ПРОТОКОЛ

 

2011 година                                                              град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                              първи наказателен състав

На четиринадесети февруари                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

1. ***

2. З. ***

секретар: З.П.

прокурор: ***

сложи за разглеждане докладваното от съдията  ДИМИТЪР КИРИЛОВ

НОХД № 370 по описа за 2011 год.

На именното повикване в 14.00  часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИЯТ Н.М.М. - редовно призован, доведен от Ареста Плевен, се явява лично.

          Явява се определения служебен защитник на подсъдимия Н.М., адв. С.М. от ПАК.

          СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН - редовно призована, се представлява от прокурор ***.

 

ПОДСЪДИМИЯТ М.  - Съгласен съм да ме защитава адв. С.М..

АДВ. М. – Запознах се с материалите по делото,  поемам защитата на подсъдимия Н.М.М..

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

          НАЗНАЧАВА на основание чл.94, ал.1, т.6 от НПК адв. С.М.  от ПАК за служебен защитник на подсъдимия Н.М.М..

 

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ - Да  се даде ход на делото.

АДВ. М. Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ  – Да  се гледа делото.

          След като взе предвид становището на страните съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Снема самоличността на подсъдимия:

Н.М.М. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН – **********.

Получих препис от ОА преди повече от 7 дни.

На страните се разясняват  правата по чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОРЪТ - Отвод на съдебния състав не правя, нови искания по доказателствата нямам, възражения също нямам. Имам искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл.384, ал.1 във вр. чл.382 от НПК със защитника на подсъдимия Н.М.М., адв. С.М., което сме представили в писмен вид и моля да одобрите.

          АДВ. М. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Имаме искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 384 от НПК с РП – Плевен, което сме представили в писмен вид и моля да го одобрите.

          ПОДСЪДИМИЯТ - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Моля, да одобрите споразумението.

          След като взе предвид становището на страните, съдът намира, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитане обвинителния акт от прокурора и докладване на споразумението.

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ РП-ПЛЕВЕН

Днес, 14.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** и адвокат С.М.  от ПлАК,  като защитник на Н.М.М. – подсъдим по НОХД № 370/2011 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

          ПОДСЪДИМИЯТ Н.М.М. се признава за виновен в това, че на неустановен дан в периода 03.12.2010г. до 08.12.2010г. в гр.Плевен, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, извършил следните деяния:

1.На неустановен ден в периода 03.12.2010г. – 08.12.2010г. в гр.Плевен, Местност “Плочата”,  чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 1 бр. метално платно /част от парапет/ на стойност 22.00 лева, 1 бр. електрически бързовар 2кВт на стойност 7.00 лева и 2 кг. меден проводник от бобини на стойност 18.00 лева, всички вещи на обща стойност 47.00 лева, от владението на собственика *** от гр.Плевен, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

2. На неустановен ден в периода 03.12.2010г. – 08.12.2010г. в гр.Плевен в местност “Плочата”, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 1 бр. брадва с дръжка на стойност 7.00 лева, 1 бр. газена лампа с шише на стойност 10.00 лева, 1 бр. електрически бързовар на стойност 3.50 лева, 1 бр. хладилник “Мраз 80” на стойност 10.00 лева, 1 бр. метална самоделна хранилка за домашни птици на стойност 16.00 лева, всички вещи на обща стойност 46.50 лева, от владението на собственика *** от гр.Плевен, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като щетите от двете деяния са на обща стойност 93.50 лева -  престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”, вр. чл.26, ал.1 от НК.

          СТРАНИТЕ се споразумяват на подсъдимия Н.М.М. да бъде наложено наказание на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”, вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ЕДНА година и ТРИ месеца лишаване от свобода, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор.

          3. На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 40.00 лв. се дължат от подсъдимия Н.М.М..

4. Подсъдимият Н.М.М. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:

          /Х. ***/                                             /адв. С. М. /

 

                                                ПОДСЪДИМ:

/Н.М./

 

ПРОКУРОРЪТ – Господин съдия, с оглед становището на страните предлагам и моля да одобрите като окончателно споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 370/2011г. по описа на ПлРС, постигнато по реда на чл. 384 ал. 1 от НПК, между РП-Плевен, подсъдимия и защитникът му.

АДВ. М. -  Г-н Председател, постигнали сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 370/2011 г. по описа на ПлРС с представителя на РП – Плевен, същото не противоречи на закона и морала, моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.М.М. – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам съдържанието и последиците от настоящото споразумение и съм съгласен с тях, Заявявам, че доброволно съм го подписал и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Да се одобри споразумението.

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 370/2011 г.  по описа на ПлРС не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по чл. 384 от НПК, поради което следва да бъде одобрено, а воденото срещу Н.М.М. наказателно производство прекратено, поради постигане на споразумение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

           На основание чл. 283 от НПК ПРИЕМА и ВЛАГА чрез прочитането им писмените доказателства по НОХД № 370/2011 г. по описа на ПлРС.

 

           ОДОБРЯВА на основание чл. 384 ал. 1 от НПК постигнатото и оформено като окончателно с настоящия съдебен протокол споразумение за прекратяване наказателното производство по настоящото НОХД №370/2011г. по описа на ПлРС постигнато между РП – Плевен представлявана днес от прокурор ***, адв. С.М. от ПАК, защитник на подсъдимия Н.М.М. със снета по делото самоличност относно следното:

Днес, 14.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** и адвокат С.М.  от ПлАК,  като защитник на Н.М.М. – подсъдим по НОХД № 370/2011 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

          ПОДСЪДИМИЯТ Н.М.М. се признава за виновен в това, че на неустановен дан в периода 03.12.2010г. до 08.12.2010г. в гр.Плевен, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, извършил следните деяния:

1.На неустановен ден в периода 03.12.2010г. – 08.12.2010г. в гр.Плевен, Местност “Плочата”,  чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 1 бр. метално платно /част от парапет/ на стойност 22.00 лева, 1 бр. електрически бързовар 2кВт на стойност 7.00 лева и 2 кг. меден проводник от бобини на стойност 18.00 лева, всички вещи на обща стойност 47.00 лева, от владението на собственика *** от гр.Плевен, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

2. На неустановен ден в периода 03.12.2010г. – 08.12.2010г. в гр.Плевен в местност “Плочата”, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 1 бр. брадва с дръжка на стойност 7.00 лева, 1 бр. газена лампа с шише на стойност 10.00 лева, 1 бр. електрически бързовар на стойност 3.50 лева, 1 бр. хладилник “Мраз 80” на стойност 10.00 лева, 1 бр. метална самоделна хранилка за домашни птици на стойност 16.00 лева, всички вещи на обща стойност 46.50 лева, от владението на собственика *** от гр.Плевен, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като щетите от двете деяния са на обща стойност 93.50 лева -  престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”, вр. чл.26, ал.1 от НК.

          СТРАНИТЕ се споразумяват на подсъдимия Н.М.М. да бъде наложено наказание на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”, вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ЕДНА година и ТРИ месеца лишаване от свобода, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор.

          На основание чл.59, ал.1 от НК приспада времето през, което подсъдимият Н.М.М. е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 14.12.2010г. до влизане в сила на настоящето споразумение.

          3. На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 40.00 лв. се дължат от подсъдимия Н.М.М..

4. Подсъдимият Н.М.М. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.3  от НПК наказателното производство по НОХД №370/2011 г.  по описа на Плевенски районен съд, поради постигане на споразумение.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Н.М.М..

Подсъдимият към настоящия момент е с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, която съдът намира, че следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Задържане под стража” взета спрямо подсъдимия Н.М.М..

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7 – мо дневен срок от днес.

ПРОТОКОЛЪТ е написан в съдебно заседание и приключи в 14.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1/

 

                                                                                                                   2/