ПРОТОКОЛ

 

2011 година                                                               град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                              първи наказателен състав

На четвърти февруари                                   две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

1. ***

2. З. ***

секретар: З.П.

прокурор: ***

сложи за разглеждане докладваното от съдията  ДИМИТЪР КИРИЛОВ

НОХД № 292 по описа за 2011 год.

На именното повикване в 13.30  часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМАТА Р.А.А. - редовно призована, явява се лично.

          Явява се назначения от досъдебното производство служебен защитник на подсъдимата Р.А., адв. В.И. от ПАК.

          СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН - редовно призована, се представлява от прокурор ***.

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ - Да  се даде ход на делото.

АДВ. И. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ  – Да  се гледа делото.

          След като взе предвид становището на страните съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Снема самоличността на подсъдимия:

Р.А.А. - родена на *** ***, обл. Плевен, българка, българска гражданка, с начално образование, омъжена, не работи, неосъждана, с ЕГН – **********.

Получих препис от ОА преди повече от 7 дни.

          На страните се разясняват  правата по чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОРЪТ - Отвод на съдебния състав не правя, нови искания по доказателствата нямам, възражения също нямам. Имам искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 384 ал. 1 във вр. чл.382 от НПК със защитника на подсъдимата Р.А.А., адв. В.И., което сме представили в писмен вид и моля да одобрите.

          АДВ. И. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Имаме искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 384 от НПК с РП – Плевен, което сме представили в писмен вид и моля да го одобрите.

          ПОДСЪДИМАТА А. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Моля, да одобрите споразумението.

          След като взе предвид становището на страните, съдът намира, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитане обвинителния акт от прокурора и докладване на споразумението.

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ РП-ПЛЕВЕН

Днес, 04.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** и адвокат В.И. от ПлАК,  като защитник на Р.А.А. – подсъдима по НОХД № 292/2011 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

          1. Подсъдимата Р.А.А. се признава за виновна в това, че на 17.01.2011г. в с.Беглеж, обл.Плевен, държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква от нормативен акт – Закон за акцизите и данъчните складове – тютюневи изделия, както следва: 66 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол, с изписано върху тях наименование  Gold Mount - 80s”; 2 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “Gold Mount - 100s”; 10 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “Point Midlle – 80s” и 35 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “President Slims” - престъпление по чл.234, ал.1 от НК.

          2. Страните се споразумяват на подсъдимата Р.А.А. да бъде наложено наказание на основание чл.234, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ТРИ месеца лишаване от свобода.

          На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с ТРИ години изпитателен срок.

          3. На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 40.00 лв. се дължат от подсъдимата Р.А.А..

4. Подсъдимата Р.А.А. - декларира, че е съгласна със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:

          /З. ***/                                              / адв. В. И./

 

                                                ПОДСЪДИМ:

                                                /Р.А./

 

ПРОКУРОРЪТ – Господин съдия, с оглед становището на страните предлагам и моля да одобрите като окончателно споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 292/2011г. по описа на ПлРС, постигнато по реда на чл. 384 ал. 1 от НПК, между РП-Плевен, подсъдимия и защитникът му.

АДВ. И. -  Г-н Председател, постигнали сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 292/2011 г. по описа на ПлРС с представителя на РП – Плевен, същото не противоречи на закона и морала, моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМАТА Р.А.А. – Разбирам в какво съм обвинена, признавам се за виновна, разбирам съдържанието и последиците от настоящото споразумение и съм съгласна с тях, Заявявам, че доброволно съм го подписала и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Да се одобри споразумението.

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 292/2011 г.  по описа на ПлРС не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по чл. 384 от НПК, поради което следва да бъде одобрено, а воденото срещу Р.А.А. наказателно производство прекратено, поради постигане на споразумение.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

           На основание чл. 283 от НПК ПРИЕМА и ВЛАГА чрез прочитането им писмените доказателства по НОХД № 292/2011 г. по описа на ПлРС.

 

           ОДОБРЯВА на основание чл. 384 ал. 1 от НПК постигнатото и оформено като окончателно с настоящия съдебен протокол споразумение за прекратяване наказателното производство по настоящото НОХД № 292/2011г. по описа на ПлРС постигнато между РП – Плевен представлявана днес от прокурор ***, адв. В.И. от ПАК, защитник на подсъдимата Р.А.А. със снета по делото самоличност относно следното:

Днес, 04.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** и адвокат В.И. от ПлАК,  като защитник на Р.А.А. – подсъдима по НОХД № 292/2011 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

          1. Подсъдимата Р.А.А. се признава за виновна в това, че на 17.01.2011г. в с.Беглеж, обл.Плевен, държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква от нормативен акт – Закон за акцизите и данъчните складове – тютюневи изделия, както следва: 66 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол, с изписано върху тях наименование  Gold Mount - 80s”; 2 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “Gold Mount - 100s”; 10 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “Point Midlle – 80s” и 35 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “President Slims” - престъпление по чл.234, ал.1 от НК.

          2. Страните се споразумяват на подсъдимата Р.А.А. да бъде наложено наказание на основание чл.234, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ТРИ месеца лишаване от свобода.

          На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с ТРИ години изпитателен срок.

          3. На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 40.00 лв. се дължат от подсъдимата Р.А.А..

4. Подсъдимата Р.А.А. - декларира, че е съгласна със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

          На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК веществени доказателства по делото тютюневи изделия, както следва: 66 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол, с изписано върху тях наименование  Gold Mount - 80s”; 2 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “Gold Mount - 100s”; 10 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “Point Midlle – 80s” и 35 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол с изписано върху тях наименование “President Slims”, се отнемат в полза на държавата, като постановява унищожаването им.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.3  от НПК наказателното производство по НОХД № 292/2011 г.  по описа на Плевенски районен съд, поради постигане на споразумение.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимата Р.А.А..

Подсъдимият към настоящия момент е с мярка за неотклонение ПОДПИСКА, която съдът намира, че следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА взета спрямо подсъдимата Р.А.А..

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7 – мо дневен срок от днес.

ПРОТОКОЛЪТ е написан в съдебно заседание и приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1/

 

                                                                                                2/