ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на двадесет и първи февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 269 по описа за 2003 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ В.М. редовно призован, явява се лично и с адвокат *** с пълномощно от днес

ЯВЯВА СЕ адвокат ***, определена от Адвокатска колегия – Плевен за служебен защитник на подсъдимия

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора *** с разпореждане № 233 на Административен ръководител – районен прокурор ***

ПОДСЪДИМИЯТ: Желая да ме защитава упълномощения от мен защитник.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че адвокат *** следва да бъде освободена от задължение да се явява по настоящото дело в качеството на служебен защитник на подсъдимия М., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА адвокат *** от задължението да се явява по настоящото дело в качеството на служебен защитник на подсъдимия В.М..

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ***: Да се даде ход на делото. С представителя на Районна прокуратура – Плевен постигнахме споразумение, което моля да разгледате.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен и защитника на подсъдимия, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

В.В.М. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи, нямам нови искания, няма да соча нови доказателства.

АДВ. ***: Не правя отводи, нямам нови искания, няма да соча нови доказателства.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението

АДВ. ***: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият В.В.М. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 22.08.2010 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Транспортер” с ДК № ЕН 7626 ВМ, без свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление № 3238 от 2009 година на началника на Второ РУ на МВР – Плевен за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия В.М. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК – ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** А за срок от ЕДНА ГОДИНА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този му вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                           ПРОКУРОР:

         /В. М./                                              /В. ***/

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. Н. ***/

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното досъдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по досъдебно производство № 2939 от 2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото по реда на чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия В.М. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала. СЪДЪТ прие така определеното от страните наказание на подсъдимия за законосъобразно и отговарящо на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. Така представеното споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия В.М. относно следното:

Подсъдимият В.В.М. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 22.08.2010 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Транспортер” с ДК № ЕН 7626 ВМ, без свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление № 3238 от 2009 година на началника на Второ РУ на МВР – Плевен за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия В.М. се определя и налага наказание на основание чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК – ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** А за срок от ЕДНА ГОДИНА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 269 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: