ПРОТОКОЛ

 

 

2011 година                                                                       град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД         ПЛЕВЕН               ХІV-ти наказателен състав

На  петнадесети февруари     през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

секретар:    Ц.Д.

прокурор:   Н.П.

сложи за разглеждане докладвано от  съдия  Гергичанова

НОХД № 399  по описа за 2011 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Ц.М.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Т.Г. с пълномощно по делото.

СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно призована, представлява се от прокурор П.

РОДИТЕЛ Н.Ц.Б., явява се в залата.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. – Да се даде ход на делото. С Районна прокуратура Плевен сме постигнали споразумение, с което подзащитния ми се признава за виновен и Ви моля да одобрите така постигнатото споразумение.

СЪДЪТ, след като взе предвид становището на страните, счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА  САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Ц.М.И., роден на *** ***, живее в гр. Плевен ул. *** № 10А, българин, български гражданин, неосъждан, учи, с основно образование, ЕГН **********.

СЪДЪТ, разяснява на страните правата им по чл. 274 и 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да правя отвод на съдебния състав, нови доказателствени искания нямам.

АДВ. Г. – Няма да правя отвод на съда, нямам нови искания. Моля да одобрите споразумението, което сме представили.

ПОДСЪДИМИЯТ – Няма да правя отвод на съда, нямам нови искания.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки  за откриване на съдебното следствие, поради което                

                            О П Р Е Д Е Л И :

ОТКРИВА съдебното следствие с докладване на споразумението.

АДВ. Г. – Уважаема госпожо председател, с представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

                    Подсъдимият Ц.М.И., роден на *** ***, живее в гр. Плевен ул. *** № 10А, българин, български гражданин, неосъждан, учи, с основно образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА  ЗА  ВИНОВЕН  в това, че: На 29.01.2011 г. в гр. Плевен, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие, като извършител с Г. И. ***, отнел чужди  движими вещи – 1 бр. Дамска чанта на стойност 68.00 лева, 1 бр. Дамско портмоне на стойност 36.00 лева, 1 бр. Очила с диоптър на стойност 60.00 лева, мобилен телефон, марка Самсунг на стойност 160.00 лева, чифт велурени ръкавици на стойност 5.00 лева, 3 броя секретни ключове на стойност 14.00 лева, сумата от 19.80 лева или всичко вещи на стойност 365.80 лева от владението на М.Р.Я. от гр. Плевен, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - престъпление по чл. 198 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

                    Подсъдимият Ц.М.И. се съгласява за така извършеното престъпление да му бъде наложено наказание на основание  198 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 55, ал.I, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”  при следните пробационни мерки:

                   - на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 от НК – “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** № 10А за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност да пъти седмично;

                   - на основание чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

                     С деянието си Ц.И. е причинил имуществени вреди, които са възстановени.

На основание чл. 381 от НПК Подсъдимият Ц.И. ДА ЗАПЛАТИ направените разноски по делото в размер на 25.00 лева по сметка на ОД на МВР Плевен.

Подсъдимият Ц.М.И. декларира, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, че  разбира  последиците  от  споразумението, съгласен е с тях и се отказва  от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че ДОБРОВОЛНО подписва  настоящото  споразумение.                     

ПРОКУРОРЪТ - Поддържам споразумението в този вид. Моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ И. – Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                              ПРОКУРОР:

                   Ц. И.                                               Н. П.

                                                       

                                                                          

ЗАЩИТНИК:

                                                 Адв.Т. Г.

 

Съдът намира, че преди пристъпване към одобряване на споразумението, следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното незабавно предварително производство, поради което 

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по ДП № Д-324/2011 г. по описа на Районна прокуратура – Плевен.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение по реда на чл. 384,  във вр. с чл. 382, вр.чл.381 от НПК между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора ***, адв. Т.Г., като защитник на подсъдимия Ц.М.И. е допустимо.

Същото съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.   

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 384, вр. с чл. 382, вр. чл.381  от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от ***, адв. Т.Г., като защитник на подсъдимия Ц.М.И. относно следното:

Подсъдимият Ц.М.И., роден на *** ***, живее в гр. Плевен ул. *** № 10А, българин, български гражданин, неосъждан, учи, с основно образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА  ЗА  ВИНОВЕН  в това, че: На 29.01.2011 Г. в гр. Плевен, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие, като извършител с Г. И. ***, отнел чужди  движими вещи – 1 бр. Дамска чанта на стойност 68.00 лева, 1 бр. Дамско портмоне на стойност 36.00 лева, 1 бр. Очила с диоптър на стойност 60.00 лева, мобилен телефон, марка Самсунг на стойност 160.00 лева, чифт велурени ръкавици на стойност 5.00 лева, 3 броя секретни ключове на стойност 14.00 лева, сумата от 19.80 лева или всичко вещи на стойност 365.80 лева от владението на *** от гр. Плевен, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - престъпление по чл. 198 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

Подсъдимият Ц.М.И. се съгласява за така извършеното престъпление да му бъде наложено наказание на основание  198 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 55, ал.I, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”  при следните пробационни мерки:

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 от НК – “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** № 10А за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност да пъти седмично;

- на основание чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

С деянието си Ц.И. е причинил имуществени вреди, които са възстановени.

На основание чл. 381 от НПК Подсъдимият Ц.И. ДА ЗАПЛАТИ направените разноски по делото в размер на 25.00 лева по сметка на ОД на МВР Плевен.

 Подсъдимият Ц.М.И. декларира, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, че  разбира  последиците  от  споразумението, съгласен е с тях и се отказва  от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че доброволно подписва  настоящото  споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 399/2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 10.30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: