П Р О Т О К О Л

 

 

година 2011                                                град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                     ПЕТИ наказателен състав

 

На ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ФЕВРУАРИ       през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ

 

секретар:    И.И.

прокурор:   ***  

сложи за разглеждане докладвано от  съдия НИКОЛАЕВ

н.о.х.д. № 339 по описа за 2011 год.

 

На именното повикване в 9:35 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ П.В.Б. – редовно призован, явява се лично.

Явява се адв. М.К., назначена за служебен защитник на подсъдимия П.В.Б. на досъдебното производство.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Й.Н. – нередовно призован, не се явява.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. К. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Да се даде ход на делото. Желая да сключа споразумение.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ

П.В.Б. – роден на ***г***, живее в същия град, българин, български гражданин, без образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********. Получил съм препис от ОА.

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да правя отводи, нови искания по доказателства няма да соча. 

АДВ. К. – Няма да правим отводи, нямаме искания по доказателствата.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Не правя отводи, нямам искания. Съгласен съм на споразумение.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за откриване на съдебното следствие, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитане на ОА от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Не желая да дам обяснения. Желая да сключа споразумение.

 

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл.384, ал.1 от НПК, предлагам споразумение за решаване на делото по н.о.х.д. № 339/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия П.В.Б., с ЕГН ********** и защитника му адв. М.К. със следното съдържание:

 

ПОДСЪДИМИЯТ П.В.Б., ЕГН ********** *** Е ВИНОВЕН в това, че :

 

На 19.09.2010г. в гр. Плевен, управлявал МПС – лек автомобил “Форд Мондео” с рег. № ЕН 8336 АН, без свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство с НП № 3457/25.09.2009г. на Началник Второ РУП – Плевен, влязло в сила на 21.04.2010г.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия П.В.Б., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия П.В.Б. е на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от 2 години, която на основание чл.42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационен служител в ОПС-Плевен три пъти седмично; по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години; по чл.42б, ал.3, т.2, във вр. с чл.42а, ал.2, т.3 от НК – ограничение в свободното предвижване, а именно напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора за срок от 6 месеца и по чл.42а, ал.3, т.3, във вр. с чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото от 250 часа за срок от 1 година.

Щетите от престъплението са възстановени.

Разноски по делото не са направени.

АДВ. К. – Съгласна съм с така предложеното споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Съгласен съм със споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общият ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:

                             /***/

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. М.К./

 

ПОДСЪДИМ:

                             /П.Б./

 

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля, да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала, след което да прекратите наказателното производство.

АДВ. К. – Моля, да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала, моля да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Разбирам обвинението, за което сключих споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

Съдът намира, че споразумението е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. № 339/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия П.В.Б., с ЕГН ********** и защитника му адв. М.К., съгласно което страните се съгласяват, че:

ПОДСЪДИМИЯТ П.В.Б., ЕГН ********** *** Е ВИНОВЕН в това, че :

 

На 19.09.2010г. в гр. Плевен, управлявал МПС – лек автомобил “Форд Мондео” с рег. № ЕН 8336 АН, без свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство с НП № 3457/25.09.2009г. на Началник Второ РУП – Плевен, влязло в сила на 21.04.2010г.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия П.В.Б., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия П.В.Б. е на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от 2 години, която на основание чл.42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационен служител в ОПС-Плевен три пъти седмично; по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години; по чл.42б, ал.3, т.2, във вр. с чл.42а, ал.2, т.3 от НК – ограничение в свободното предвижване, а именно напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора за срок от 6 месеца и по чл.42а, ал.3, т.3, във вр. с чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото от 250 часа за срок от 1 година.

Щетите от престъплението са възстановени.

Разноски по делото не са направени.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:

                             /***/

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. М.К./

 

ПОДСЪДИМ:

                             /П.Б./

 

Съдът намира, че споразумението не противоречи на закона и морала, и следва да бъде одобрено, а наказателното производство – прекратено.

          Предвид гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОДОБРЯВА на основание чл.384, ал.1 от НПК постигнатото по н.о.х.д. № 339/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия П.В.Б., с ЕГН ********** и защитника му адв. М.К. споразумение за решаване на делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. № 339/2011г. по описа на РС – Плевен.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 9:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: