, обл. Плевен, в магазин за хранителни стоки находящ се в с.с. на ул. „Ал.Стамболийски” № 1 собственост на „Хриден-59” ЕООД – с. Петърница, обл. Плевен държала акцизни стоки без бандерол – кутии цигари както следва:

-         13 бр. кутии цигари „Gold Mount80 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 97,50 лв. с дължим акциз на стойност 48,62 лв.;

-         9 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 67,50 лв. с дължим акциз на стойност 33,66 лв.;

-   2 бр. кутии цигари  Viktori White 80 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 9,00 лв. с дължим акциз на стойност 6,11 лв.;

2. На 05.11.2010 г. в с. Петърница, обл. Плевен, в дома си  находящ се на ул. „Волга” № 5 държала акцизни стоки без бандерол както следва:

- 77 бр. кутии цигари „Gold Mount80 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 577,50 лв. с дължим акциз на стойност 287,98 лв. и

- 16 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s, без бандерол, всяка от които съдържа  по двадесет къса цигари на обща стойност 120,00 лв. с дължим акциз на стойност 59,84 лв., или общо държала 117 кутии цигари без бандерол, всяка от които съдържала  по двадесет къса цигари на обща стойност 871,50 лв., като общата стойност на невнесения акциз е в размер на 436,21 лв.

-         Престъпление по чл. 234 ал. І, във вр. с чл. 26 ал. І от НК. 

Страните се споразумяват на подсъдимата Х.П.Г., ЕГН ********** да бъде наложено наказание на основание чл. 234 ал. І, във вр. с  чл. 26 ал. І, във вр. с чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК , а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОБА, като на основание чл. 66 ал. І от НК  отлага изпълнението на наказанието за срок от три години.

Направените деловодни разноски по делото в размер на 50,00 лв. се поемат от подсъдимата.

На основание чл. 55 ал. ІІІ от НК не се налагат  по-леките наказания – глоба и лишаване от права по чл. 37 ал. І т. 7 от НК.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 234 ал. ІІІ, във вр. с чл. 53 ал. 2 б.”а” от НК предмета на престъплението се отнема в полза на държавата – 117 бр. кутии цигари, в т.ч. 13 бр. кутии цигари „Gold Mount” 80 s;  16 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s; 2 бр. кутии цигари  ViktoriWhite 80 s; 77 бр. кутии цигари „Gold Mount” 80 s и 9 бр. кутии цигари  Raguel slims” 100 s.

                 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 522/2011 г. по описа на РС – Плевен.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

          Протоколът е написан в съдебно заседание и приключи в 09,53 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: