ПРОТОКОЛ  

 

2011 година                                               гр. Плевен

Районен съд                                           ХІІІ наказателен състав

На 23.02.2011 г.                                        

В публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ДИМИТРОВ

                                                 

секретар: П.К.

прокурор ****

сложи за разглеждане  докладваното от съдията ДИМИТРОВ

НОХ дело № 395  по описа за 2011  год.

На именното повикване в 09.20 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Плевен, уведомена от предходно съдебно заседание, представлява се от прокурор ****.

Съдът докладва разпореждане № 258 от 21.02.2011г.  на Административния ръководител на РП – Плевен – **** от което е видно, че с оглед наличието на уважителна причина по смисъла на чл. 144, ал. 2 от ЗСВ, която възпрепятства наблюдаващия делото прокурор – **** да участва в съдебно заседание по НОХД № 395/2011 г. по описа на РС – Плевен на 23.02.2011 г.  е определен друг прокурор да го замести, а именно, прокурор ****.

ПОДСЪДИМИЯТ П.И.Н.: редовно призован, явява се лично и с адв. В.С. ***, назначен за служебен защитник на досъдебното производство.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля, да се даде ход на делото.

         АДВ. С. : Моля, да се даде ход на делото.

         ПОДСЪДИМИЯТ: Да се гледа делото.

         Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

П.И.Н. - роден на *** ***, живее в **** българин, български гражданин, с основно  образование, не е женен, не работи, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДСЪДИМИЯТ П.Н.: Получил съм препис от обвинителя акт и от разпореждането на съдията-докладчик за насрочване на делото преди повече от 7 дни.

         На страните се разясняват правата по чл.274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

         ПРОКУРОРЪТ: Отводи на съдебния състав не правя, нови искания нямам.

Г-н съдия, заявявам че постигнахме споразумение с подсъдимия и защитника му. Моля да ни дадете възможност да го изготвим в писмен вид и да го представим.

         АДВ. С.:  Отвод на съдебния състав не правя, нямам нови искания.

Господин съдия, Заявявам, че постигнахме споразумение с РП - Плевен. Моля да ни дадете възможност да го изготвим в писмен вид и да го представим.

         ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм да сключа споразумение с РП – Плевен. Нямам нищо против вие да гледате делото за одобряване на споразумени. Отвод на седебния състав не правя, нямам нови искания.

Предвид становищата на страните, съдът намира, че следва да даде възможност на страните да постигнат споразумение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:       

 

ДАВА възможност на страните да постигнат споразумение.

Прекъсва съдебното заседание в 09.23 часа.

Заседанието продължава в 09.29 часа.

ПРОКУРОРЪТ: Заявявам, че постигнахме споразумение по време на почивката, което ви представяме в писмен вид.

АДВ. С.: Заявявам, че току що постигнахме споразумение с РП – Плевен, което моля да одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм със споразумение.

С оглед становището на страните съдът счита, че са налице условията за откриване на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване и прочитане на  споразумението.

На основание чл. 382 ал. ІV от НПК, съдът, запитва подсъдимия разбрал ли е обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли го е подписал.

                ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях, заявявам, че доброволно го подписах, и декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общият ред.

         АДВ. С.: Господин Съдия, постигнали сме споразумение с РП - Плевен  относно следното:

ПОДСЪДИМИЯТ П.И.Н.  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2010 г. в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил марка “****”, с рег. № **** без свидетелство за управление на МПС /неправоспособен/, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние със съответното НП № 1005/30.06.2010 г. на Началник сектор “ПП” при ОД на МВР – Плевен, връчено му лично на 24.08.2010 г., влязло в законна сила на 08.09.2010 г.

         Деянието му съставлява престъпление по чл. 343в, ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия П.И.Н. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК. 

За престъплението страните са съгласни на подсъдимия П.И.Н. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 343в, ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК, а именно:   9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА  лишаване от свобода при първоначален СТРОГ режим.

По делото не са направени съдебно-деловодни разноски.

С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

ПОДСЪДИМИЯТ Н. декларира, че  е   съгласен  със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписва  доброволно споразумението.

 ПРОКУРОРЪТ: Да се одобри споразумението.

АДВ. С.: Да се одобри споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се одобри споразумението.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: 

 

 

      ПРОКУРОР:..................                  ЗАЩИТНИК: .....................

                   / ****  /                         /адв. В.С. /

 

 

                                                                 ПОДСЪДИМ:..................

                                                                           / П.Н. /       

           

Съдът  намира, че така постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 395/2011 г. по описа на РС-Плевен, не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по чл.384 от НПК, поради което следва да бъде одобрено, а воденото срещу подсъдимия П.И.Н. наказателно производство прекратено, поради постигане на споразумение.

                Воден от горното на основание чл.384 ал.1 вр. чл. 382 ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  постигнатото и оформено с настоящия съдебен протокол, като окончателно споразумение за прекратяване наказателно производство по НОХД № 395/2011 г.  по описа на РС - Плевен между РП - Плевен представлявана днес от прокурор ****, адв. В.С. *** защитник на подсъдимия П.И.Н. със съгласието на подсъдимия, относно следното:

ПОДСЪДИМИЯТ П.И.Н.  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2010 г. в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил марка “****”, с рег. № **** без свидетелство за управление на МПС /неправоспособен/, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние със съответното НП № 1005/30.06.2010 г. на Началник сектор “ПП” при ОД на МВР – Плевен, връчено му лично на 24.08.2010 г., влязло в законна сила на 08.09.2010 г.

         Деянието му съставлява престъпление по чл. 343в, ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия П.И.Н. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК. 

За престъплението страните са съгласни на подсъдимия П.И.Н. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 343в, ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК, а именно:   9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА  лишаване от свобода при първоначален СТРОГ режим.

По делото не са направени съдебно-деловодни разноски.

С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

         ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.ІІІ от НПК наказателното производство по НОХД № 395/2011 г. по описа на РС-Плевен, поради постигане на споразумение.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРОТОКОЛЪТ е написан в съдебно заседание, което приключи в  09.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Съдът, след като одобри споразумението, служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение  “Подписка” и намери, че същата следва да бъде отменена предвид вида на наложеното със споразумението наказание и обстоятелството, че споразумението влиза в сила в деня на одобряването му, поради което и на основание чл. 383, ал. І, във вр. с чл. 309, ал. ІІ от НК

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия П.И.Н., ЕГН **********  мярка за неотклонение “Подписка”.

Определението беше съобщено на страните непосредствено след одобряване на споразумението и подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок от днес пред Окръжен съд – Плевен.

 

                           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: