ПРОТОКОЛ    

 

 

2011 година                                               гр. Плевен

Районен съд                                           ХІІІ наказателен състав

На 10 февруари                               през две хиляди и единадесета година                              

В публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ДИМИТРОВ

                                                 

секретар: П.К.

прокурор ****

сложи за разглеждане  докладваното от съдията ДИМИТРОВ

НОХ дело № 349  по описа за 2011  год.

На именното повикване в 09.29 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Плевен, редовно призован, се представлява от прокурор ****.

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.Б.Ф.: редовно призован,  явява се лично и с адв. В.М. ***, с пълномощно по делото.

Внесено е споразумение за решаване на делото по реда на чл. 382 от НПК, постигнато между прокурора, подсъдимият и неговия защитник, което е подписано от посочените страни.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля, да се даде ход на делото.

         АДВ. М. : Моля, да се даде ход на делото.

         ПОДСЪДИМИЯТ: Да се гледа делото.

         Съдът след като изслуша становището на страните намира, че са налице законовите основания за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Производството е по реда на чл. 382, във вр. с чл. 381 от НПК и е образувано по повод внесено в съда споразумение за решаване на делото.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ след изрично изискана справка от ОД на МВР – Плевен за полицейска регистрация в 01 РУП – Плевен, рег. № 52279 от 04.02.2011, тъй като обвиняемият никога не е изваждал лична карта и липсва от системата на БДС .

         Ю.Б.Ф., роден на *** ***, живее в ****  българин, български гражданин, с начално образование, не е женен, не работи, осъждан, ЕГН: **********.

         Съдът разяснява на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

         ПРОКУРОРЪТ: Отводи на съдебния състав не правя, нови искания нямам.

Господин Съдия, постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия Ю.Б.Ф. , адв. В.М. за решаване на делото, което сме представили в писмен вид, и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала.

         АДВ. М.: Отвод на съдения състав не правя, нямам нови искания.

Господин съдия, подзащитният ми се признава  за виновен. Съгласен е с посоченото от прокурора наказание, описано в споразумението. Запознат е, че няма право да обжалва съдебния акт и че това е вид присъда, поради което молим споразумението да бъде одобрено в съда в този му вид.

         ПОДСЪДИМИЯТ: Не правя отвод на съдебния състав, нямам нови искания. Съгласен съм да сключа споразумение с РП – Плевен в този му вид, в който съм го подписал.

                С оглед становището на страните съдът счита, че са налице условията за откриване на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване и прочитане на  споразумението.

На основание чл. 382 ал. ІV от НПК, съдът, запитва подсъдимия разбрал ли е обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли го е подписал.

                ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях, заявявам, че доброволно го подписах, и декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общият ред.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Съдия, постигнали сме споразумение с подсъдимия Ю.Б.Ф. относно следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.Б.Ф., се признава за  виновен в това, че на 27.01.2011 г. в град Плевен, при условията на опасен рецидив, направил опит да отнеме чужди движими вещи:

- 4 бр. винкели с дължина 310 см. И широчина 35/35/4 мм на стойност 23,80 лв.;

- 6 бр. винкели с размери – дължина 300 см и широчина 35/35/3 мм на стойност 12,70 лв.;

- 2 бр. винкели с дължина 170 см и широчина 35/35/4 мм на стойност 3,70 лв.

и част от въздухопровод от поцинкована ламарина с дължина 300 см. и широчина 50/30 см. На стойност 21,60 лв.

всичко вещи на обща стойност 61,80 лв. от владението на собственика **** без съгласието на техен представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “б”, вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.

С оглед предвиденото в чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “б”, вр. с чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, от НПК, страните се споразумяха на подсъдимия Ю.Б.Ф. да бъде наложено наказание 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Направените деловодни разноски в размер на 25 лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

 

        АДВ. М.: Да се одобри споразумение

ПРОКУРОРЪТ: Да се одобри споразумението

     ПОДСЪДИМИЯТ - Да се одобри споразумението

         

 

                                 СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: 

 

      ПРОКУРОР: ....................                    ЗАЩИТНИК: ....................

                   / **** /                                    /адв. В.М. /

 

 

                                                               ПОДСЪДИМ:....................

                                                                           / Ю.Ф. /       

 

           Съдът  намира, че предложеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.

         Престъплението извършено от подсъдимия Ю.Б.Ф., което е предмет на споразумението, не е от престъпленията визирани в чл. 381, ал. ІІ от НПК, по които не се допуска споразумение.

Споразумението съдържа всички необходими по чл. 381, ал. V от НПК реквизите.

Подсъдимият е изразил съгласие със споразумението и е декларирал, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, съгласно разпоредбата на чл. 381, ал. VІ от НПК;

При сключване на споразумението в частта му относно определяне вида и размера на наказанието, страните са приложили разпоредбата на чл. 381, ал. ІV от НПК.

Съдът одобрява така предложеното предложение за сключване на споразумение между страните, тъй като то не противоречи на закона и морала.

                Воден от горното и на основание чл. 384, ал. ІІ във вр. с чл. 382, ал. VІІ от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  постигнатото и оформено с настоящия съдебен протокол, окончателно споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 349/2011 г. по описа на РС - Плевен между РП - Плевен представлявана днес от прокурор ****, адв. В.М. защитник на подсъдимия Ю.Б.Ф. със съгласието на подсъдимия, относно следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.Б.Ф., се признава за  виновен в това, че на 27.01.2011 г. в град Плевен, при условията на опасен рецидив, направил опит да отнеме чужди движими вещи:

- 4 бр. винкели с дължина 310 см. И широчина 35/35/4 мм на стойност 23,80 лв.;

- 6 бр. винкели с размери – дължина 300 см и широчина 35/35/3 мм на стойност 12,70 лв.;

- 2 бр. винкели с дължина 170 см и широчина 35/35/4 мм на стойност 3,70 лв.

и част от въздухопровод от поцинкована ламарина с дължина 300 см. и широчина 50/30 см. На стойност 21,60 лв.

всичко вещи на обща стойност 61,80 лв. от владението на собственика **** без съгласието на техен представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “б”, вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.

С оглед предвиденото в чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “б”, вр. с чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, от НПК, страните се споразумяха на подсъдимия Ю.Б.Ф. да бъде наложено наказание 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Направените деловодни разноски в размер на 25 лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД 349/2011 г. по описа на РС-Плевен срещу подсъдимия Ю.Б.Ф., поради постигане на споразумение.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

         ПРОТОКОЛЪТ е написан в съдебно заседание, което приключи в 09.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: