П Р О Т О К О Л

 

Година 2011                                                        Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                VІІІ-ми  наказателен

На 15.02.2011 година                                        състав

В публично заседание в следния състав:

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ПОПОВ

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.***

                                                                 2.*** Т.

 

Секретар Д.И.

Прокурор ***

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПОПОВ

НОХ дело № 416  по описа за 2011 година.

На именното повикване в  13.30 часа се явиха

 

ПОДСЪДИМ *** Ф.М. редовно призована се явява лично.

ПОДСЪДИМ М. А. Ф. редовно призован се явява лично.

Явява се адв.*** определен за служебен защитник на двамата подсъдими.

А.М. съгласна съм адв.*** да ме защитава.

М.ф. СЪГЛАСЕН съм адв.*** да ме защитава

Адв.*** запознат съм с делото , поемам защитата.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Назначава  на основание чл.94 ал.1 от НПК адв.*** от АК Плевен за служебен защитник на подсъдимите  А.Ф.М. и М.А.Ф..

          СВИДЕТЕЛИТЕ

П.Г.В.   се явява лично.         

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото

          Адв. *** : да се даде ход на делото

          П.В. - всичко ми е платено

          Съдът след като взе предвид становището на страните, намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне  самоличност на подсъдимите

А. *** М., родена на ***г***, живее в с.*** обл.Плевен, ***,  от ***, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********. Получил съм препис от ОА.

М.А.Ф., роден на ***г***, живее в с.*** обл.Плевен, ул. *** от ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, ученик в 9-ти клас, с ЕГН  **********.Получил съм препис от ОА.

          На страните се разясниха правата по чл.274 и 275 от НПК и всички останали процесуални права.

          ПРОКУРОРЪТ - не правя отвод на съдебния състав, нямам нови искания, възражения също нямам.

          Адв.*** :Не правим отвод на състава, нови искания нямаме, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите. Моля да освободите свидетелите от участие по делото.

          След като взе предвид становището на страните, съдът намира, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ, докладва делото.

ПРИЕМА и влага в делото постигнатото споразумение относно следното:

    Днес, 15.02.2011г. долуподписаните  *** прокурор в РП Плевен, адв. *** защитник на подсъдимите М.А.Ф. и А.Ф.М. със съгласието на подсъдимиите  се споразумяха за следното:

    1.Подсъдимите А. *** М., родена на ***г***, живее в с.*** обл.Плевен, ***,  от ***, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН ********** и М.А.Ф., роден на ***г***, живее в с.*** обл.Плевен, ул. *** от ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, ученик в 9-ти клас, с ЕГН  **********, се признават за ВИНОВНИ  в това, че през периода 21.01.2011г. – 28.01.2011г. в село ***, обл.Плевен, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорили предварително и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи на обща стойност 100.00 лева от владението на собственика П.Г.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като кражбата не представлява маловажен случай, както следва:

 - На неустановена дата през периода 21.01.2011г.-28.01.2011г. в село ***, Плевенска област отнели чужди движими вещи-1брой кофражно платно с размери 100/80 см. На стойност 10.00 лева и 1 брой кофражно платно с размери 140/70 см. На стойност 12.00 лева от владението на собственика П.Г.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят.

 - На 28.01.2011г. в село ***, Плевенска област отнели чужди движими вещи-1брой казан за варене на буркани на стойност 21.00 лева, 1 брой метална табла за легло с размери 80/100см. На стойност 3 лева, 5 броя обръчи от бъчва с вместимост 250 литра на обща стойност 10.00лева и 100 килограма отпадъчно желязо на обща стойност 44.00 лева от владението на собственика П.Г.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26ал.1 от НК за А.Ф.М. и по чл.195 , ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК за М.А.Ф..

      2. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

   3.Страните  се съгласяват за извършеното от подсъдимите престъпление да им бъде наложено наказание , а именно:

    - На А.Ф.М. на основание чл. 195 ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК- ПЕТ месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.

   - На М.А.Ф. на основание чл.195 , ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК  - ПЕТ месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.

        4.Разноските по делото в размер на 35 лева по сметка на ОД на МВР Плевен се дължат от подсъдимите.

        5.Подсъдимите А.Ф.М. и М.А.Ф. декларират, че са съгласни със съдържанието на настоящото споразумение, разбират последиците от същото, отказват се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписват доброволно споразумението.

              ПРОКУРОРЪТ: да се одобри споразумението

    Адв.*** : да се одобри споразумението

    ПОДСЪДИМИЯТ: да се одобри споразумението

 

                             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                      ЗАЩИТНИК:

            / ***  /                   / адв. *** /        

            

ПОДСЪДИМ:                                       ПОДСЪДИМ:

             /А.М./                                / М.Ф. /

 

          На основание чл. 282, ал.4 от НПК въпроси към подсъдимия

ПОДСЪДИМАТА А.М.:Разбирам обвинението за какво е, признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че доброволно се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ М.Ф.: Разбирам обвинението за какво е, признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че доброволно се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

         Съдът счита, че  така изготвеното споразумение не противоречи на Закона и морала и следва да бъде одобрено, а воденото срещу подсъдимите А.М. и  М.Ф. наказателно производство по нохд 416/11г. прекратено, поради което и на основание чл. чл. 384 ал. І във вр с чл. 382 ал. VІІ от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото  споразумение за прекратяване наказателното производство по нохд 416/11г. по описа на ПлРС, между РП Плевен, представлявана днес от прокурор ***, адв.***, защитник на подсъдимите А.Ф.М. и  М.А.Ф.  със съгласието на подсъдимите относно следното:

    1.Подсъдимите А. *** М. и М.А.Ф. се признават за ВИНОВНИ  в това, че през периода 21.01.2011г. – 28.01.2011г. в село ***, обл.Плевен, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорили предварително и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи на обща стойност 100.00 лева от владението на собственика П.Г.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като кражбата не представлява маловажен случай, както следва:

 - На неустановена дата през периода 21.01.2011г.-28.01.2011г. в село ***, Плевенска област отнели чужди движими вещи-1брой кофражно платно с размери 100/80 см. На стойност 10.00 лева и 1 брой кофражно платно с размери 140/70 см. На стойност 12.00 лева от владението на собственика П.Г.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят.

 - На 28.01.2011г. в село ***, Плевенска област отнели чужди движими вещи-1брой казан за варене на буркани на стойност 21.00 лева, 1 брой метална табла за легло с размери 80/100см. На стойност 3 лева, 5 броя обръчи от бъчва с вместимост 250 литра на обща стойност 10.00лева и 100 килограма отпадъчно желязо на обща стойност 44.00 лева от владението на собственика П.Г.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26ал.1 от НК за А.Ф.М. и по чл.195 , ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК за М.А.Ф..

      2. Имуществените вреди от престъплението са възстановени..

        3.Страните  се съгласяват за извършеното от подсъдимите престъпление да им бъде наложено наказание , а именно:

  На А.Ф.М. на основание чл. 195 ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26ал.1, вр.чл. 55 ал.1 т.1 от НК - ПЕТ месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.

  На М.А.Ф. на основание чл.195 , ал.1 т.3 и 5, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл. 55 ал.1 т.1 от НК  - ПЕТ месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.

     4.Разноските по делото в размер на 35 лева по сметка на ОД на МВР Плевен се дължат от подсъдимите.

    5.Подсъдимите А.Ф.М. и М.А.Ф. декларират, че са съгласни със съдържанието на настоящото споразумение, разбират последиците от същото, отказват се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписват доброволно споразумението.

   ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 416/11г. г. по описа на Плевенски районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

              Съдът счита, че взетата по отношение на подсъдимите мярка за неотклонение  следва да бъде отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата отношение на подсъдимата А.Ф.М.  мярка за неотклонение “ Подписка”.

ОТМЕНЯ взетата отношение на подсъдимия М.А.Ф.  мярка за неотклонение “ Подписка”.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание и приключи в 13.45  ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                         2.